سبز اندیشان امروز

توزیع جغرافیایی

اطلاعات مستقیم بدست آمده از چاههای منطقه و برخی نقاط کلیدی مجاور
گزارشات زمینشناس سر چاه و گزارش نهایی تکمیل چاه
اطلاعات مربوط به چاهآزمایی
نگارهای پتروفیزیکی چاه شامل: نگار صوتی و چگالی و گاما و…
اطلاعات چکشات و پروفایل لرزه ای قائم در کل چاه های ناحیه
ب) اطلاعات غیرمستقیم لرزهای شامل:
سرعتهای برانبارش
سرعتهای مهاجرت
مقاطع لرزهای تفسیرشده دو و سه بعدی
نقشههای عمقی و زمانی تولیدشده
با بهرهگیری از نرمافزارCharisma از مجموعهی GeoFrame و استفاده از پایگاه داده و نرمافزار Petrel، دادههای سرعتی موجود از کل ناحیه در کنار یگدیگر قرار داده خواهد شد تا با استفاده از روشهای مناسب زمینآماری در مدل نهایی سرعت، تأثیرگذار باشند. سپس با مقایسهی مدل حاصل و مدلهای محلی پیشین، به تفسیر تفاوتهای تشخیص داده شده و توجیه آنها بر اساس مدل رسوبی و زمینشناسی موجود منطقه پرداخته میشود.
چینه شناسی خلیج فارس
مقدمه
در این فصل به جزئیاتی پیرامون ستون چینه شناسی خلیج فارس با تمرکز بر سازندهای مورد ارزیابی قرارگرفته در تحلیل سرعت برای ارائه مدل سرعت مناسب از افق مخزنی پرداخته می شود.
سازند کژدمی
دوره ی آلبین یکی از مهمترین دوره ها در چینه شناسی خلیج فارس با تغییرات تکتونیکی فراوانی است. افت شدید سطح آب دریا در پایان آلبین باعث رسوب گذاری کژدمی و بورگان برروی کربنات داریان و شعیبا شده است. در بخش عمیق تر حوزه ی رسوبی جایی که توقف رسوب گذاری بین نهشتگی کربنات داریان و کژدمی ثبت شده است، رسوب گذاری ممکن است در ابتدای آبتین انجام شده باشد.سپر عربی، منبع رسوبات آواری در شمالی ترین بخش خلیج فارس شامل صفحه ساحلی عربی، جنوب غرب عراق، کویت و جهت شمال غربی به سمت بخش میانی خلیج فارس کنونی می باشد. از سپرعربی به سمت ساحل ایران، این رگه های آواری تبدیل به مارن و شیل سازند کژدمی می شوند. این سازند در فلات قاره ی ایران در میدانهایی مانند میدان درود شامل شیل/مارن می شود و آهک به مرور در محیط دریایی تشکیل می گردد و حتی صفحات نازک ماسه سنگ نیز ممکن است وجود داشته باشد.در میدان نفتی سروش، درصد ماسه سنگ افزایش می یابد و این تا جایی ادامه دارد که رخساره ی ماسه سنگی بین پایین ترین و بالاترین واحدشیل- آهک، به 40 متر می رسد.سازند کژدمی از آهک بیتومنی تیره رنگ و شیل کربناتیدرون لایه ای تیره تشکیل شده که در حال تبدیل شدن به سازند داریان می باشد. این سازند در اغلب میادین،در نقش پوش سنگ برای مخزن کربناتی داریان است. همچنین یک سنگ مادر شاخص برای هیدروکربن ها و مواد اولیه تشکیل دهنده ی نفت موجود در شیل و ماسه سنگ دلتایی به شمار می رود. مرز پایانی کژدمی سازند داریان و مرز بالایی آن سازند سروک می باشد.
ستون چینه شناسی خلیج فارس Petroluem Geology Of Iran
سازند کژدمی در خلیج فارس یک لایه ی تقریباً ضخیم شیلی و آهکی با منشاء دریایی می باشد. ضخامت این سازند به سمت شمال غرب خلیج فارس در حال افزایشمیباشد. ضخامت کژدمی در چاه های واقع در تنگه ی هرمز به ترتیب 142، 110 و 134 متر است و به سمت غرب و میدان پارس با چنین روندی از 78 متر در سیری تا 45 متردر چاه BIS_4کاهش می یابد.ضخامت کلی سازند در میدان رسالت تقریباً 60 متر است و در بخش ایرانی خلیج فارس در ساختار رشادت به 65 متر می رسد. ضخامت سازند به سمت شمال و شمال شرق افزایش می یابد. شبیه چنین روند تغییرات ضخامت در سازند کژدمی، در منطقه فارس نیز گزارش شده است، با این تفاوت که در آنجا ضخامت حداکثر از 100 متر تجاوز نمی کند. این حوزه ی رسوبی در نواحی جنوبی خلیج فارس به سمت حوزه ی الخلیج که یک حوزه ی رسوبی دریای باز با سواحل طبیعی بسته است، کشیده شده است. از لحاظ چینه شناسی، سازند کژدمی در جنوب و جنوب غرب خلیج فارس، معادل بورگان و ماسه سنگ آزادگان (ماسه سنگ نهر عمر) می باشد.
سازند پابده
در ادامه ی فعالیت های تکتونیکی ابتدای کرتاسه، پیشروی رسوبات دریایی پالئوسن-ائوسن منجر به نهشتگی آهک و مارن سازند پابده و دمام شده است. بنابراین در جبهه ی کربناتی سازند دمام در آبهای کم عمق، پابده درگستره شیب حوزه نهشته می شود. پابده در مرز پایینی خود با کرتاسه ی بالایی، در حال تبدیل به گورپی است. با وجود این در شمال خلیج فارس و ناحیه ی فارس، یک ناپیوستگی بین لایه ای از آهک چرتی و کنگلومرای پابده با الگوی دندان کوسه ای مشاهده می شود. مرز بالایی آن با سازند آسماری است که در دره ی زاگرس به آهک تمیز دمام تبدیل می شود. شیل های پابده در جنوب غربی ایران به کربنات های ام ردهوما تغییر رخساره می دهد. در ناحیه فارس، رسوبات عمیق تر به ترکیبی از شیل پابده و آهک جهرم تغییر رخساره می دهد. سازند جهرم بطور کاملا مستقیم با سازند ام ردهوما معادل است.
رسوب گذاری سازند پابده به طور محلی در بخش های شمال غرب و شرقی ترین بخش های خلیج فارس صورت گرفته است. در دوره ی ترشیاری پایینی در شمال امارات متحده نیز با شیل های حوزه ی پابده نهشته شده اند. این سازند در ناحیه مرکزی خلیج فارس رسوبگذاری ندارد. توزیع جغرافیایی سازند پابده در خلیج فارس شامل مساحتی از جزیره ی سیری تا تنگه ی هرمز می شود. به علاوه، ضخامت این سازند به طورمنظم از جزیره سیری تا تنگه ی هرمز افزایش پیدا می کند تا جایی که به 2000 متر می رسد. سازند پابده رخساره ای شیلی- مارنی از رسوبات زمان های پالئسون، ائوسن و الیگوسن می باشد. در شرقی ترین بخش خلیج فارس رخساره های شیلی به خوبی بین جزایر سیری و قشم گسترده شده اند. به سمت غرب جزیره سیری، شیل های پابده تبدیل به رسوبات کربناتی پسرونده ی جهرم- دمام می شود. در این منطقه، قسمت بالایی سازند پابده متعلق به دوره ی الیگوسن است و با یکسری رسوبات تبخیری و سازند آسماری بریده می شود. در شرقی ترین بخش خلیج فارس در میدان سیری، ضخامت پابده به 457 متر می رسد در حالیکه در غرب آن یعنی جزیره فارور، ضخامت 327 متر است.
سازند پابده در شمالی ترین نقطه ی خلیج فارس یعنی جنوب غربی ایران، به طور عمده شامل شیل های دریایی عمیق، مارن ها و آهک هایی است که در دره های جنوبی خلیج فارس و زاگرس نهشته شده اند. این رسوبات، در بخش فرونشست حوزه ی کرتاسه ی بالایی نهشته شده اند که از غرب کوه های عمان، هم بصورت فلات قاره و هم بصورت خشکی به جنوب خلیج فارس و ایران گسترش یافته اند.
سازند ایلام
سازند ایلام در کرتاسه بالایی (سانتونین تا کامپانین) به صورتیک بازه ی نازک (150 تا 200 متر ضخامت) پیش رونده است و آهک آن مربوط به دریای کم عمق با تناوبهایی از شیل درلابه لای خود می شود. در محدوده ی خلیج فارس و همچنین در قسمت عمده ی ایران، سازند ایلام و معادل آن یعنی سازند گودیر، ترکیبی از رسوبات کم عمق دریایی و آهک ریفی است. در اغلب چاه های حفر شده در خلیج فارس، رخساره های سازند ایلام مربوط به نواحی دریایی کم عمق با کمترین ضخامت در حوالی تنگه هرمز است. در میدان هندیجان، ضخامت سازند ایلام 11 متر است در حالی که در میدان هنگام این میزان به ترتیب به19و 27 متر می رسد. در میدان نفتی سیری، ضخامت سازند 85 متر بوده و به سمت قسمت غربی خلیج فارس ضخامت ایلام از 55 متر به حدود 100 متر می رسد.
به نظر می رسد که به جز در هلال قطر- گاوبندی و پالی نوروز، در بقیه نقاط خلیج فارس نیز سازند ایلام وجوددارد. سازند ایلام بر روی شیلهای لافان قرار دارد. همچنین در بالای سازند ایلام، سازند گورپی به طور کاملا پیوسته و بدون قطع رسوبگذاری، قرار گرفته است و مانند اغلب نقاط شمال خلیج فارس، سطح بالایی آن فرسایش پیدا کرده است.