توسط نرم افزار

توسط نرم افزار

مواد و روش کار

3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون
نوع مطالعه بصورت مداخله‌ای می‌باشد و جامعه مورد آزمون را کودکان 6 ماهه تا 12ساله که بصورت سرپایی به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر مراجعه کردند و تشخیص دیسانتری توسط متخصص کودکان برایشان مطرح شده است را تشکیل می‌دهد.
3-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی ساده می‌باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول زیر برای هر گروه 58 نفر برآورد گردید.

P1 = 0.82
P2 = 0.24
( = 0.05
( = 0.2
D = 0.3

برای هر گروه
برای 2 گروه مجموعا 116 = 58 × 2
3-3- روش اجرا
این مطالعه از نوع بررسی مداخلهای تصادفی دوسوکور میباشد. در این مطالعه 116 کودک 6 ماهه تا 12ساله مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر که تشخیص دیسانتری توسط متخصص کودکان برایشان مطرح شده است وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. دیسانتری به صورت اسهال حاوی رگه های خونی یا اسهال اثبات شده با آزمایش مدفوع در نظر گرفته شد. در بدو ورود به مطالعه نام و شماره تماس بیماران از خانواده بیمار در درمانگاه اخذ شد. محدودیت جنسی در این مطالعه وجود نداشت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به مدت پنج روز آزیترومایسین دریافت کردند که میزان آن در روز اول mg/kg 12 و در چهار روز دیگر mg/kg 6 بود. گروه دوم نیز داروی سفکسیم را به میزان mg/kg 8 روزانه دریافت نمودند. آزیترومایسین و سفکسیم به ترتیب در پاکت های A و B قرار داده شد. جهت رعایت اصل کورسازی در مطالعه، افراد توزیع کننده دارو و نیز شرکت کنندگان مطالعه از ماهیت پاکت های A و B مطلع نبودند و همچنین مجریان طرح که علائم بالینی را پیگیری می‌کردند نیز از داروی دریافتی دو گروه بی‌اطلاع بودند. گروه اول پنج روز سفکسیم داخل پاکت را دریافت نموده و گروه دوم نیز پنج روز آزیترومایسین در پاکت را دریافت نمودند. سپس کلیه افراد مورد مطالعه در طول 14 روز از نظر بهبود دیسانتری مورد بررسی قرار گرفتند. گروه دریافت کننده داروی A و گروه دریافت کننده دارویB مورد به مورد match شدند. مجریان طرح پیگیری‌ها را در روزهای 3 و 7 و14 انجام دادند. شایان ذکر است که قبل از تجویز دارو، نمونه مدفوع بیماران جهت SE (آزمایش مدفوع) و SC (کشت مدفوع) و بررسی آنتی بیوگرام برای آزمایشگاه ارسال شد.
اطفالی که دارای هرگونه بیماری زمینهای بوده (از جمله مشکلات سوءجذب، سابقه اسهال طول کشیده قبلی، پولیپ روده ای، سوء تغذیه، نقص ایمنی، سابقه مصرف ترکیبات پروبیوتیک، بیماری التهابی روده و یا بیماری مزمن روده باریک) و یا اخیرا (در طول یک ماه قبل از شروع مطالعه) آنتی بیوتیک دریافت نموده باشند وارد مطالعه نشدند. هم چنین اطفالی که در طول دوره مصرف آنتی بیوتیک، همزمان مبتلا به سایر بیماری ها گردند و یا والدین آنها رضایت به ادامه همکاری در طرح نداشته باشند از مطالعه کنار گذاشته شدند. لازم به ذکر است در بدو ورود به مطالعه از والدین کلیه شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی اخذ شده و اهداف طرح برای آنها توضیح داده شد. نام و شماره تماس از خانواده ها گرفته شد. سپس در روزهای 3 و 7 و14 جهت بررسی موارد مورد نظر تماس گرفته شد. همچنین استفاده از دیسک های آنتی بیوتیک بر روی نمونه های کشت مثبت و بررسی نوع انتی بیوتیک موثر درمحیط کشت انجام شد. اطفال مبتلا به اسهال در صورت، بستری شدن از مطالعه خارج شدند و در پایان مطالعه تعداد موارد بستری در هر دو گروه ذکر شد. اطلاعات فوق برای هر بیمار به صورت جداگانه در فرم اطلاعاتی وارد شده و توسط نرم افزار SPSS 17 آنالیز شد.
3-3-1- معیارهای ورود
کودکان 6 ماهه تا 12 ساله مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امیرکبیر با تشخیص دیسانتری توسط متخصص کودکان
3-3-2- معیارهای خروج
سوءجذب

Share