جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

تجهیزات اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
هزینه های قبل از بهره برداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..28
جمع کل سرمایه گذاری ثایت………………………………………………………………………………………………………………………………..28
مواد اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
هزینه نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………………………………………………….30
هزینه استهلاک……………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
هزینه های سوخت و انرژی…………………………………………………………………………………………………………………………..31
هزینه های جاری طرح………………………………………………………………………………………………………………………………….32
سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
جمع کل سرمایه گذارری طرح………………………………………………………………………………………………………………………33
درآمد طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….34
محاسبه سود ویژه قبل از کسر مالیات……………………………………………………………………………………………………………..34
عقد مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….35
عقد فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….35
بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات………………………………………………………………………………………………………………..36
چکیده
از دیرباز در بسیاری از کشور های جهان مانند اتریش، آلمان، روسیه، ژاپن و … چشمه های آب گرم به عنوان جاذبه های گردشگری و منابع کسب درآمد مورد توجه همگان قرار گرفته است تا جاییکه امروزه نیز برای استفاده عموم مردم و بیماران از آنها، تمهیدات بسیاری در این کشورها در نظر گرفته می شود. با توجه به این موضوع در پی انجام مطالعاتی در این خصوص بر آمدیم تا علاوه بر تولید انواع آب های گرم معدنی در هر نقطه مکانی به صورت مصنوعی با استفاده از علم برنامه ریزی خطی و همچنین فرمول نویسی شیمیایی، جاذبه های گردشگری و مناطق درمانی نیز ایجاد گردد تا علاوه بر اهداف معنوی توجیه اقتصادی هم داشته باشد.
در ادامه مطالعات صورت گرفته، انواع و فواید چشمه های مختلف آب های گرم معدنی مورد بحث قرار میگیرد و سپس توجیه عملی تولید انواع آب های گرم معدنی در آزمایشگاه به صورت مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه ای موردی نیز در شرح طرح توضیح داده می شود. همچنین در جهت اثبات اقتصادی طرح نیز در فصول پایانی پروژه طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی استخر آب گرم معدنی مصنوعی، با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی و اطلاعات به روز بازار صورت پذیرفته و به رشته تحریر درآمده است.
کلمات کلیدی: آب گرم معدنی مصنوعی، برنامه ریزی خطی، فرمول نویسی شیمیایی، طرح توجیهی، امکانسنجی.
فصل اول :کلیات طرح
بیان مسئله
این پایان نامه به دنبال امکان سنجی احداث استخر آب گرم معدنی مصنوعی مدل سازی شده با استفاده از برنامه ریزی خطی است و از جهات فنی، مالی و اقتصادی طرح را بررسی می کند؛ به طوریکه مواد اولیه شیمیایی با توجه به علم برنامه ریزی خطی و خصوصا مسئله امتزاج در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار میگیرند تا آب گرم معدنی مورد نظر را فرموله نمود پس از آن باید به دنبال امکان سنجی احداث استخر آب گرم معدنی مصنوعی بود تا بابت بیماری های خاص، حوضچه های خاصی تعبیه شود و بیماران جهت درمان و دیگر افراد به جهت تفریح از آن بهره ببرند.

Share