جرم شناسی پیشگیرانه

جرم شناسی پیشگیرانه

بند 4.خصیصه چهارماین اقدامات آن است که چون قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور می باشند .
1-20- تعریف پیشگیری از جرم ومحدوده آن
«باتوجه به معیارهای گفته شده می توان پیشگیری را تعریف نمود .مجموعه اقدامات سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لا اقل جزئی از ان اقدامات محدود کرن امکان وقوع جرم مجموعه ای از جرایم می باشد. »
این تعریف دارای چند رکن می باشد:
1.مجموعه اقدامات به استثناءاقدامات کیفری
2.هدف مطلق ونسبی پیشگیرانه جرایم
3.مجموعه ای از جرایم
1-21- انواع پیشگیری
ارائه تعریف از پیشگیری این امکان را به ما می دهد انواع اقداماتی را که برای پیشگیری از جرم لازم است را طبقه بندی کنیم چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست.بنابراین در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف پیشگیری را به شش دسته تقسیم کرده اند.این تصمیمات گاه بخاطر برداشت مضیق وگا ه برداشت موسع از پیشگیری است که بعضا با یکدیگر تداخل دارند.
بند اول: طبقه بندی اول پیشگیری بر اساس سن
قدیمی ترین و شاید مهم ترین پیشگیری بر اساس سن می باشد. البته اینکه علت این تفکیک به خاطر اهمیتی است که سن مطالعات جرم شناسی دارد سن که یک متغییر ذاتی است که در جرم شناسی به دوره های مختلف تقسیم می شود و تبعات آن مشخص گردیده است از آنجا که اطفال از لحاظ شخصیتی در حال شکل گیری بوده و استعداد جامعه پذیری دارند برای جلوگیری از بروز رفتارهای منحرفانه در آنها لازم است اقدامات خاص صورت بگیرد حال با اینکه سازمان ملل متحد نیز در مجمع عمومی سال 1990 قطعنامه ای تحت عنوان اصول راهبردی ناظر بر پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان تصویب کرد این قطعنامه قواعد ریاض مشهور است1.( عباچی 1379 ،38) قواعد کپن مربوط به آن اطفال است
مساله پیشگیری از جرایم اطفال با توجه به طبیعت خاص آنها مشمول اقدامات خاص می باشد کنواسیون حقوق کودک (1989) که مجلس شورای اسلامی در سال 1372 آن را به تصویب رساند. طفل به کسی گفته میشود که کمتر از 18 سال سن دشته باشد، در همان کنواسیون ذکر شده است، مگر اینکه این سن بر اساس شرایط مقرر توسط دولت ها به طور دیگری تعیین شده باشد.مجلس یک حق از او برای خود قائل شد. با این مضمون که این کنواسیون مادامی که مخالف موازین شرعی نباشد، قابل اجرا است. در قانون آ. د.ک مهر 1378 در فصل مربوط به جرایم اطفال قانون گذار قدمی برداشته است،که افراد زیر 18 سال را مشمول دادرسی خاص قرار داده است،هرچند بلوغ همان بلوغ شرعی است. لیکن افراد زیر 18 سال طبق آ. د. ک در دادگاه های عمومی خاص محاکمه می شوند. در عمل شعبی که به جرایم اطفال اختصاص داده شده این افراد را مشمول اقداماتی قرار می دهند که افراد زیر سن بلوغ را به آن اقدامات می گمارند2.( رایجیان اصلی 1381 ،250)
بند دوم: طبقه بندی دوم : پیشگیری عام و خاص
منظور از پیشگیری عام یک سلسله اقدامات است که علیه عوامل جرم زا بکار می رود .پیشگیری خاص شامل یک سلسله عوامل برای یک جرم خاص است.
بند سوم: طبقه بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
پیشگیری انفعالی در واقع نوعی هشدار و اخطار به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است .هشدار به جامعه برای مصون سازی خود در قبال جرم ، یک فن و روش در جلوگیری از جرم است. بنابراین اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست.یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی شود، فقط همین هشدار کفایت می کند. در پیشگیری افعالی جهت جلوگیری از وقوع جرم عملا اقدامات مثبتی انجام می شود.
در سال 1963 در یکی از اجلاس پلیس بین المللی این طبقه بندی مطرح شد. تفاوت دیگری که بین این دو طبقه بندی وجود دارد این است که در پیشگیری از انفعالی به دادن هشدار کفایت می کنند و این هشدار ناظر است به کسانی که بالقوه استعداد قربانی شدن را دارند و در واقع یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است وشاید بتوان گفت این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی شدن جرم استدر حالی که پیشگیری فعال اقدامات جامعه عمل می گردد.
بند چهارم: پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی ( طبقه چهارم)
بر اساس الگوی معمول در پزشکی که به سطوح سه گانه پزشکی نیز معروف است.
پیشگیری شامل پیشگیری اولیه ثانویه و سوم است.
بند الف: پیشگیری اولیه: شامل اقداماتی می شود که جهت گیری آن برهم زدن اوضاع و احوال جرم در محیط فیزیکی و اجتماعی است.
بند ب: پیشگیری ثانویه یا ( سطح دوم): عبارت است از مداخله در حالت های خطرناک مداخله در حالت هایی که د ر آستانه وقوع جرم قرار دارد . غایت این پیشگیری تشخیص محل و وضعیتی است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش دارد. این پیشگیری که در آستانه ارتکاب جرم است، مربوط به حالتی است که جرم در شرف وقوع است.
بند ج: پیشگیری سطح سوم: تدابیری است که برای مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناک اعمال می شوند، یعنی زمانی که جرم محقق شده حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شده است .فلذا اقداماتی در مقابل جلوگیری از استمرار حالت مجرمیت به منظور خنثی کردن آثار آن بکار گرفته می شود .
پیشگیری سطح اول و دوم در جرم شناسی پیشگیرانه مطرح می شود، در حالی که پیشگیری سطح سوم مربوط به جرم شناسی بالینی است. این نوع پیشگیری ها در سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و در این سازمان مراکزی به نام مراکز مداخله قبل از بحران و مراکز مداخله بعد از بحران ، بعبارت دیگر در این سطوح سه گانه به نحوی کار میشود.

Share