1-5 انگل های خارجی:
انگل های خارجی نوعی از حشره ها هستند که در گروه بند پایان قرار می گیرند. پیشگیری و مبارزه با آن ها از این رو قابل اهمیت می باشد که:
1-این حشره ها می توانند خیلی زود تولید مثل نمایند و جمعیت آن ها در مدت کوتاهی به سرعت افزایش می یابد.
2-بسیاری از بند پایان تولیدات کشاورزی و ماده های غذایی انسان را مصرف می کنند.
3-انگل های خارجی با حمله کردن به پوست حیوانات مانند بز هر ساله میلیون ها تومان خسارت به دامداران وارد می کنند.
4-بسیاری از بیماری های انسانی، دامی و یا مشترک بین انسان و دام مانند تیفوس، حصبه، وبا، طاعون، سالک و مالاریا به وسیله بند پایان انتقال پیدا می کنند.
5-بعضی از انگل های خارجی از گوشت یا خون دام یا انسان استفاده می کنند و سبب کم خونی در آنان می شوند.
6-گزیدن بعضی از انگل های خارجی سبب به وجود آمدن حساسیت، مسمومیت، ناراحتی های خونی، ناراحتی های عصبی و به وجود آمدن کهیر و تاول در پوست انسان و دام می شود.
7-گزیدن انگل های خارجی در بعضی از انسان ها یا دام هایی که به آن ها حساسیت دارند ممکن است سبب مرگ ناگهانی می شود.
با وجود مطالب گفته شده اهمیت و لزوم پیشگیری و مبارزه با انگل های خارجی بر همه ما روشن می شود.
بیماری های انگلی از جمله بیماری هایی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم ضربات اقتصادی و تغذیه ای فراوانی به پیکره جمعیت دامی کشور وارد می نماید. متاسفانه اکثر این بیماری ها به صورت تحت بالینی هستند و آثار تخریب آن ها نا محسوس است.
از جمله آثار زیان بار بیماری های انگلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-ضربات مستقیم اقتصادی ناشی از مصرف دارو،سموم و حمام کنه و …
2-ضربات غیر مستقیم اقتصادی ناشی از ضبط لاشه،کبد و ریه و کاهش کیفیت پوست و چرم
3-آلودگی های زئونوز مانند کیست هیداتیک
با توجه به موارد فوق بررسی آلودگی های انگل در مناطق مختلف کشور و بر آوردن میزان خسارت ناشی از آن اجتناب ناپذیر می نماید، لذا در این بررسی تلاش گردیده که میزان آلودگی بزهایی که به کشتارگاه مشهد طی یک سال ارجاع داده شده اند مشخص گردد.
1-6کنترل و پیشگیری بند پایان
کلیه موجودات در معرض ابتلا به آلودگی های انگلی قرار دارند و این آلودگی می تواند سلامت آن ها را در معرض خطر قرار دهد. در مورد دام ها، آلودگی به انگل های خارجی در موارد تحت درمانگاهی سبب کاهش تولیدات دامی (گوشت و شیر) و همچنین پایین آمدن کیفیت محصولات آن ها (پشم و چرم) می شود. در موارد حاد نیز می توانند سبب بروز بیماری و حتی مرگ دام شوند. با توجه به این که همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، شناخت راه های مختلف کنترل و پیشگیری از ابتلا به آلودگی های انگلی ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این بخش سعی گردیده است تا روش های مختلف کنترل بند پایان مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین ضروری است تا پیش از هر چیز ابتدا تعریف دقیقی از پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیان شود تا بتوان با توجه به امکانات و شرایط موجود یک منطقه، راهکارهای مناسبی را برای آن در نظر گرفت و عملی نمود.
پیشگیری : به اعمالی اطلاق می شود که از ورود آلودگی های انگلی به یک منطقه جلوگیری نمایند و این منطقه می تواند استان، کشور و یا مناطق جغرافیایی بزرگتر باشد.
کنترل : کلیه اقداماتی را شامل می شود که صورت می پذیرد تا فراوانی یک بیماری انگلی و خسارات اقتصادی ناشی از آن در یک منطقه کاهش یافته و به حد کمتر از آستانه تحمل برسد.
ریشه کنی : حذف کامل بیماری از محیط است که ممکن است در یک گله، منطقه یا کشور گیرد و در مورد بیماری های انگلی عملی به نظر نمی رسد.

                                                    .