تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر

1-شرکت عقدی

قانونگذار مصر شرکت عقدی را شرکتی می داند که ناشی از عقد یا قرارداد شرکت باشد وبا توافق ارادی شرکاء حاصل می شود و تصرف در اموال اینگونه شرکت را بر حسب ماهیت بکار رفته در آن عقد و اراده شرکاء می داند.

2-شرکت اعیان

در خصوص شرکت اعیان قانونگذار مصر بیان می دارد که؛ این شرکت عبارت است از شرکتی است که شرکاء بدون کسب اجازه از سایر شرکاء می توانند در اعیان اموال شرکت دخل و تصرف نمایند.اما در مواردی که تصرف به شکل اشاعه باشد، مثل زمینی که مشترکا متعلق حق چند نفر باشد و اختصاص به پارکینگ ماشین مورد استفاده واقع شود،اینگونه مشارکت ها که بصورت اشاعه است، مستلزم کسب اجازه است و کسب اجازه یک شریک کفایت اجازه سایر شرکاء را نمی کند.چرا زمین جزء اموال عینی بوده و تصرف در اینگونه اموال بعد از کسب اجازه از سایرین نافذ و معتبر خواهد بود.و اگر به شریکی اجازه تصرف در اینگونه اموال داده نشود شریک می تواند درخواست افراز سهم خود را بنماید.

3-شرکت در اعمال

قانونگذار مصر در خصوص شرکت در اعمال بر این عقیده است که ؛در شرکت مدنی هر شریکی می تواند علاوه بر وجوه نقد وغیر نقد، همانگونه که در مباحث قبلی نیز بیان شد، عمل، حرفه، ویا نیروی کار خود را نیر بعنوان اورده به شرکت اورد و در واقع در حقوق مصر اینگونه اینگونه مساهمات بعنوان شرکت مدنی پذیرفته شده است.

4- شرکت اعتباری

در خصوص شرکت اعتباری قانونگذار مصر بر این عقیده است که شرکاء نمی توانند اعتبار خود را اساس تشکیل شرکت قرار دهند،ودر ماده 509 ق. م. مقرر میدارد؛ نفوذ و اعتبار شریک به تنهایی نمی تواند سهم او را تشکیل دهد.

5- شرکت ناشی از جبر (قهری) :

قانونگذار مصر شرکت  قهری را شرکت در ترکه و ارث ناشی از فوت متوفی در یک خانواده می داند،و در مورد این شرکت در ماده 851 قانون مدنی مقرر می دارد ؛ اعضای خانواده واحدی که حرفه یا منافع مشترک دارند می توانند به طور کتبی توافق و مالکیت مشترک خانوادگی ایجاد کنند. این مالکیت مشترک، شامل ترکه ای که ارث می برند و توافق می کنند کلا یا جزئا در مالکیت مشترک باقی بماند یا هر مال دیگر متعلق به انان که توافق می کنند در مالکیت مشترک خانواده، داخل شود، خواهد بود.در مقایسه با قانون مدنی کشور ما با قانون مصر در زمینه شرکت ناشی از جبر، ماده 574 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ؛ شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

مالکیت مشترک خانواده  یا شرکت قهری در حقوق مصر را می توان به موجب توافق برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد ایجاد کرد. معهذا، هر یک از شرکاء می توانند در صورتی که دلیل موجهی داشته باشند از دادگاه اجازه خارج کردن سهم خود را از مال مشترک، پیش از پایان مدت مقرر بخواهد.و در صورتی که برای این مالکیت مشترک مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء می تواند پس از شش ماه از تاریخ اعلام قصد خود به سایر شرکاء سهم خود را از شرکت خارج کند.و شرکاء نیز مادام که مالکیت مشترک یا خانوادگی به تعبیر قانونگذار مصر،ادامه دارد،نمی توانند درخواست تقسیم نمایند،و هیچ شریکی نیز نمی تواند حصه خود را به شخصی که عضو خانواده نیست، بدون رضایت سایر شرکاء منتقل کند.

هر گاه شخصی را که از اعضای خانواده نبوده و در نتیجه انتقال اختیاری یا اجباری، سهم یکی از شرکاءرا تحصیل کند، تنها در صورتی شریک خانواده خواهد بود که او و سایر شرکاء به این مهم تراضی نمایند.

                                                    .