توسط نرم افزار

توسط نرم افزار

بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. به منظور تعیین وزن خشک برگ ها به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه ی سانتی گراد در آون قرار داده شدند. با استفاده از اعداد به دست آمده درصد آب برگ از رابطهی زیر محاسبه شد.
100× وزن تر برگ تازه / (وزن خشک برگ – وزن تر برگ تازه)= درصد آب برگ
3-5-6-4: آب نهایی برگ (LIW):
بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. با استفاده از اعداد به دست آمده درصد آب برگ از رابطهی زیر محاسبه شد.
100× وزن تر برگ تازه / (وزن برگ، 3 ساعت بعد از جدا شدن از گیاه – وزن تر برگ تازه)= درصد آب نهایی برگ
3-5-6-5: محتوای آب اولیه (IWC):
بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. به منظور تعیین وزن خشک برگ ها به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه ی سانتی گراد در آون قرار داده شدند. با استفاده از اعداد به دست آمده درصد آب برگ از رابطهی زیر محاسبه شد (Clark and McCaig, 1982).
وزن خشک برگ / (وزن خشک برگ – وزن تر برگ تازه)= محتوای آب اولیه
3-5-6-6: کمبود آب اشباع (WSD):
بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. برگ ها به مدت 24 ساعت در ظرف محتوی آب مقطر قرار گرفتند و دوباره پس از خشک کردن آب سطحی، توزین شدند که این عدد نیز به عنوان وزن اشباع برگ ها قرائت شد. به منظور تعیین وزن خشک برگ ها به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه ی سانتی گراد در آون قرار داده شدند. با استفاده از اعداد به دست آمده کمبود آب اشباع از رابطه ی زیر محاسبه شد.
100 × (وزن خشک برگ – وزن برگ اشباع از آب) / (وزن برگ تازه – وزن برگ اشباع از آب)= کمبود آب اشباع
3-5-6-7: سرعت از دست دادن آب (RWL):
بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام
ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. با استفاده از اعداد به دست آمده سرعت از دست دادن آب از رابطهی زیر محاسبه شد (Clark and McCaig, 1982).
(w0 – w2) + (w2 – w4) + (w4 – w6) / 3 × wd × (t2 – t1) = سرعت از دست دادن آب
w0 = وزن برگ تازه، w2= وزن برگ بعد از 2 ساعت پس از قطع نمودن از گیاه، w4= وزن برگ بعد از 4 ساعت پس از قطع نمودن از گیاه، w6 = وزن برگ بعد از 6 ساعت پس از قطع نمودن از گیاه، wd= وزن خشک برگ، (t2 – t1)= فاصله زمانی بین دو اندازه گیری وزن برگ، که در این آزمایش 2 ساعت بوده است.
3-6: تجزیه و تحلیل داده ها:
پس از تجزیهی داده ‌ها توسط نرم افزارهای MSTAT-C و SAS 9.0، میانگین ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند و کلیهی ضرایب همبستگی بین صفات نیز توسط نرم افزار SPSS محاسبه گردید. همچنین از نرم افزار EXCEL برای رسم نمودارها استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1: ارتفاع گیاه:

Share