جاذبه های دیدنی و توریستی مسکو

زمزمه هایی از توافق مقامات ایران و روسیه واسه سفر بدون ویزا بین ایران و روسیه به گوش میرسه و به همین مناسبت آشنا شدن گردشگران ایرونی با شهری مانند مسکو نیاز به نظر میرسه.

به گزارش آلامتو و به نقل از الی گشت؛ مسکو پایتخت پهناورترین کشور دنیا ، سرزمین تزارها و کلیساهای رنگارنگ به همراه سنت پترزبورگ از جاذبه های مهم گردشگری به حساب میان. در سفر به روسیه،جاذبه های مشهوری چون میدون سرخ و کاخ کرملین رو در کرانه رود مسکو میشه یافت که اونا رو در مقاله معرفی کردیم. این شهر دارای مراکز هنری، مراکز خرید، سالنای نمایش و رستورانهای جور واجور و زیادیه که همه گردشگران رو تحت تاثیر قرار میدن.

کرملین

کرملیــن نــه فقــط نمــاد مســکو، بلکــه نمــاد روســیه اســت. این جــا شــاهد وحشــت افکنی ایــوان مخــوف، حملــه ناپلئــون، دیکتاتــوری پرولتاریــای لنیــن، اســتبداد اســتالینی، اصلاحــات گورباچــف و اعــلام موجودیــت روســیه جدیــد بــوده اســت. بنابرایــن، هرجــور شــده کرملیــن رو در برنامــه خودتــان جــا بدهیــد.

زمیــن مثلث شــکل کرملیــن در ســاحل شــمالی رود مســکو قــرار گرفتــه اســت و احتمــالا اولیــن ســاختمان کرملیــن ر ا در قــرن یازدهــم ســاخته ان. حــالا دیوارهایــی بــه ارتفــاع ۲۵.۲ متر دورتــادور کرملیــن رو گرفته انــد و میــدان ســرخ رو هــم بیــرون دیــوار شــرقی کرملیــن می شــود دیــد.منطقــه سوفیســکایا در اون ســوی رود مســکو بهتریــن چشــم انداز رو بــه کرملیــن داره.

واژه کرملیــن بــه معنــای اســتحکامات شــهر اســت. اولیــن دیــواری کــه در ســال ۱۱۵۰ دور مســکو کشــیدند، دیــواری چوبــی و کم ارتفــاع بــود. امــا بــا افزایــش نفــوذ شــاهزادهای مســکو، ایــن شــهر هــم مهم تــر شــد و در ســال ۱۳۶۰ میــلادی، دیوارهایــی ِاز ســنگ آهــک برایــش ســاختند کــه بــه «کرملیــن ســنگ ســفید» مشــهور شــدند.

ساختمانای شمالی و غربی کرملین

بــرج کوفتایــا، تنهــا بازمانــده برج پل هــای ایــن بخــش از کرملیــن، ورودی اصلــی مجموعــه اســت. اگــر از ایــن بــرج وارد کرملیــن شــوید و کنــار دیــوار قــدم بزنیــد، بــه بــرج دروازه تثلیــث می رســید و در ســمت راســت ایــن بــرج هــم کاخ قــرن هفدهمــی پتشــنی رو می بینیــد کــه محــل زندگــی اســتالین بــوده اســت.

کاخ اسقف

کاخ اســقف رو در اواســط قــرن هفدهــم ســاخته ان و مهم تریــن بخــش اون تــالار صلیبــی اســت کــه مهمانی هــای تــزار رو اون جــا برگــزار می کرده انــد. ایــن کاخ بــه کلیســای پنــج قبــه دوازده حــواری هــم راه داره و اغلــب نمایشــگاهای ویــژه ای هــم در اون برپاســت کــه البتــه بــرای بازدیــد از اون هــا بایــد جداگانــه بلیــت بخریــد.

کلیسای جامع صعود مریم

در قلــب کرملیــن، سبرنایا یــا کلیســا قــرار داره کــه دورتــا دورش رو ســاختمانایی خیره کننــده گرفته انــد. کلیســای صعــود مریــم در ضلــع شــمالی ایــن میــدان اســت. ایــن کلیســا رو کــه پنــج گنبــد طلایــی داره بیــن ســالای ۱۴۷۵ تــا ۱۴۷۹ ســاخته ان و محــل دفــن بســیاری از رهبــران کلیســای ارتدوکــس روســیه اســت.

ناقوس تزار

کنــار بــرج ناقــوس ایــوان مخــوف، ناقــوس تــزار رو می بینیــد کــه بزرگ تریــن ناقــوس جهــان اســت و ۲۰۲ تــن وزن داره کــه البتــه بــه صــدا در نمی آیــد.

اسلحه خونه

kremlin-armory

اســلحه خونه در گوشــه جنــوب غربــی کرملیــن قــرار گرفتــه و گنجینه هــای ســران حکومــت و کلیســای روســیه رو در خــود جــای داده اســت. در اتــاق شــماره ۷ ، می توانیــد تخــت پادشــاهی پتــر کبیــر و ایــوان پنجــم و تــاج ۸۰۰ الماســه تــزار الکســی رو هــم ببینیــد.

نمایشگاه صندوق الماس

اگــر جواهــرات گنجینه هــای اســلحه خونه اشــتهایتان رو بــرای دیــدن المــاس فــرو ننشــاند، می توانیــد ســری بــه نمایشــگاه صنــدوق المــاس بزنیــد کــه در همــان اســلحه خونه قــرار گرفتــه اســت و پــر اســت از جواهــرات و ســنگایی قیمتــی کــه تزارهــا و امپراتریس هــای روســیه طــی قرن هــا جمــع کرده انــد، از جملــه بزرگ تریــن یاقــوت کبــود جهــان.

موزه تاریخ کشور

ایــن مــوزه در شــمال میــدان ســرخ قــرار گرفتــه و روایتگــر تاریــخ روســیه از عصــر حجــر تــا امــروز اســت. خــود ســاختمان قــرن نوزدهمــی مــوزه هــم دیدنــی اســت، چــون هــر اتاقــش رو بــه ســبک یــک دوره یــا یــک منطقــه طراحــی کرده انــد. بــا خریــد یــک بلیــت مشــترک می توانیــد هــم مــوزه تاریــخ کشــور و هــم کلیســای ســنت باســیل رو ببینیــد.

میدون سرخ

درســت بیــرون دیــوار شــمال شــرقی کرملیــن، میــدان ســرخ، یــا بــه قــول روسا کراســنایا پلوشــچاد، رو می بینیــد. در جنــوب ایــن میــدان هــم کلیســای جامــع ســنت باســیل رو پیــدا می کنیــد کــه مهم تریــن نمــاد روســیه اســت. میــدان ســرخ در آغــاز مرکــزی بــرای تجــارت بــود و همیشــه مراســم مهــم مســکو رو در اون برگــزار می کرده انــد. همین جــا بــود کــه ایــوان مخــوف در ســال ۱۵۴۷ پیــش چشــم همــه بــه گناهانــش اعتــراف کــرد و بعدهــا بســیاری از دشــمنانش رو هــم این جــا اعــدام کــرد. حاکمــان کمونیســت شــوروی هــم رژه هــای نظامــی عظیــم ارتــش رو این جــا برگــزار می کردنــد. عبــور و مــرور ماشــینا در میــدان ســرخ ممنــوع اســت، البتــه به جــز لیموزین هایــی کــه گاه گاهــی از دروازه کرملیــن می گذرنــد. ایــن محوطــه ســنگ فرش ۴۰۰ در ۱۵۰ متــر، کانــون تاریــخ روســیه اســت و مخصوصــا شــبا نظیــر نــدارد.

آرامگاه لنین

مقبــره گرانیــت لنیــن، رهبــر ســابق بلشــویکا، از اون جاهایــی اســت کــه حتمــا بایــد ببینیــد. بیــن ســالای ۱۹۵۳ تــا ۱۹۶۱ ، اســتالین هــم در ایــن مقبــره بــا لنیــن شــریک بــود، امــا در ســال ۱۹۶۱ بقایــای بدنــش رو بــه نقطــه ای پشــت مقبــره لنیــن منتقــل کردنــد. قبــل از ایــن کــه در صــف ورود بــه مقبــره بایســتید، دوربیــن و وســایلتان رو بــه دفتــر امانــات مــوزه تاریــخ کشــور بســپارید. بــد نیســت وقتــی از جلــوی جســد مومیایی شــده لنیــن گذشــتید، از آرامــگاه بیــرون بیاییــد و محــل دفــن اســتالین، برژنــف و دیگــر رهبــران حــزب کمونیســت رو هــم ببینیــد.

کلیســای جامــع ســنت باســیل

هیــچ عکســی از کلیسای جامع پکروســکی یــا همــان کلیســای جامــع ســنت باســیل نمی توانــد زیبایــی مدهوش کننــده رنگ هــا و شــکلای اونو نشــان دهــد. ایــن نمــاد روســیه رو بیــن ســالای ۱۵۵۵ تا ۱۵۶۱ بــه شــکرانه پیــروزی ایــوان مخــوف بــر تاتارهــا ســاختند. می گوینــد وقتــی کار ســاخت ایــن کلیســای خیره کننــده بــه پایــان رســید، ایــوان چشــمای معمــارش رو کــور کــرد تــا دیگــر نتوانــد اثــری بــه ایــن زیبایــی بســازد. ایــن کلیســای جامــع در واقــع ترکیبــی اســت از ۹ کلیســای کوچــک در کنــار هــم.

موزه تاریخ شهر مسکو

اگــر می خواهیــد بــا قصــه تاریخــی شــهر مســکو آشــنا شــوید، حتمــا ســری بــه ایــن مــوزه بزنیــد تــا ببینیــد کــه شــهر چگونــه از نقطــه مرکــزی کرملیــن بــه ســوی بیــرون رشــد کــردهه.

موزه هنرهای زیبای پوشکین

ایــن مــوزه نــه تنهــا بــه خاطــر نقاشــیای امپرسیونیســتی و پست امپرسیونیســتی خــود مشــهور اســت، بلکــه مجموعــه ای از آثــار هنــری اروپــای دوره رنســانس بــه بعــد رو هــم در خــود جــای داده اســت؛ آثــاری کــه بیشــتر اون هــا رو بلشــویکا پــس از انقــلاب اکتبــر ۱۹۱۷ از مجموعه هــای خصوصــی ضبــط کردنــد. اگــر بــه ایــن مــوزه رفتیــد، آثــار نقاشــان آلمانــی و فلانــدری قــرن هفدهــم رو از دســت ندهیــد کــه شــامل چنــد پرتــره از رامبرانــد هــم می شــوند. این جــا مجموعــه ای عالــی از آثــار بازمانــده از مصــر باســتان، مثــل چنــد اســلحه، جواهــرات، چنــد ســنگ قبــر و دو مومیایــی رو هــم خواهیــد دیــد.

پارک گورکی

پــارک گورکــی، یــا همــان پــارک فرهنــگ کــه هــم فضــای ســبز داره و هــم ســرگرمیای مــدرن، بهتریــن جــا بــرای فــرار از هیاهــوی مســکو اســت؛ پارکــی در طــول رود مســکو کــه رســتورانا و کافه هــای زیــادی رو هــم در اون پیــدا می کنیــد. این جــا می توانیــد دوچرخــه یــا قایــق کرایــه کنیــد، ســری بــه ســینما تئاتر روبــاز پــارک بزنیــد و از اینترنــت رایــگان وای فای هــم اســتفاده کنیــد. زمســتانا هــم در پیســت پــارک گورکــی، مســابقهای پاتینــاژ برگــزار می کننــد.

تئاتر بلشوی

تئاتــر بلشــوی هــم از اون جاهایــی اســت کــه حیــف اســت در مســکو باشــید و ســراغش نرویــد. این جــا بهتریــن اپراهــا و باله هــای روســیه و شــاید جهــان رو اجــرا می کننــد ِو گذرانــدن یــک شــب در ایــن تئاتــر تاریخــی تجربــه ای رمانتیــک خواهــد بــود. یادتــان باشــد کــه بهتــر اســت بلیتتــان رو از قبــل بخریــد و هیــچ وقــت هــم ســراغ بــازار ســیاه بلیت فروش هــای جلــوی تئاتــر نرویــد، چــون ممکــن اســت بلیت هــای نمایشــی در ســال گذشــته رو بــه شــما قالــب کننــد.

سوغات روسیه چیه؟

بهترین هتلای شهر روستوف روسیه

الی گشت تور روسیه