جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران

بیمه در ایران قبل از سال “1314” که شرکت ســهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگــــی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکت های بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکت ها حتی تا بعد از تشکیــــل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ “4/4/58” که شورای انقلاب شرکت های بیمه را ملی و نمایندگـــی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه می دادند. قبل از انقلاب اســــلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختـمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امـــید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشــایر) فعالیت میکردند و از سال “1351” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیــل گردید. بعد از انقلاب ابتدا در سال “1358” با مصوبه شورای انقـــلاب شرکت های بیمه خصوصـــی، ملی شــده و نمایندگی های خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه “1360” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکت های ملی شده متوقف گردید. از ســـال “1367” براساس مصوبه مجلـس شورای اسلامی علاوه بر شرکت ســـهامی بیمه ایران که یک شرکت بیمه دولتی بود، شرکت های بیمه “البرز” و “آسیا” هم دولتی شد و یک شرکت بیمه دولتی دیگر که فقط اجازه فعالیت در بخش بیمه اشخاص به آن داده شد به نام شرکت بیمه “دانا” تشکیل گردید.
 
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران:
مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکـــت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکردند. در چهارم تیر 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصـــی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیــــت دو نمایندگی خارجی نیز لغو گردید. بدین ترتیــــب براساس مقررات قانون ملی شدن مؤسســات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در 24 آبان 1358 که طی آن نظام اقتـــصادی کشور به سه بخـــش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمـــه ملی شده به لحاظ فعالیــت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکـــت بیمه دانا که از آن پس منحصـــراً میبایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تأسیس گردید. (آیت کریمی 1380)
در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی،در سال 1382 چهار شرکت بیمه به عنوان اولین شرکت های بیمه ی خصوصی تاسیس شدند. اکنون در سال 1388 تعداد شرکت های بیمه ی خصوصی به 16 شرکت رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده ی بیمه ی مرکزی ایران در سال 1387 آمار تولید حق بیمه ی مجموعه ی شرکت های بیمه به شرح نمایشگر2.15 است.
نمایشگر 2.17 آمار سهم شرکت های بیمه از صنعت
نام شرکت
1385
1386
1387
مبلغ
سهم از بازار
ایران
13477.7
15955.7
19231.1
47.41
آسیا
4655

                                                    .