سبز اندیشان امروز

توسعه کشاورزی

نزدیک به 50 درصد از تالاب ها در سراسر جهان طی قرن گذشته از بین رفته اند و تالاب های باقی مانده هم بواسطه تاثیرات ناسازگار فعالیت های انسانی با درجات مختلفی در حال نابودی می باشند.
مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها
ارزیابی گردیده که گستره تالاب ها تا بیش از 1.2 میلیون کیلومتر مربع می باشد، اما ثابت شده که این ارزیابی کمتر از حد، برآورد گردیده است. این ارزیابی شامل تالاب های محصور در خشکی و ساحلی (مانند دریاچه ها، رودخانه ها و باتلاق ها)، مناطق دریایی نزدیک به ساحل (تا عمق 6 متر در پایین ترین حد جزر) و تالاب های ساخته شده توسط انسان (مانند منابع و ذخایر آبی و مزارع کاشت برنج) است. با این وجود، تالاب های گفته شده در بین انواع تالاب ها درصد کمی را نمایندگی می کنند و داده های بیشتری برای بسیاری از مناطق جغرافیایی ضروری است.
بیش از 50 درصد از انواع خاصی از تالاب ها دربخش هایی از آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند در طی قرن بیستم تغییر کرده اند. نتیجه گرفته شده از این ارزیابی نسبت به مناطق جغرافیایی وسیعتر یا سایر انواع تالاب ها صرفا جنبه نظری دارد. بااین حال، مدارک کافی از تخریب و خسارت وارد آمدن به تالاب های منحصر به فرد وجود دارد. به عنوان نمونه، مناطق تالابی بین النهرینی واقع شده بین رودهای دجله و فرات در نتیجه اتلاف بیش از حد آب، احداث سد و توسعه صنعتی از میزان 15000 تا 20000 کیلومتر مربع در سال 1950 به کمتر از 400 کیلومتر مربع در زمان فعلی رسیده است.
اکوسیستم های تالابی در جهان در بین سیستم های مولد به شدت در معرض تهدید قرار دارند. این اکوسیستم ها نسبت به سایر اکوسیستم ها خدمات گسترده تری را به منظور رفاه و سعادت مردم ارائه می دهند، اما در معرض تخریب و نابودی سریع تری می باشند:
تقریبا 35 درصد از مانگروها (از کشورهایی که اطلاعات سالیانه ارائه می دهند و 54 درصد از مجموع مانگروهای موجود) در دو دهه گذشته به دلیل توسعه کشت آبی، تخریب جنگل ها و تغییر مسیر آب شیرین از بین رفته اند.
نزدیک ب 20 درصد از صخره های مرجانی در دهه های اخیر بواسطه بهره برداری بیش از حد و ظرفیت، ماهیگیری غیر استاندارد، آلودگی و تشکیل لجنزار ، تغییرات در نوسانات و شدت نابسامانی های جوی قرن بیستم دچار خسارت شده و بیش از 20 درصد از آن ها دچار فرسایش گردیده اند.1
مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها
بسط و توسطه کشاورزی
زهکشی و پاکسازی، به منظور بست و توسعه کشاورزی و افزایش اتلاف آب شیرین دلایل مهمی در خسارت و تخریب تالاب های داخلی همچون باتلاق ها، مرداب ها، رودخانه ها و منابع آبی جلگه ای به شمار می رود.
اگر چه رشد و نمو در عرصه کشاورزی در قیاس با قرن گذشته منجر به پیشرفت هایی در امنیت غذایی جهانی از طریق تولیدات غذایی با ثبات تر و فراوان تر شده است، اما بواسطه این تمایلات در استفاده از زمین، کشاورزی یک عامل اساسی در تغییر محیط زیست جهانی به شمار می رود. تغییرات الگوی بهره برداری از زمین، زهکشی نامناسب، موجبات تغییرات جهانی فراووانی در چرخه هیدرولوژیکی کمیت و کیفیت آب گردیده است. برای مثال، در حال حاضر آبیاری، 66 در صد از برداشت های آبی را در بر می گیرد، که به مراتب بیش از میزانی است که به منظور شرب استفاده میگردد. کشاورزی همچنین موجب تغییر در الگوهای جوی تبخیر در سطح جهانی، کاهش تبخیر در مناطق وسیع فاقد درختان جنگلی و افزایش آن در بسیاری از مناطق آبیاری شده می گردد. که این امر بر آب و هوا (اقلیم) و اکوسیستم ها در بسیاری از مناطق تاثیر می گذارد. .(Horwitz,2012,7)
طی سال 1985، بر اساس ارزیابی صورت گرفته 56 تا 65 درصد باتلاق های ساحلی و داخلی در اروپا و آمریکای شمالی، 27 درصد در آسیا، 6 درصد در آمریکای جنوبی و 2 درصد در آفریقا به منظور کشاورزی انبوه و گسترده مورد زهکشی قرار گرفته اند.
______________________________
1 A Report of the Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well- Being : Wetlands and Water , 2005, p.3.
مجموع آب ذخیره شده در پشت سدها به منظور آبیاری از سال 1960 چهار برابر گردیده است. تغییر در جریان های آب و هوایی، انتقال رسوبات و آلاینده های شیمیایی، کاهش کیفیت تالاب های داخلی و اختلال مسیر مهاجرتی پرندگان، بسیاری از گونه ها را در معرض خطر قرار داده و در نهایت به سایر اجزای سیستم آسیب وارد می نماید.
افزایش رو به رشد جمعیت انسانی
افزایش رو به رشد جمعیت انسانی، به طور اساسی موجبات تغییر تالاب را فراهم کرده است. توسعه جمعیت شهری و روستایی و توسعه کشورها، تقاضای جدی را برای تهیه مواد غذایی را ایجاد کرده است.
این موضوع، تقاضا برای آب آشامیدنی، که معمولا از طریق منابع آبی و آب زیرزمینی فراهم می شود را نیز موجب گردیده است. توسعه شهری اساسا نیاز به تغییر زمین دارد، که آن هم از طریق پاکسازی زمین یا قطع درختان و از بین بردن تالاب ها صورت می گیرد. تقاضای شهری برای آب آشامیدنی و تغییر کاربری تالاب ها، اسباب تغییر رژیم آبی را فراهم کرده است. همزمان،این رویه ها باعث تغییرات فراوان در الگوهای گردش رودخانه ایی، اکوسیستم های ساحلی پایین دست و تالاب ها و منجر به اثردهی اندک رودخانه ها گردیده است.
تغییر مسیر منابع آب شیرین از خورها و مصب رودخانه ها
این اقدام، آسیب های جدی بر فراهم سازی آب و رسوباتی که نقش حفاظتی در مناطق و منابع ماهی موجود در مناطق ساحلی و همچنین جلگه های سیلابی که امرار و معاش میلیون ها انسان به آن وابسته است خواهد داشت. در سطح جهانی، اگرچه فعالیت های انسانی جریان های سیلابی را در رودخانه ها تا 20 درصد افزایش داده است، تغییر جهت مسیر آب از دسترسی 30 درصد به رسوبات ایجاد شده توسط اقیانوس ها جلوگیری به عمل می آورد، که این امر کاهش اساسی را در ارائه رسوبات برای خورها و مصب رودخانه ها تا میزان 10 درصد را موجب خواهد شد.
وارد کردن گونه های جانوری بیگانه به تالاب ها

                                                    .