تکنیک های پیشرفته

تکنیک های پیشرفته

تصویر 2-4 ساختارهایی که در سونوگرافی چشم می توان به صورت شماتیک 31
تصویر 2-5 نمای سونوگرافی از کاتاراکت 34
تصویر 2-6 نمای سونوگرافی از وجود جسم خارجی در اتاقک زجاجیه 35
تصویر 2-7 نمای سونوگرافی از جداشدگی شبکیه 37
تصویر 2-8 از دیگر عوارض داخل چشمی در نمای سونوگرافی 38
تصویر 2-9 نمای سونوگرافی از جابه جایی عدسی 40
تصویر 3-1 شتران تک کوهانه در کشتارگاه نجف آباد 42
تصویر 3-2 دستگاه سونوگرافی مدل SIUICTS-900V با پروب خطی 43
تصویر 3-3 نحوه حالت گماری و تهیه نماهای سونوگرافی 44
تصویر 4-1 نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم 47
تصویر 4-2 نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم 47
تصویر 4-3 نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم 48
چکیده:
ساختار چشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد مایع در اطاقک قدامی و زجاجیه، به خوبی با اولتراسونوگرافی قابل بررسی می باشد و در بسیاری از موارد معاینه مستقیم چشم توسط افتالموسکوپ بخصوص زمانی که ساختارهای قدامی نظیر قرنیه یا عدسی دچار کدورت شوند، بسیار مشکل می باشد. از طرفی لزوم استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و جدید برای تشخیص دقیق تر و سریعتر عوارض چشمی همچنان احساس می شود. این مطالعه بر روی 20 شتر(10 نر و 10 ماده) تک کوهانه که از نظر معاینات بالینی و افتالموسکوپی هیچ گونه عوارض چشمی را نشان نمی دادند انجام گرفت. با پروب خطی و فرکانس 9-7 مگاهرتز ساختارهای درونی چشم (طول محور قدامی خلفی چشم ،ضخامت لنز، عمق اتاقک قدامی و اتاقک زجاجیه ) به روش دو بعدی (B-Mode ) با حالت گماری Sagittal در نمای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر کمی ساختارهای مختلف چشم اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار طول محور قدامی-خلفی چشم، قطر (ضخامت) عدسی، عمق اطاقک قدامی و عمق زجاجیه به ترتیب 32/0 ± 01/32، 06/0 ± 64/11، 81/0 ± 83/4 و 12/0 ± 99/15 میلی متر به دست آمد.
کلید واژه ها: شترتک کوهانه، چشم، اولتراسونوگرافی
فصل اول
مقدمه و طرح تحقیق
بیان مسئله:
شتر تک کوهانه یکی از مقاوم ترین حیوانات اهلی در جهان است که یک منبع حیاتی از شیر و گوشت به شمار میرود و به عنوان یک منبع درآمد در ساحل عاج، شرق آفریقا، خاورمیانه وجنوب آسیا محسوب میگردد.شتر دارای مژه های بلندی است که آن را ازطوفان شن محافظت میکند همچنین دارای پلک سوم توسعه یافته ، نازک و شفافی است که به شتر اجازه می دهد در این شرایط سخت راه خود را پیدا کند این عضو نیز مانند سایر اعضای بدن دچار بیماریهایی می گردد ، که در بین آنها میتوان به کوری در اثر فلجی عصب بینایی، شب کوری به دلایل کمبود ویتامین A خشکسالی ، قحطی فصلی و کمبود شدید علوفه سبز اشاره کرد(23).
از دیگر بیماریها میتوان زخم قرنیه به عنوان یکی از عوارض شایع در بیماری سورا(تریپانوزومیاز) ، آسیب های تروماتیک به سر دام ، فرورفتن تیغ وخار درچشم ویا آلودگی مزمن به کرم تیلازیانام برد. از دیگر بیماریهای چشم در شتر می توان به التهاب ملتحمه اشاره کرد که باعث آبریزش از چشم و درد شدید در ناحیه میگردد (29).
امروزه با استفاده ازتکنیک اولتراسونوگرافی، معاینه و تشخیص عوارض ساختارهای درونی چشم به راحتی قابل انجام است .ساختارچشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مایع در اطاقک قدامی و خلفی اکوژنسیته ی مناسب جهت تشخیص بیماری توسط اولتراسونوگرافی را فراهم نموده است(1) .

Share