تناسب اندام

تناسب اندام

13
صفحات سلامت، و تناسب اندام
26
صفحات چیدمان منزل و هنرهای خانگی مانند آشپزی، شیرینی و..
تحلیل عاملی محتوای صفحات
از آنجا که حجم داده های حاصل از 26 گزینه محتوا بالا بود و از تعداد و ترکیب مؤلفههای محتوای مورد استفاده پاسخگویان آگاهی نداشتیم، برای شناسایی ساختار و الگوهای مصرف محتوا و همینطور تقلیل عناوین از تحلیل عاملی از نوع اکتشافی استفاده شد و با تکنیک مؤلفههای اصلی ضمن بهرهگیری از چرخش واریماکس به کشف عوامل یا مؤلفههای اصلی 6 گانه الگوهای مصرف محتوا نائل شدیم. جدول 3-2 نشان می دهد چگونه در تحلیل عاملی، کلیه موارد تحت شش عامل دسته بندی شده اند. ذکر چند نکته در اینجا لازم است. دواس تأکید دارد: «در انتخاب متغیرهایی که در تحلیل عامل وارد می شوند باید فرض ما بر این باشد که همبستگی بین متغیرها غیرعلی است. در واقع همبستگی بین متغیرها باید محصول عامل دیگری یعنی عامل مشترک سومی باشد. بررسی دقیق الگوی همبستگی ها نشان می دهد که متغیرها به صورت خوشه هایی گرد هم آمده اند بطوری که متغیرهای هر خوشه با یکدیگر همبستگی دارند و با متغیرهای خوشه های دیگر همبستگی ندارند»(دواس، 1383: 255). بنابراین این خوشه بندی صرفا به معنای همبستگی درونی خوشه ها است و همبستگی میان هر کدام از عوامل را با متغیر وابسته ایجاب نمی کند. همانگونه که جدول نشان می دهد 6 گروه قابل شناسایی هستند که در واقع 6 گروه محتوای صفحات مورد استفاده را در بین جمعیت نمونه تشکیل میدهند. این 6 گروه شامل صفحات تبلیغات، سیاسی – مذهبی، سرگرمی، صنفی، عامیانه و هنری می شوند که در مجموع 07/66 درصد کل واریانس را تبیین میکنند. بر اساس این یافتهها 4 نوع محتوای صفحه مؤثر روی فاکتور اول بارعاملی داشتند که روی هم این فاکتور تبلیغات نام گرفت. 5 نوع محتوای صفحات مؤثر بر فاکتور دوم بار عاملی داشتند که آنها را سیاسی – مذهبی نامیدیم. 4 نوع محتوای مؤثر بر فاکتور سوم بار عاملی داشتند که آنها را الگوی سرگرمی نامیدیم. 6 آیتم مؤثر بر فاکتور چهارم بار عاملی داشتند که آنها عامل صنفی نام داده شدند. 4 آیتم محتوای صفحات بر فاکتور پنجم بار عاملی داشتند که با حذف یک مورد که با دیگر آیتم ها همخوانی نداشت آن را عامیانه عنوان داده ایم. 3 نوع محتوای صفحات بر روی فاکتور ششم بار عاملی داشتند که آنها را فاکتور هنری نامیدیم.
جدول3-2: نتایج تحلیل عاملی محتوای صفحات
ردیف
فاکتورها
محتوای صفحات
KMO= 884/0 آلفای کل: 83/0
00/0 Sig=
بارهای عاملی
مقدار ویژه
درصد واریانس تبیین شده
میانگین متوسط گویهها
ضریب پایایی(مقدار آلفا)
1
تبلیغات
صفحات زیبایی( لوازم آرایش، کلاسهای رقص، شوهای لباس و…)
72/0
43/3
22/13

Share