تکنیک های آماری

تکنیک های آماری

3-1-مقدمه
برخی را عقیده برآن است که علم همان روش است. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت هیچ علمی فاقد روش نیست ودستاورد های هر تحقیق علمی ،به همان نسبت حائز ارزش اند که با روش های درست اخذ شده باشد. درعرف، روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت و برکناری لغزش بکار می رود.دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاورد های تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی،1388، 155).
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. بهترین تعریفی که با آنچه در نظر ما است مطابقت می کند چنین است:” روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است”(خاکی،1388،155).
به صورت کامل تر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف می شود: کلیه وسائل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل منطقی آنها برای دستیابی به یک هدف معین که این هدف کشف واقعیت است.
امروز محققین و پژوهشگران در سازمان های گوناگون در زمینه های مختلف باتمرکز بر یک موضوع خاص و گرد آوری نمونه و مشاهدات خود از جامعه آماری مورد نظر با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته و از نتایح بدست آمده برای حل مشکلات و مسائل استفاده می کنند و یا بر دانش بشری در آن زمینه می افزایند، اما در هر تحقیقی مشخص کردن روش کار و نحوه ی انجام تحقیق قبل از شروع به کار آن امر ضروری است.
روش های پژوهشی در واقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می روند. در هر پژوهشی پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط بین آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می توان گفت اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب روش تحقیقی است که مناسب با آن روش خاص باشد.
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس، موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است.
اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش‏های دانشمندانی است که روش‏های علمی را به کار گرفته و پژوهش‏های ارزنده‏ای را انجام داده‏اند. باید توجه داشت آنچه موجب شده تا جوهر علمی رشد یابد شناخت و درک عمیق روش‏ها و شیوه‏هایی است که بشر از آن استفاده نموده تا به هدف نهایی تحقیق که روشن ساختن حقیقت یک موضوع است، دست یابد.
پس باید روش مناسبی را انتخاب نموده تا بتوان دقیق‏تر و سریع‏تر و با حداقل خطا به مقصد رسید. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کند چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را هر چه سریعتر در دستیابی به پاسخ‏های پرسش تحقیقی مورد نظر کمک کند.
بنابراین به طور کلی، در این فصل به بررسی شناختی تحقیق که شامل روش اجرای تحقیق جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری متغیرها، روایی و پایایی و روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها پرداخت می شود.
3-2-روش تحقیق
روش انجام پژوهش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و نیز وسعت دامنه آن دارد. به عبارت دیگر پژوهشگر روشی را انتخاب می نماید تا هر چه دقیق تر و آسانتر به پاسخ هایی برای پرسش های طرح شده خود دست یابد. بنابراین روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود.
بطور کلی روش های تحقیق را میتوان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی کرد:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.

Share