جایگزین

جایگزین

مرحله چهارم: ساعات اولیه پس از زایمان1و2
مرحله دوم زایمان:
مرحله دوم زایمان از زمان اتساع کامل گردن رحم تا خروج کامل جنین بوده و در خانم‌های شکم اول به طور متوسط 50 دقیقه و در خانم‌های شکم دوم به بالا 20 دقیقه می‌باشد. در این مرحله جنین طی یکسری حرکات از لگن خارج می‌شود و برای اینکه جنین قادر به عبور از لگن باشد بایست در هر سطحی از لگن اقطار و ابعاد جنین با آن مطابقت کند.
زایمان خود به خود
1. خروج سر:
با هر انقباض پرینه بیش از پیش برآمده می‌شود و سر جنین مجرای ولوو و واژینال را متسع‌تر و بتدریج مجرایی «بیضی شکل» و در نهایت «تقریباً گرد تشکیل می‌شود این حالت که در آن بزرگترین قطر سرجنین توسط حلقه ولو محصور می‌شود تاجی شدن (crowning) نامیده می‌شود.
در حین خروج سر، پرینه نازک می‌شود. مقعد شدیداً تحت کشش قرار می‌گیرد و برآمده می‌گردد دیواره قدامی رکتوم ممکن است به آسانی از داخل مقعد قابل رویت شود.
مانوریتگن Ritgen، هنگامی که سر جنین ولو و پرینه را چنان متسع می‌کند که مدخل واژن به قطر 5 سانتی متر یا بیشتر باز می‌شود می‌توان از طریق پرینه بر روی چانه جنین فشار رو به جلو اعمال کند. د رهمان زمان با دست دیگر فشار رو به بالایی بر اُکسی پوت اعمال می‌شود که مانور ریتگن نامیده می‌شود و در نتیجه سر با کوچکترین اقطار خود از مدخل واژن عبور می‌کند بعد از آن زایمان شانه‌ها و خروج کامل جنین انجام می‌شود. که در مقالاتی در این زمینه گاهی از این روش به عنوان hands on یاد می‌شود.
اقداماتی که برای اداره مرحله دوم انجام می‌شود عبارتند از:
کنترل FHR
کنترل ضربان و فشار خون مادر
وضعیت و نقش مادر
پوشش مادر و رعایت نکات بهداشتی
اپیزیوتومی
اپیزیوتومی چیست؟ به معنای ساده اپیزیوتومی برش پودندا است پرینئوتومی نیز به معنای برش پرینه است. با این حال معمولاً واژه اپیزیوتومی مترادف با پرینئوتومی به کار می‌رود. گزارش شده اولین اپیزیوتومی در سال 1741 انجام شده و بعد از این که در سال 1918 توسط Pomeroy انتشار یافت ماماها به آن روی آوردند و به عنوان یک قسمت رایج از مراقبت‌های مامایی در سال 1920 معرفی شد و این روش بدون هیچ انتقادی پذیرفته شد، چون برشی بود که باعث کوتاه شدن مرحله دوم زایمان می‌شد و بنابراین مرگ و مسیر پره‌ناتال را کاهش می‌داد. همچنین پارگی‌های جدی پرینه و ریسک شل شدن عضلات کف لگن به هنگام تولد را کاهش می‌داد که می‌تواند از ایجاد سیستوسل، رکتوسل و بی اختیاری ادراری جلوگیری کند.
این عقاید تا سال 1983 که مقالات گسترده‌ای آشکار کرد شواهدی مبنی بر حمایت از مزایای حدس زده شده برای اپیزیوتومی روتین نمی‌باشد پابرجا بود و به همین علت سه مطالعه راندوم انجام شد و هر سه از اینکه بتوانند مزایای اپیزیوتومی روتین را نشان دهند شکست خوردند و از بین دو گروه مورد مطالعه تفاوتی بین نتیجه زایمان و علائم ادراری بعد از 10 روز و سه ماه بعد از زایمان نبود حتی در یکی از مطالعات طی پیگیری سه ماهه آشکار شد بیماری‌های پرینه و عضلات کف لگن در خانم‌هایی که اپیزیوتومی داشتند بیشتر بود و به طور کل این سه مطالعه نشان داد اپیزیوتومی روتین توصیه نمی‌شود ولی این نظر مانع از استفاده گزینشی اپیزیوتومی به هنگامی که به طور واضح اندیکاسیون دارد نیز نمی‌شود3.
از دیگر دلایل مقبولیت یافتن اپیزیوتومی جایگزین شدن یک برش جراحی مستقیم با قابلیت ترمیم آسانتر به جای پارگی‌های ناهمواری بود که در صورت عدم استفاده از اپیزیوتومی ایجاد می‌شد1.
تا بعد از قرن 20 این عقیده وجود داشت که اپیزیوتومی دارای فوایدی برای مادر و نوزاد است Thacker, Barta مقاله‌هایی در این باره را از سال 1860 تا 1980 مطالعه کردند و شواهدی از مزیت اپیزیوتومی نبود و این جرقه بررسی‌های تازه را در طول 20 سال قبل زد که در طی مطالعات زیاد منتشر شده تعداد زیادی از اپیزیوتومی انتخابی (elective) حمایت کردند و چندین مطالعه نشان داد. استفاده از کپی روتین نه تنها از صدمه به عضلات کف لگن و خونریزی داخل جمجمه نوازد جلوگیری نمی‌کند بلکه باعث:
افزایش میزان عفونت پرینه،
افزایش از دست دادن خون
افزایش درد در طول بهبود زخم
اختلالات جنسی

Share