تیتانیوم دی اکسید

17) سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات
18) تیتانیوم دی اکسید P25) Degussa TiO2) تهیه شده از شرکت نانو پارس لیما که مشخصات آن در جدول (3-2) و تصاویر SEM و TEM آن به ترتیب در شکل‌های (3-1) و (3-2)، آمده است.
جدول(3-2) : مشخصات نانوفوتوکاتالیستTiO2 (P25) مورد استفاده در آزمایش
ساختار کریستالی
%٨۰ آناتاز و %٢۰ روتایل
سطح مخصوص (BET)
m2/gr۱۵±۵۰
متوسط اندازه ذرات
٢۱ نانومتر
خلوص
بیش از %۵/٩٩
وزن مولکولی
gr/mol٩۰/٧٩
CAS-No
٧-۶٧-۱٣۴۶٣
شکل(3-1)، تصویر SEM نمونه TiO2 (P25)
شکل(3-2) : تصویر TEM نمونه TiO2 (P25)
19) حلال نرمال دکان (C10H22) و سایر حلال‌های مورد استفاده مانند (استیک اسید، اسید نیتریک، 1-پروپانول، پلی اتیلن گلیکول %5، آمونیاک غلیظ )
20) دی‌بنزوتیوفن (C12H8S) تهیه شده از شرکت Merck
3-3. روش انجام آزمایشات :
در ابتدا به لیستی از نانوفوتوکاتالیست‌های سنتز شده اشاره و سپس روش‌های مختلف سنتز و مشخصه‌یابی آنها و در ادامه نیز به آزمایش‌های فوتوراکتوری صورت گرفته با این فوتوکاتالیست‌ها جهت فرآیند گوگردزدایی پرداخته خواهد شد.
3-3-1. نانو فوتوکاتالیست‌های مورد استفاده :
در این تحقیق 30 نانوفوتوکاتالیست با نسبت‌های مختلف بارگذاری و دوپینگ و همچنین با مقادیر درصد‌وزنی متفاوت از فلزهای کروم، نقره، سریم، مس و نیکل دوپه شده در پایه‌ی فوتوکاتالیست که به شرح جدول (3-3) می‌باشند، تهیه شده‌اند. در جدول مذکور میزان بارگذاری و نیز میزان دوپه شدن هریک و در ادامه، شرایط تهیه، خشک کردن و کلسیناسیون آنها آورده شده است. پیش‌ماده‌های مورد استفاده جهت ساخت فوتوکاتالیست‌ها، نقره‌نیترات(AgNO3) ، کروم‌کلرید (CrCl3)، سریم‌نیترات (Ce(NO3)3.6H2O)، نیکل‌نیترات (Ni(NO3)2.6H2O) و مس‌نیترات (Cu(NO3)2.3H2O) می‌باشند. پایه مورد استفاده جهت ساخت فوتوکاتالیست‌ها از نوع پایه زئولیتی می‌باشد. زئولیت‌ها آلومینوسیلیکات‌های کریستالی با خلل و فرج‌های ریز شامل واحدهای چهاروجهی سازنده شبکه‌ایی می‌باشند. زئولیت‌های گوناگون می‌توانند با روش هیدروترمال سنتز شوند. چهار خاصیت مهم زئولیت‌ها شامل استفاده از تبادل یونی، پایداری بالای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی، ظرفیت بالا در انجام واکنش‌های کاتالیستی و توانایی جذب گازها، بخارات و مایعات می‌باشد. ویژگی زئولیت‌ها باعث شده است تا موادی مناسب برای کاربردهای مختلف شامل کاتالیست ماده جاذب، حسگرها و دیگر مواد پیشرفته مانند فیلم‌ها و غشاء‌های کامپوزیتی زئولیت-پلیمر شوند.
در این تحقیق پایه زئولیتی مورد استفاده جهت ساخت کاتالیست‌ها از نوع زئولیت فوجاسیت NaX بوده که به روش هیدروترمال سنتز گردید، در ادامه روش ساخت پایه فوتوکاتالیست‌ها شرح داده خواهد شد. لیست نانوفوتوکاتالیست‌های سنتز شده و مورد استفاده جهت آزمایش‌های گوگردزدایی در جدول (3-3)، آورده شده است.

                                                    .