جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی شهری

محمود موسوی، «باستان‌شناسی، باستان‌شناسی در ایران» دانشنامۀ جهان اسلام (تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، 1375)، ج1، ص 494- 503.
T.C.Young & D. Stronach & K.Schippnann & D. Huff & V. M. Masson & R. Hillenbrand G. A. Pugachenkova & E. V. Rtvekadze, “Archeology”, Encyclopaedia Iranica, Vol II, Routledge & Kegan Paul. 1999. p.281- 326.
برای بررسی مباحث پیرامون «علت وجودی شهر، تعریف شهر، مراحل تکوین و جمعیت‌یابی شهرها و…» از دیدگاه جغرافیای شهری، ر.ک: حسین شکوئی، جغرافیای شهری، 2جلد (تهران: مؤسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، 1350)؛ جیمز اچ. جانسون، جغرافیای شهری (تجزیه و تحلیل مقدماتی)، ترجمۀ گیتی اعتماد (تهران: دانشگاه ملی ایران، 1352).
برای آگاهی کلی دربارۀ تعریف اقثصاد شهری و تعریف و بررسی مفهوم شهر از این دیدگاه، ر.ک: سعید عابدین درکوش، درآمدی به اقتصاد شهری، (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1364)؛ همچنین ارائۀ کلیاتی از این مسئله بر اساس ساختار اقتصادی در ایران، یوسفی فر، ساختار اقتصاد شهری در ایران دورۀ سلجوقیان.
جامعه مدنی در بستر تاریخ از جمله آثاری است که به گونه‌ای همه جانبه شهر را در گذر تاریخ به پژوهش گذاشته است. بررسی پیدایش شهر بر اساس پناهگاه‌ها، ده‌ها و دژهای نخستین، شکل گیری و ماهیت شهر کهن و… از جمله مباحث این کتاب در ارتباط با این موضوع هستند: لوئیز ممفورد، مدنیت و جامعه مدنی در بستر تاریخ، خاستگاه‌ها، دگرگونی‌ها و دورنمای آن، ترجمۀ احمد عظیمی بلوریان (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381). همچنین برای آگاهی از یک نمونه بر اساس مطرح کردن پیشینه شهر مبتنی بر نظام اداری و سازمان شهری، ر.ک: جیمز موریس، تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی، ترجمۀ راضیه رضازاده (تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1374).
ابن خلدون، مقدمه، ج1، ص 64- 76.
برای بررسی بیش‌تر، ر.ک: مسعود علیمردانی، «سیر تحول پدیده شهرنشینی و ویژگی‌های اجتماعی شهرنشینان در اندیشه ابن خلدون». مجله علوم انسانی ویژه تاریخ، دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم، شماره 59، تابستان 1385، ص 97 – 123.
ابن خلدون، همان، ج1، ص229. او همچنین عوامل طبیعی را چنان که بیان شد در زندگی بادیه‌نشینی و شهرنشینی مؤثر دانسته و در فصل‌هایی چند از باب دوم مقدمه، کیفیت این دو نوع زندگی را برشمرده است.
برای بررسی بیش‌تر از مباحث جامعه شناسی نوین در این رابطه، ر.ک: فیالکوف، جامعه‌شناسی شهر، ص 13-33، ادیبی، مقدمه بر جامعه شناسی شهری، ص17–47. همچنین وبر در بررسی پیرامون چگونگی سکونت و ماهیت یافتن شهر در برابر شیوه کوچ نشینی به طرح مسئله نیازهای اقتصادی پرداخته و چندان که باید در این پدیده وجوهی را که ابن خلدون ملاک دانسته، مهم نشمرده است. برای نمونه، ر.ک: شهر در گذر زمان. ص 10 – 35.
برای آگاهی اجمالی از نظریات مطرح در جغرافیای شهری، ر.ک: محمد حسین پاپلی یزدی؛ حسین رجبی سناجردی، نظریه‌های شهر و پیرامون (تهران: سمت، 1382).
بین‌النهرین به عنوان خاستگاه تمدن‌هایی که در روند شهرسازی پیرامون خود، از آن میان عیلام، تأثیر فراوان بر جای گذاشت، در واقع پیش نمونۀ تلاش‌های بسیار در شهرسازی به شمار می‌رود که شناخت شهرهای آن، مانند اور، بابل، نینوا و… به ویژه برای بررسی شهرسازی دوره‌های عیلام، ماد و هخامنشی اهمیت دارد. ترقی جامعه‌های کوچک کشاورزی بین‌النهرین به سوی شهرنشینی، بنای سازه‌های آبرسانی و زهکشی کناره‌های دجله و فرات، ساخت شهرهای نخستین بر اساس الگوی «شهر- معبد» در پیرامون زیگورات‌ها، گسترش دامنۀ فعالیت‌های بازرگانی و مواردی دیگر از این دست، همگی در شکوفایی شهرنشینی بین‌النهرین و از این طریق در جریان شهرسازی و شهرنشینی عیلامی، مادی و هخامنشی تأثیر داشتند.
برای آگاهی بیش‌تر. ر.ک: مجیدزاده، تاریخ و تمدن عیلام. ص 78- 81.
Elizabeth Carter, “Elam, the Archeology”, Encyclopaedia Iranica, New York, 1998, Vol 8, p. 313- 325.
همچنین برای بررسی جایگاه مذهبی دوراونتاش و ساخت فضایی شهر، ر.ک: سلطان‌زاده، مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، ص 48- 50. جزئیات بیش‌تری از چگونگی معماری دوراونتاش را پوپ ارائه کرده است، ر.ک: آ. پوپ، معماری ایران، ترجمۀ غلاحسین صدری افشار (تهران: انزلی، 1366)، ص 18.
مجیدزاده، تاریخ و تمدن ایلام، ص 80.
پیر آمیه، تاریخ عیلام، ص 56- 57. برای آگاهی بیش‌تر ر.ک: هینتس، دنیای گمشدۀ عیلام، ص 120.
Elizabeth Carter, “Čogāzanbil”, Encyclopaedia Iranica, Mazda Publisher, 1999, Vol. VI, p. 9- 13.
Madaktu
Liyan
Avan
Anshan/ Anzan

Share