تقسیم کار اجتماعی

تقسیم کار اجتماعی

دباغ، سروش (1390)، ترنم موزون حزن؛ تأملاتی در روشنفکری معاصر، تهران: انتشارات کویر.
دلانتی، جرارد (1389)، دانش در چالش؛ دانشگاه در جامعه دانایی، ترجمه علی بختیاریزاده، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
دلماس مارتی، میری (1387)، نظامهای بزرگ سیاست جنایی (ج 1 و 2)، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان.
دلوز، ژیل (1388)، تجربهگرایی و سوبژکتیویته، ترجمه عادل مشایخی، تهران: نشر نی.
الدمدو، کنت (1389) سنتگرایی: دین در پرتو فلسفه جاویدان، ترجمه رضا کورنگ بهشتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت.
دورکیم، امیل (1368)، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر کتابسرا.
دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دهقان چاچکامی، حمید (1390)، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری‌ایران، قم: بوستان کتاب.
رابرتسون، دیوید (1375)، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران: نشر البرز.
راسخ، محمد (1387)، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو.
رالز، جان (1387)، نظریه عدالت، ترجمه سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رحیمپور، حسن (1389)، گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی، تهران: طرح فردا.
رضایی، عبدالعلی (1386)، مهندسی تمدن اسلامی (موانع و الزامات)، قم: انتشارات فجر ولایت.
رضائی اصفهانی، محمد علی (1389)، رابطه علم و دین در غرب، چاپ دوم، تهران: کانون اندیشه جوان.
روزنبرگ، الکساندر (1384)، فلسفه علم، ترجمه مهدی دشتبزرگی و فاضل اسدی امجد، تهران: نشر طه.
روسنائو، پئولین مری (1380)، پستمدرنیسم و علوم اجتماعی، ترجمه محمدحسین کاظمزاده، تهران: نشر آتیه.
روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بینالمللی، تهران: انتشارات سمت.
روشه، گی (1366)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
رهدار، احمد و دیگران (1386)، جستاری نظری در باب تمدن، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
زرینکوب، عبدالحسین (1364)، فرار از مدرسه، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
زمانی، محسن (1391)، معرفتشناسی، تهران: نشر هرمس.
ژیژک، اسلاوی (1390)، خشونت، ترجمه علیرضا پاکنهاد، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
ساریخانی، عادل (1389)، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ساک، کریانگ و کیتی شیایزری (1383)، حقوق بینالمللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت.
سبحانی، جعفر (1381)، جبر و اختیار، قم: انتشارات موسسه امام صادق(ع).
سروش، عبدالکریم (1373)، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط..

Share