“… وکسی که مومنی را لعنت کند مانند آن است که او را کشته باشد.”
و در حدیث ابن عباس آمده است:
“باد ردای مردی را کند و با خود برد. مرد او را لعنت کرد. پیامبر فرمود: “آن را لعنت مکن…. چه هرکس چیزی را لعنت کند که سزاوار نباشد، لعنت به خود او باز می گردد.”
و نیز ابن مسعود گوید:
” رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: مومن، طعنه زننده و لعنت کننده و
فحاش و بد زبان نیست.”
و چگونه سینه پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) تنگ می شود و این و آن را لعنت می کند در حالی که عایشه می گوید:
“پیامبر هیچ مسلمانی را به هیچ وجه لعنت نفرمود و هیچ گاه برای خود به خاطر آنچه به او می رسید انتقام نگرفت، مگر اینکه در راه خدا باشد و هرگز خواسته سائلی را بی پاسخ نگذاشت. مگر آنکه جرم و گناه باشد. که او دورترین مردمان از آن بود… .”
بدیهی است پیامبری که می گوید:
“من برای کامل کردن مکارم اخلاق مبعوث شده ام”
باید خود خوش خو و عفیف و خوش زبان باشد و اگر تند خوی و سنگ دل بود از گرد او پراکنده می شدند. و چه شگفت آور است محتوای حدیثی که مقام پیامبر عظیم الشان اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) را تا بدین حد تنزل می دهد و هرگونه اعتماد به او و لعنت و دعای او را از بین می برد!
علت جعل این گروه از احادیث
در تاریخ ثبت شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در بعضی از شرایط تاریخی بعضی از گروه ها و افراد را تنها به اذن و امر الهی لعن و نفرین نموده است. و این مساله برای این افراد و گروه ها بسیار گران تمام شده است چون مقام اجتماعی آنان در بین مردم خدشه دار شد. برای همین
کسانی چون انس بن مالک را اجیر کردند تا در نقطه مقابل این لعن و نفرین روایاتی بسازند تا حداقل قبح این مساله را کم کنند.
بعضی از افرادی که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) آنها را نفرین کرده است به این شرح می باشد:
1. معاویه: ابن عباس می گوید:
“داشتم با بقیه کودکان بازی می کردم که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) مرا صدا زد و فرمود: به معاویه بگو به نزد من بیاید. من رفتم و به معاویه خبر دادم. اما او امتناع کرد و به نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) برگشتم و جریان را تعریف کردم که معاویه در حال خوردن بود و نیامد. پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: خدا هرگز شکمش را سیر نکند.”
2. حکم بن عاص: در کتاب ها . مصادر مختلف اهل سنت ذکر شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) حکم بن عاص و فرزندش مروان را نیز لعن نموده است.
البته لازم به ذکر است که بعد از ذکر این روایات مسلم و امثال او در کتب خود ، احادیث پشیمانی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)از لعن و نفرین را ذکر نموده و گفته اند: این لعن و نفرین برای امثال معاویه، حکم ، مروان و … اجر و پاداش و ثواب برای آنها است.البته هر عقل سلیمی می تواند تشخیص دهد که پیامبری که از روی هوا و هوس خود حرف نمی زند و همه سخنانش وحی الهی است با اینکه مثل بقیه انسان ها بشر است اما هرگز از کار خود و سخن خودش پشیمان نمی شود.
4. 4 آخرین نماز پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)
انس بن مالک در روایتی نقل می کند:
” روزی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن رحلت نمود، بلال اذان صبح را گفت. پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) به هوش آمده و سوال فرمود: چه کسی در حال خواندن نماز است؟ به ایشان گفتند: ابوبکر. پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) پرده خانه را بالا زده و ابوبکر را در محراب دید. لبخندی زد و به نشانه تایید سر تکان داد.و در روایت دیگری آمده است: پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) آخرین نماز خود را پشت سر ابوبکر و در حال نشسته خواند.”
بررسی روایت
در مورد آخرین نماز پیامبر روایات مختلفی از راویان متعدد نقل شده است. اما روایات انس بن مالک و همچنین عایشه به خاطر حضور در خانه پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) بیشتر مورد توجه قرار دارد.

                                                    .