تلویزیون های ماهواره ای

تلویزیون های ماهواره ای

شرایط میانجی یا مداخله‌گر، شرایط کلی و وسیع‌تری هستند که به پدیده‌ای تعلق دارند. شامل زمان، فضا( مکان)، فرهنگ، پایگاه اقتصادی، شغل، تاریخچه و وقایع زندگی فرد هستند، که بر چگونگی کنش/کنش متقابل اثر می‌گذارند، راهبردها را سهولت می‌بخشند یا آنها را محدودتر و مقیدتر می‌کنند.
راهبردهای کنش/ کنش متقابل راهبردهای ایجاد شده در جهت اداره و برخورد، به انجام رساندن، حساسیت‌نشان دادن به پدیده‌ای تحت شرایط خاص هستند. کنش/ کنش متقابل ویژگی‌های خاصی دارد، در حال تکامل یافتن است، هدفمند یا واکنشی است، با استفاده از تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها جامه‌ی عمل می‌پوشد. پدیده فکر محوری یا واقعه‌ایست که سلسله کنش/ واکنش متقابل به کنترل یا اداره کردن آن معطوف می‌شود. پیامدها که ممکن است ضمنی یا واقعی باشند، اعمال و عکس‌العملهایی نتیجه و حاصل کنش/کنش متقابل هستند. ممکن است اقدام به کنش/ کنش متقابل جهت اهدافی که مرتبط با پدیده نیست انجام گیرد، ولی به هر حال پیامدهایی را برای پدیده در برخواهد داشت(استراس و کوربین، 1385 :109-100 ). دی این مرحله‌ی کدگذاری را دربرگیرنده‌ سه فعالیت توصیف، طبقه‌بندی و اتصال می‌داند(بلیکی،310:1384). در این مرحله پس از ارائه توصیف کافی، طبقه‌بندی داده‌ها از طریق ایجاد و ابداع مقولات، اطلاق مقوله‌ها به داده‌ها و تجزیه و ترکیب آنها صورت گرفت. سپس مقوله‌ها به شکل یک مدل پارادایمی به هم متصل و پیوند داده شدند. به توصیه‌ استراس و کوربین، اگر از این الگو استفاده نشود، نظریه‌ مبنایی فاقد دقت و پیچیدگی لازم است. مدل ذیل نشان‌گر ارتباط این مقولات با یکدیگر است.
(Pomrenke, 2007: 365)
شکل7. مدل پارادایمی نظریه مبنایی
6-1-1-3. ملاحظات اخلاقی:
انتخاب روش کیفی با مفهوم سازی تجربی از ملاحظات جوانان در فعالیت شبکه ای خود در این تحقیق عجین است و علاوه بر آن نه تنها با رفتارهای صریح سر و کار دارد بلکه می توان آن را در طرز تفکر، ارزیابی و تصمیماتی که افراد در حیطه زندگی واقعی با آن درگیر هستند، جستجو کرد. در بخش کیفی با توجه به اینکه زمان برگزاری مصاحبه ها چند ماهی پس از فیلتر شدن شبکه های اجتماعی پرطرفدار بود تدارک مصاحبه های گروهی از بعد توجیه افراد به مشارکت در تحقیق و نیز هماهنگ کردن مکان و زمان مورد توافق جمع با دشواری همراه بود. سعی محقق در طول انجام مصاحبه‌ها بر آن بود، تا افراد در نهایت آزادی، راحتی و آرامش روحی و در عین حال فیزیکی در مصاحبه‌ها شرکت داشته باشند از اینرو انتخاب مکان و زمان جلسات به اختیار آنان تنظیم می شد. با توجه به تجربه فعالیت شبکه ای خود محقق بیشتر پاسخگویان تمایل داشتند که مصاحبه به صورت آنلاین برگزار شود که این امر به جهت محدودیت روش شناختی ممکن نبود و لذا در غالب مواقع انجام مصاحبه ها به آخر هفته ها موکول می شد که افراد بتوانند بدون استرس و با فشار کاری یا درسی کمتر و با فراغ بال بیشتر در جلسه حضور یابند. به منظور ایجاد ارتباط و نزدیک شدن بیشتر محقق و آزمودنی ها در تمامی موارد محقق در شروع مصاحبه ضمن روشن کردن ضرورت ها و اهداف خود در انتخاب و پیگیری موضوع تحقیق، این اطمینان را در مصاحبه‌شوندگان ایجاد نمود که اظهارات آنها محرمانه تلقی شده و هیچ نامی از آنها در نتایج ذکر نخواهد گردید و بنا به درخواست مصاحبه شوندگان در خصوص برخی از افراد از اسامی مستعار استفاده شد. به جهت اینکه مصاحبه شوندگان از کاربرانی با حداقل دو سال سابقه فعالیت شبکه ای انتخاب شده بودند در بیشتر جلسات در بیشتر موارد پس از شروع مصاحبه و توضیحات اولیه محقق، مصاحبه بوسیله خود مصاحبه‌شوندگان ادامه یافت و محقق تنها در موارد خاصی جهت غنای بیشتر مصاحبه، تلاش نمود، داده‌‌رسان‌ها را به دادن اطلاعات بیشتر ترغیب نماید، بدون اینکه اِعمال جهت‌گیری یا تحمیل نظر به مصاحبه‌شوندگان شود. بدین ترتیب مصاحبه‌شوندگان موارد جدیدی را در مباحثه با دیگران مطرح نمودند که توانست به شناخت انواع کاربست‌های غیرملموس شبکه های اجتماعی مجازی در بین کاربران ایران و کشف انگیزه‌های پنهان جوانان در استفاده از این شبکه ها بویژه شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک کمک نماید.
2-1-3. روش کمی
این پژوهش از نوع پژوهش کمی غیرآزمایشی است. برای طبقهبندی پژوهشهای کمی غیر آزمایشی مناسبترین راه این است که هدف اساسی و یا نخستین هدف مطمح نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر تصریح شود که پژوهشگر قصد دارد به چه چیز مشخصی دسترسی پیدا کند. بر این اساس پژوهشهای کمی غیر آزمایشی به سه دسته پژوهشهای توصیفی، پژوهشهای پیشبین و پژوهشهای تبیینی دسته بندی میشوند (شعبانی ورکی ،1385: 115). از آنجا که موضوع تحقیق حاضر، بررسی استفاده و رضامندی جوانان تهرانی از شبکه های اجتماعی مجازی میباشد، بنابراین این پژوهش از دسته پژوهشهای کمی غیر آزمایشی توصیفی- تبیینی محسوب میشود. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از نوع پیمایشی است. پیمایش عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح نقشه بعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیشبینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت میپذیرد (اپنهام،1375: 65). تحقیق پیمایشی، جمعیت های کوچک و بزرگ را با انتخاب نمونه های منتخب از آن جامعه‌ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روانشناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد(کرلینجر 1376 : 65 ). این روش ابزاری مفید برای توصیف و ردیابی تغییرات در جوامع است و چنانچه به شیوه ای مطلوب اجرا شود به شناخت زندگی اجتماعی در زمان حال خدمت می کند(پاشا شریفی، 1383: 253). در واقع روش پیمایشی روشی است برای گردآوری دادهها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته میشود به تعدادی پرسش مشخصی (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل میدهند. تحقیق پیمایشی عامترین نوع تحقیقات اجتماعی است (بیکر، 1386: 196).
1-2-1-3.تکنیک و ابزار جمع آوری اطلاعات
تکنیک عبارت است از:
«مجموعه قواعد دقیق و قابل تعمیمی را که محقق باید برای رسیدن به یک نتیجهی مشخص در نظر بگیرد، پیشبینی و تعریف نماید. مثل تکنیکهای مصاحبه و غیره. در واقع تکنیکها شیوههای علمی میباشند که برای جمعآوری اطلاعات تجربی و کار روی آنها به کار میروند. بنابراین فنون راههای استفاده از ابزارهای علمی هستند. تکنیکها ابزاری هستند که به وسیلهی آنها، کار حرفهای قابل قبول در علم انجام میشود»(گپالاسرانا، 1373، به نقل از حافظنیا، 1382: 106).
برای گردآوری داده های پیمایش از فنون مختلفی می توان بهره گرفت. داده ها را می توان با مشاهده، مصاحبه عمیق، تحلیل محتوا، پرسشنامه یا فنون دیگر جمع آوری کرد مهم این است که جمع آوری داده ها به ماتریس متغیر بر حسب مورد منتهی شود(دواس، 1387: 87).
«در تحقیقات علمی باید پیوسته بین تکنیکهای گردآوری دادهها و و اطلاعات و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها، تفاوت و قایل شد» (ازکیا، 1364).
در اینجا به بررسی تکنیک گردآوری داده ها میپردازیم:
دواس مینویسد؛ مشخصه پیمایش مجموعه ساختمند یا منظمی از دادههاست که او آن را ماتریس متغیر بر حسب دادههای موردی مینامد. بدین معنا که اطلاعاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان، دست کم دو مورد (و معمولاً خیلی بیشتر) جمعآوری میکنیم و به یک ماتریس دادهها میرسیم. از آنجا که پرسشنامه سادهترین راه تهیه این ماتریس دادههای ساختمند است رایجترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است. در بخش کمی این پژوهش با توجه به ملاحظات نظری و عملی از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه بهره گرفته شده و در آن از هر دو سؤالات باز و بسته استفاده شده است. شایان ذکر است به جهت دسترسی به کاربران حرفه ای پرسشنامه مورد نظر پس از اعمال اصلاحات نهایی، با استفاده از امکانات موتور جستجوی گوگل در فضای گوگل داک طراحی شد و آدرس الکترونیکی آن در شبکه اجتماعی فیس بوک توزیع گردید.
در پرسشنامه تهیه شده برای این تحقیق سوالات در 5 بخش تدارک دیده و تنظیم شده اند. بخش اول سؤالات مصرف رسانه ای را در برمی گیرد که از یک سو رفتار شبکه ای (رفتار فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی) و از سوی دیگر میزان مصرف سایر رسانه ها را مد نظر قرار می دهد. شایان ذکر است به دلیل آنکه محقق طی انجام پژوهش کیفی خود متوجه شد غالب کاربران جوان تهرانی سابقه فعالیت طولانی تری در شبکه اجتماعی فیس بوک دارند یا صرفا در این شبکه فعالیت می نمایند از اینرو پژوهش کمی خود را بر بررسی رفتار کاربران شبکه یاد شده متمرکز نمود. از اینرو سؤال های 1 تا 8 پرسشنامه به مقولاتی چون چگونگی آشنایی با شبکه، سابقه عضویت، میزان ساعات فعالیت شبکه ای در یک ماه اول عضویت و در حال حاضر و محتوای مورد علاقه پاسخگو اختصاص یافته است. بخش دوم که به سنجش میزان مصرف رسانه های دیگر همچون روزنامه، تلویزیون داخلی، ماهواره و اینترنت مربوط می شود سوال های 9 تا 11 را در بر می گیرد. بخش دوم پرسشنامه متعلق به متغیر واسط یعنی انگیزه های فعالیت شبکه ای می باشد که در 5 قسمت عاطفی، شناختی، اجتماعی، سیاسی و انسجام بخشی شخصی سؤالات 12 تا 18 پرسشنامه را به خود اختصاص داده است. برای طرح گویه های این بخش از مصاحبه های کیفی همین تحقیق، منابع پژوهشی قبلی مورد اشاره در فصل دو بخش مرور تجربی تحقیق و نیز تحقیق جهانگردی (1386) با عنوان:« شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در ایران: رفتارها، انگیزه ها و معانی تماشای تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان در بین مخاطبان تهرانی» که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی در دانشگاه علامه طباطبائی انجام شده است و پژوهش شهابی (1382) در خصوص انگیزه های استفاده از ویدئو در میان جوانان تهرانی استفاده شده است. بخش سوم پرسشنامه به متغیر مستقل مصرف فراغتی تعلق دارد. سؤال 19 گزینه های فراغتی بیرون منزل شامل 20 گویه و سؤال 27 گزینه های فراغتی درون منزل شامل 14 گویه را در بر می گیرند. بخش چهارم پرسشنامه به متغیرهای مستقل جهان وطنی، مشارکت سیاسی و درجه مذهبی بودن می شود. سؤال 20 پرسشنامه به متغیر جهان وطنی با 9 گویه تعلق دارد. طرح گویه های این سؤال غالبا بر اساس تحقیق کیفی همین رساله، توصیه های استاد راهنما و نیز با استفاده از پژوهشی تحت عنوان «خرده فرهنگ ها و سبک زندگی در میان جوانان شهر تهران» (شکوری، 1383) صورت گرفته است. سؤال 21تا 23به متغیر درجه مذهبی بودن مربوط هستند. در سؤال 21 بعد اعتقادی مذهبی بودن در قالب 3 گویه مدنظر قرار گرفته است و در سؤال 22 و 23 ابعاد مناسکی و تجربی مذهبی بودن به ترتیب با 4 و 3 گویه مورد پرسش قرار گرفته اند. برای طرح گویه های درجه مذهبی بودن بیشتر از رساله دکتری با عنوان: « انواع دین‌داری در میان دانشجویان» (میرسندسی، 1382) استفاده شده است.سؤال 24 متغیر مشارکت سیاسی و 11 گویه آن را شامل می شود که برخی گویه های این متغیر از تحقیق شکوری (همان) و برخی نیز از تحقیقی با عنوان «جوانان و مشارکت سیاسی در ایران»(وثوقی و هاشمی، 1383) استفاده شده است. بخش پنجم که بخش پایانی پرسش نامه است با 17 سؤال متغیرهای مستقل زمینه ای سن، جنس، وضعیت تأهل و پایگاه اجتماعی- اقتصادی را مورد سنجش قرار می دهد.
2-2-1-3.جامعه آماری
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. رابرتسون جامعه آماری را اینگونه تعریف می کند: جمعیت یا جامعه آماری در هر پیمایش بطور ساده تمامی مردمی را شامل می شود که پژوهشگر قصد مطالعه آنرا دارد.بنابراین جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه را انتخاب می کنیم. جامعهی آماری این پژوهش را جوانان 18 تا 33 سال تهرانی تشکیل داده اند که حداقل سابقه دو سال فعالیت در شبکه اجتماعی فیس بوک را داشته باشند.
3-2-1-3.میدان تحقیق
میدان تحقیق در این مطالعه شبکه تارگستر جهانی می باشد.
4-2-1-3.واحد تحلیل
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود: واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم (دواس، 41:1385). در واقع واحد تحلیل عبارت است از افراد، گروه، طبقه یا پدیده اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به هدف تحقیق حاضر واحد تحلیل فرد (کاربر) خواهد بود.
5-2-1-3. سطح تحلیل

Share