توسط نرم افزار

توسط نرم افزار

صفحه معلق
نوار لاستیکی
محفظه آهن‌ربا
اندازه ابعادی این محفظه کاملا بستگی به ابعاد آهن‌ربای مورد استفاده دارد. با توجه به طراحی آهن‌ربای الکتریکی در ادامه ارائه خواهد شد طراحی این محفظه انجام می‌شود. با توجه به اینکه آهن‌ربای الکتریکی در داخل این محفظه قرار می‌گیرد لذا تلفات میدان مغناطیسی ناشی از این محفظه باید تا حد امکان مینیمم گردد و آلومینیم یکی از مناسبترین گزینه‌ها برای این منظور می‌باشد. ضخامت دیواره‌ها و مخصوصا قسمت فوقانی محفظه باید کمترین حد ممکن باشند. برای نگه داشتن محکم آهن‌ربا در داخل محفظه درپوشی برای این منظور لازم می‌باشد. جنس این درپوش از جنس محفظه می‌باشد. این درپوش به کمک چهار عدد پیچ به قسمت تحتانی محفظه بسته می‌شود. محفظه‌ آهن‌ربای الکتریکی بدین سان که در شکل(1-4) ارائه شده است طراحی گردید:
الف)درپوش محفظه ب)محفظه
شکل(1-4): الف)درپوش محفظه، ب)محفظه
اسپیندل
اسپیندل یکی از قسمت‌های مهم مورد نیاز می‌باشد چرا که نیروی محرکه مورد نیاز جهت پروسه پولیش‌کاری از طریق اسپیندل به ساچمه‌ها منقل می‌گردد. از آنجایی که بخش بزرگی از اسپیندل در طول پروسه پولیش‌کاری درون محلول ساینده قرار می‌گیرد لذا جنس اسپیندل از فولاد ضد زنگ در نظر گرفته شد. طراحی انجام یافته برای اسپیندل در شکل(2-4) ارائه گردیده شده است:
شکل(2-4): اسپیندل
دیواره
با توجه به نوع طراحی محفظه، برای نگهداری محلول ساینده و انجام پروسه پولیش‌کاری دیواره‌ای مورد نیاز خواهد بود. به عبارت دیگر طراحی دیواره و قسمت فوقانی محفظه آهن‌ربای الکتریکی به صورت نر و ماده گی می‌باشد. این نوع طراحی برای به حداقل رساندن تلفات مغناطیسی در نظر گرفته شده است. برای سهولت در اجرای آزمایشات این دیواره از جنس طلق در نظر گرفته شد. طراحی دیواره در شکل(3-4) ارائه گردیده شده است:
شکل(3-4): دیواره
صفحه معلق
برای اینک ساچمه‌ها درون محلول ساینده حرکت منظمی داشته و توسط اسپیندل حرکت داده شوند به صفحه معلقی درون محلول نیاز می‌باشد. از آنجایی که سبک بودن این صفحه یک پارامتر بسیار مهم ممی‌باشد لذا نمی‌توان آن را از جنس فلزی انتخاب نمود. لدا این صفحه از جنس اکریلیک در نظر گرفته می‌شود. ابعاد این صفحه هم بستگی به ابعاد دیواره دارد. طراحی این صفحه در شکل (4-4) ارائه گردیده شده است:
شکل(4-4): صفحه معلق اکریلیکی
نوار لاستیکی
برای اینکه ساچمه‌ها بتوانند درون محلول چرخانده شوند باید سه نقطه تماس داشته باشند. دو نقطه مورد نیاز از طریق اسپیندل و صفحه معلق تامین می‌گردد. جهت تامین نقطه سوم نیاز به دیواره می‌باشد. از آنجایی که دیواره از جنس طلق در نظر گرفته شده است برای جلوگیری از سایش دیواره یک نوار لاستیکی در قسمت پایینی دیواره و قسمت قرارگیری ساچمه‌ها چسبانده می‌شود. شماتیکی از این نوار لاستیکی در شکل زیر ارائه گردیده شده است:
شکل(5-4): نوار لاستیکی
شماتیک کلی تجهیزات مکانیکی به صورت مجموعه مطابق شکل ذیل می‌باشد:
شکل(6-4): مدل مونتاژ شده تجهیزات مکانیکی
تجهیزات الکتریکی
برای طراحی آهن‌ربای الکتریکی نخست مطالبی در خصوص آهن‌ربای الکتریکی و قوانین به کار رفته ارائه شده و سپس به محاسبات ]13[ مورد نیاز اشاره می‌گردد. در ادامه آهن‌ربای الکتریکی طراحی شده توسط توسط نرم افزار VIZIMAG مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه ارائه ‌گردیده شده است.
آهن‌ربای الکتریکی
آهن‌ربای الکتریکی به آهن‌ربایی اطلاق می‌گردد که در آن میدان مغناطیسی توسط عبور جریان الکتریکی از یک سیم‌پیچ که معمولا دارای هسته آهنی می‌باشد حاصل گردیده شده باشد. با قطع جریان الکتریکی میدان مغناطیسی نیز تقریبا از بین می‌رود. قدرت میدان مغناطیسی با مقدار جریان الکتریکی عبوری از آن رابطه مستقیم دارد.

Share