جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت

جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت

در اینجا نگاهی به مسئولیت دولت‌های متبوع مهاجران و مسئولیت دولت‌های میزبان خواهیم داشت. به ضرورت افزایش حمایت بین‌المللی از مهاجران به خصوص برای گروه آسیب‌پذیر و تقویت نظام قانونی بین‌المللی برای افزایش حقوق موقعیت یک تبعه را بررسی می‌کند. این شرایط همچنین بعضی از معضلاتی که ایالت‌ها در کنترل مهاجرت به صورت دوجانبه در دنیای که نیروها باعث انتقال افراد می‌شوند و از نابرابری‌های اقتصادی بین‌المللی نشأت گرفته و با آن مواجه هستند، شرح می‌دهد.

2-4-1. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع

بعضی مواقع ایجاب می‌کند که دولتی، فرد بیگانه را بدون رضایت خود وی و به صورت اجبار اخراج نماید. درواقع با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها، هر دولتی به خاطر حفظ امنیت و استقلال خود حق خواهد داشت درصورتی که وجود بیگانه‌ای را در کشور مخل نظم عمومی تشخیص دهد او را اخراج نماید و این نیز بستگی کامل به مصلحت سیاسی و اجتماعی دولت دارد. بنابراین فقط در موارد استثنایی که واقعاً وجود بیگانه نظم مملکت را مختل نماید، دولت می‌تواند اقدام به اخراج بیگانه نماید بدون اینکه صدمه‌ای به شخص وارد شود. در هر حال دولتی که بیگانه را از خاک خود اخراج می‌کند الزامی به ارائه دلیل ندارد، مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بین‌المللی مطرح شود. اصولاً افراد نمی‌توانند علیه دولت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی اقامه دعوی کنند، به همین لحاظ و از آنجایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی است، این دولت متبوع افراد است که دعاوی آنها را از جانب خود و برای حمایت سیاسی از آنها اقامه می‌کند. بنابراین چنانچه تبعه حارجی مدعی عدم رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان و نیز اصولاً عدم شناسایی چنین حقوقی از سوی دولت خارجی شود، می‌تواند از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی کرده و یا از همان طریق یعنی دولت متبوع در یکی از محاکم بین‌المللی اقامه دعوی نماید. گاهی ممکن است برخی از کشورها تمتع اتباع بیگانه حق خاصی را در مقابل تمتع اتباع خود از همان حق در کشور مورد نظر قرار دهند، به این عمل رفتار متقابل گفته می‌شود و اصولاً برای حفظ و رعایت مصالح و منابع دولت‌ها اعمال می‌شود و عمل اختیاری و مبتنی بر رعایت اصل نزاکت است و نمی‌تواند به صورت یک تکلیف و عمل الزام‌آور تلقی می‌شود. به عبارت دیگر رفتار متقابل نمی‌تواند منشأ و موجد حقی شود که براساس آن دولت مبدأ بتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید.

2-4-2. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان

در عصر فناوری و اطلاعات و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، ضرورت بررسی و تجدیدنظر در قواعد و مقررات حاکم بر روابط حقوقی جوامع بشری خواه در قلمرو حقوق داخلی و خواه در بستر بین‌المللی بیشتر احساس می‌شود. امروزه دیگر نمی‌شود نسبت به بیگانگان بی‌اعتنا بود بلکه کشور میزبان می‌تواند از توانایی‌های فکری آنها در جهت رشد و پیشرفت کشور خود استفاده کند و همچنین از سرمایه‌های مادی و جلب مشارکت دول متبوع آنها بهره‌مند شود. تمام کشورها باید تضمین کنند که اصول مسئولیت دولت‌ها درقبال محافظت از آنها در قلمروشان به اجرا درآمده است تا فشارهایی را که باعث می‌شود مردم مهاجرت کنند، کاهش می‌دهد، از مهاجرانی که در حال ترانزیت هستند محافظت کنند و از حقوق بشر آنهایی که در کشورهای مقصد هستند، مراقبت کنند. دولت‌های پذیرنده از دهه 1970 به بعد با مقاومت و وقفه‌ای قابل توجه سرانجام شروع به وفق دادن سیاست‌ها و ساختارهای دولتی خود با واقعیت‌های موجود کردند. برخی از کشورها به جای این انگاره که همه مهاجران باید به فرهنگ اکثریت بپیوندد، توسعه چندفرهنگ‌گرایی را مدنظر قرار دادند. استرالیا و کانادا پیشرفته‌ترین اقدامات را در جهت توسعه سیاست‌ها و نهادهای چندفرهنگی انجام داده‌اند و در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر نیز بحث درباره چندفرهنگ‌گرایی در حال طرح است. در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی، هلند، انگلستتان مهاجرت اتباع کشورها با توجه به توسعه جهانی و نیز اقامت گزیدن تبعه یک کشور در کشوری دیگر مسئله‌ای است که قدمت آن به زمان تشکیل کشورها برمی‌گردد و این امر در هر برهه‌ای از زمان بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحت ضوابط و قواعد انجام پذیرفته و می‌پذیرد.

                                                    .