جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی

2- خواهانهایی که اصالتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
3- خواهانهایی که به عنوان وراث قانونی اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
سؤالات دادگاه از این افراد عبارت بود از:
1- بیمار تحت سرپرستی شما به چه علت خون یا فراورده های خونی را مصرف نموده است؟
2- آلودگی به این ویروس در زندگی اجتماعی از جمله تحصیل و هم چنین روابط بیمار با مردم چه تأثیر منفی داشته است؟
3- اطلاع اعضای خانواده و دوستان و آشنایان از آلودگی ویروسی بیمار چه تأثیری در روابط آن‌ها با خانواده بیمار داشته است؟
4- چگونگی صدمات اجتماعی وارده به خواهان‌ها و بازماندگان تشریح شود؟
5- آیا به علت آلودگی‌های ویروسی، خواهان از خدمات پزشکی محروم مانده است؟
6- در صورتی که موارد خاصی در رابطه با وارد آمدن خسارت معنوی به علت آلودگی ویروسی وجود دارد که ضرورت دارد دادگاه از آن مطلع شود، به طور خلاصه شرح دهید؟
در پایان دادگاه از خواهان‌ها خواسته مستندات خود را ضمیمه نمایند. پس از بررسی دقیق تحقیقات انجام شده از تک تک خواهان‌ها، دادگاه با بررسی وضع خواهان‌ها ضمن تأکید مجدد بر این نکته که خسارت معنوی وارده به بیماران اساساً غیرقابل جبران است با هدف تشفی خاطر خواهان‌ها در این رابطه اظهارنظر می‌نماید.
دادگاه برای دقیق بودن موارد هجده گانه فوق در ارزیابی خسارت معنوی؛ موارد 1 تا 9 را قابل استخراج از پرونده هر یک از خواهان‌ها دانسته و مواد 12تا 18 را به صورت عمومی مستند به گزارش مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران ازچگونگی اجرای طرح آزمایشی درمان پزشکی قانونی می‌داند. یکی از اعضای تیم کارشناسی سازمان نیز عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران در تحقیق مذکور می‌باشد. در خصوص بیماران مبتلا به ایدز به گزارشات سازمان پزشکی قانونی و موارد 10 و 11 را مستند به شرایط اجتماعی منعکس در مدارک مرکز اطلاعات ایدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل کشور به بخشنامه های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد ریاست جمهوری در جهت کاهش فشارهای اجتماعی به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت در جامعه به خصوص جامعه پزشکی استوار می‌گرداند.(محمدخانی، همان، ص 181-179)
2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی
در این قسمت تعدادی از آرای دادگاه‌ها از لحاظ شیوه های جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که همان طور که بیان شد منظور از جبران مالی خسارت معنوی محو تمام آثار فعل زیانبار نیست بلکه ترمیم خسارت به معنای رسیدن به رضایت خاطر زیاندیده است. با پرداخت پول برای جبران خسارت معنوی، هدف از جبران خسارت‌های معنوی که همان رضایت خاطر زیاندیده است بهتر تحقق می‌یابد چرا که زیاندیده می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد از آن استفاده نماید. با توجه به آرایی که بررسی می‌شود خواهیم دید که دادگاه‌ها پرداخت مبلغی پول به عنوان جبرن خسارت معنوی را پذیرفته‌اند. حال ممکن است این جبران از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان جبران خسارت معنوی باشد یا از طریق تعیین ارش برای صدماتی که به شخص وارد می‌شود و موجب بروز خسارت معنوی می‌گردد. بعلاوه روشهایی از جبران خسارت معنوی در ازدواج وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه به آرای دادگاههایی که رأی به جبران غیرمالی خسارت معنوی داده انداشاره خواهد شد.
2-1-5- اهمیت رویه قضایی
اصطلاح رویه قضایی به مجموع آرای دادگاه‌ها گفته می‌شود. بنابراین عنصر اصلی رویه قضایی، رأی دادگاه است.(کاتوزیان، 1382 ص 189 و 190)
ذیلاً به طور مختصر به اهمیت رویه قضایی اشاره می‌گردد.
رویه قضایی به چند دلیل حائز اهمیت است:
اول)وظیفه دادرس اجرای قانون در دعاوی است.(کاتوزیان، 1377، ص 194) دوم زمانی که قاضی با توجه به قوانین حق را از ناحق تشخیص می‌دهد، عدالت را درجامعه اجرا می‌نماید.
2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول

                                                    .