توسعه پایدار اجتماعی

2. تاکید بر نقش دولت هایی که در حفاظت از این مهم گام های موثری برداشته اند با توجه به نبود معاهده ای با جایگاه منسجم و یا ضمانت اجرایی خاص؛
3. ارایه الگوهایی حقوقی و عملی مبتنی بر عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی؛
4. ارایه راهکارهایی مبتنی بر عملکرد دولت ایران و اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته برای حفظ و نگهداری از تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن.
موارد و روش انجام تحقیق
در این تحقیق که گردآوری اطلاعات و داده ها عمدتا ً به صورت کتابخانه ایی و با استفاده از کتب، مقالات، سایت های اینترنتی معتبر و تحلیل های شخصی نگارنده انجام میگیرد، روش تحقیقی بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی می باشد.
1 فصل اول: شناخت و ضرورت حفاظت از تالاب ها
مقدمه
تالاب ها در کنار سایر منابع آبی همچون اقیانوس ها، دریا ها، دریاچه ها از پیچیده ترین و مولدترین اکوسیستم های آبی به حساب می آیند، بنابر ارزیابی های صورت گرفته بیش از 10 میلیون کیلومتر مربع در قلمرو و گستره جهانی تالاب وجود دارد. با این حال ارائه تعریفی واضح و روشن از تالاب ها دارای مشکلاتی است، زیرا آنها به طور طبیعی گذرها معابری ما بین سیستم آبی و خشکی هستند، مفاضاًً اینکه عدم تمایز مشخص و واضح مابین انواع تالاب ها بواسطه بکارگیری اصطلاحات فاقد استاندارد مانند لجنزار، باتلاق و امثالهم مفهوم شناسی تالاب ها را دچار مشکل کرده است.
این اکوسیستم های آبی کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر آبی، تصفیه کیفیت آب، ذخیره آب های سیلابی به منظور بهره گیری به هنگام خشکسالی، تنظیم اقلیم را دارا هستند. تالاب ها همچنین مناطقی غنی در تنوع زیستی و اکوسیستمی پایدار و پویا به شمار می آیند که از بسیاری گیاهان و جانوران نادر و در معرض انقراض محافظت می نمایند.
اکوسیستم تالاب ها عنصری مهم در سیستم امنیتی اکوسیستمی منطقه و اساس و بنیانی به منظور شناسایی توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی به حساب می آید. بنابراین وظیفه ایی عمومی در حفاظت از تالاب ها وجود دارد.
باید اذعان داشت تالاب ها هم بواسطه تغییرات طبیعی و هم تغییرات مربوط به برخورد انسان و طبیعت در معرض تهدید و آسیب های جدی هستند . مطالعات اخیر نگرانی هایی را راجع به تهدیدات و آسیب ها ی جدی به کارکرد تالاب ها و در نهایت نیازهای نسل آتی را نشان می دهد.
در راستای حفاظت از اکوسیستم تالاب ها و مقابله با تهدیدات موجود علیه تالاب ها بود که، ضرورت و اهمیت اقدام بین المللی در رابطه با این قلمرو آبی حیاتی مورد پذیرش قرار گرفت.
بخش اول: مفهوم و شناخت ارزش ها و مزایای ذاتی تالاب ها
اصلی ترین سوالی که در ابتدای بحث تالاب ها مطرح میگردد، این است که تالاب چیست؟ و از لحاظ جغرافیایی چه قلمروهایی را در بر می گیرد؟ تالاب یک اصطلاح عام و کلی در برگیرنده شمار زیادی از انواع زیستگاه ها می باشد، که ناحیه ایی انتقالی ما بین منطقه خشکی و آبی را در بر گرفته است.
به دلیل قلمرو جغرافیایی گسترده آن و تنوع فراوان شرایط هیدرولوژیکی، تعاریف متعددی از تالاب ها وجود دارد. لذا به این دلیل که ارائه تعریفی جامع و مانع از تالاب ها سهل و آسان نمی باشد، مفهوم شناسی و تعاریف صورت گرفته از تالاب ها متعدد و اغلب گیج کننده و حتی متناقض می باشند.
از سوی دیگر تالاب، اکوسیستمی به شمار می آید که کارکرد ها و ارزش های متنوعی را دارا هستند و فواید و ارزش هایی را برای محیط زیست جهانی به ارمغان می آورند.
با این حال به منظور شناخت علمی و حفاظت و مدیریت پایدار این مناطق آبی، مفهوم شناسی و آگاهی از ارزش ها و مزایای زیست محیطی تالاب ها اهمیت و ضرورتی ویژه دارد.
مبحث اول: مفهوم شناسی تالاب ها
گفتار اول: معضلات و مشکلات مفهوم شناسی تالاب ها
در قرن نوزدهم زمانی که لایروبی تالاب ها نرم و قاعده بود، ارائه تعریف از تالاب ها فاقد اهمیت بود زیرا تمایل بر این امر بود که تالاب ها را از طریق لایروبی به زمین های کشاورزی تبدیل نمایند. در واقع اصطلاح تالاب تا نیمه قرن نوزدهم به طور عام استفاده نمی گردید. حتی ارزش و مزایای تالاب ها در اواخر سال 1970 به رسمیت شناخته شد، زیرا این نگرش وجود داشت که منفعت اندکی که در ارائه تعریف واضح و روشن وجود دارد. این نگاه تا زمانی وجود داشت که مشخص گردید منابع موجود در تالاب ها برای انسان ها دارای مزایا و ارزش فراوانی هستند و بنابراین لازم و ضروری است که از تالاب ها مفهوم شناسی دقیقی صورت گیرد. (Mitsch,2007,25)
باید گفت انواع مختلف و متنوع تالاب ها با مختصات و ویژگی های عام و کلی شناخته می شوند که عبارتند از 1. تمام تالاب ها از آب کم عمق و خاک پوشیده شده اند 2. دارای گونه های گیاهی و جانوری متعددی بوده، که به آرامی از بین می روند 3. گونه های گیاهی و جانوری متنوع با محیط پیرامون تطبیق یافته اند. بنابراین تعاریف موجود از تالاب ها از سه عنصر اصلی ترکیب یافته اند:

                                                    .