تقسیم بندی حافظه

تقسیم بندی حافظه

گراف و شاختر از محققانی هستند که مطالعات حافظه بلند مدت را وارد عرصه جدیدی کردند. آنها در دو دهه‌ی اخیر بیش از دیگران در مورد موضوع حافظه نهان در مقایسه با حافظه آشکار مطالعه و تحقیق انجام داده اند. با اینکه موضوع حافظه نهان سابقه‌ی طولانی و قدیمی در مطالعات روان شناسی دارد، ولی تلاش‌ها و مطالعات این دو محقق در مطالعات مربوط به شناخت انسان تأثیر بسزایی داشته است.
حافظه آشکار به حافظه‌ای گفته می‌شود که مستلزم یادآوری هوشیارانه و ارادی از تجربیات و یادگیری قبلی باشد، در حالی که در حافظه نهان، تجربه و یادگیری قبلی عملکرد حافظه را تسهیل می‌کند بدون آنکه یادآوری هوشیارانه و آگاهانه‌ای در کار باشد. در انواع فراخوانی آزاد , فراخوانی با کمک سرنخ یا بازشناسی ، از آزمودنی یا یادگیرنده به روشنی و هوشیارانه خواسته می‌شود که مواد و مطالب یادگیری شده‌ی قبلی را بازیابی کند، در حالی که در انواع آزمون‌های نهان از قبیل آزمون تشخیص کلمات، و آزمون تکمیل کلمات ناقص از آزمودنی به طور آشکار و صریح خواسته نمی‌شود که به مطالب یادگیری شده قبلی برگردد، بلکه به نوعی ارتباط این آزمون‌ها با مطالب قبلی مورد انکار و بی توجهی قرار می‌گیرد و تنها از یادگیرنده خواسته می‌شودکه اولین تصمیم گیری‌ها و تشخیص یا تکمیل کلمات را بدون ارجاع به مطالب قبلی انجام دهد. البته مطالعات نشان می‌دهد که در انواع آزمون‌های آشکار و نهان نیز تفاوت‌هایی در نوع پردازش اطلاعات وجود دارد و اصول و قوانین مربوط به یادگیری و یادآوری در این دو نوع آزمون نیز ممکن است متفاوت باشد (گراف و رایان ، 1990).
بر اساس مطالعات شاختر(2001)دو طبقه کلی حافظه شامل حافظه صریح(آشکار) و ضمنی(غیر آشکار) است. در تقسیم بندی حافظه صریح یا اخباری می‌توان به دو مورد حافظه معنایی و حافظه رویدادی اشاره نمود و در تقسیم بندی حافظه غیر اخباری یا ضمنی به سامانه‌های مهارت‌های اجرایی، آماده سازی ادراکی، شرطی سازی، و حساس سازی اشاره نمود. نمودار زیر این تقسیم بندی را نشان می‌دهد.

شکل 5 : تقسیم بندی انواع حافظه (استرنبرگ، 2006)
حافظه آشکار و نهان به طور متفاوت از متغیرهای گوناگون تاثیرمی‌پذیرند. در حالی که حافظه آشکار، از سطح پردازش و نیز از فاصله زمانی بین رمزگردانی و بازیابی (اثر فراموشی) بیشتر تاثیر می‌پذیرد، حافظه نهان از این متغیرها کمتر متاثر می‌شود. از طرف دیگر، در حالی که حافظه نهان از متغیرهای مربوط به شیوه حسی و خُلق (که در دو مرحله رمزگردانی و بازیابی دستکاری می‌شوند) متاثر می‌شود، حافظه آشکار از این متغیرها تاثیر نمی‌پذیرد. یافته‌های مربوط به بیماران آمنزیک نیز نشان می‌دهند که آنچه در این بیماران آسیب می‌بیند، به حافظه آشکار مربوط است، اما این بیماران در حافظه نهان بدون آسیب باقی می‌مانند.
برای توجیه نظری تمایز دو گانه حافظه آشکار و نهان دو دیدگاه انسانی وجود دارد؛ دیدگاه پردازش، ضمن قایل بودن به یک سیستم واحد و یکپارچه در حافظه، تفاوت موجود را در کیفیت و سطح پردازش این دو نوع حافظه جست‌وجو می‌کند دیدگاه چند سیستمی (که اکنون مدارک و شواهد بیشتری و امیدبخش‌تری برای آن جمع‌آوری شده است)، بر این باور است که هر یک از این دو نوع حافظه به وسیله سیستم (یا سیستم‌ها) مستقل و جداگانه‌ای حمایت که درعین ارتباط با یکدیگر، از اصول و قوانین معینی پیروی می‌کند(کرمی نوری، 1390).
هـ: حافظه عملکردی : تا سه دهه پیش، در مطالعات حافظه عمدتاً از اطلاعات کلامی به عنوان مواد یادگیری استفاده می‌شد و مطالعات مربوط به حافظه حوادث عملی مورد غفلت واقع شده بود. رونالد کوهن از اولین کسانی بود که اهمیت حافظه عملکرد را در تحقیقات حافظه خاطر نشان ساخت. حافظه عملکردی معمولاً به تکالیف اجرا شده توسط آزمودنی گفته می‌شود که در آن آزمودنی‌ها تکالیف کوچکی (نظیر توپ را بغلتان، چوب کبریت را بشکن و …) را هنگام یادگیری عملاً انجام می‌دهند. این تکالیف عملی با تکالیف کلامی، که در آنها آزمودنی‌ها معمولاً جملات را بدون اجرا و عمل می‌شنوند یا می‌خوانند، مقایسه می‌شوند. پس از اجرای مرحله یادگیری در هر دو حالت، آزمودنی‌ها آزمون حافظه (فراخوانی آزاد، یادآوری با کمک نشانه یا بازشناسی) را دریافت می‌کنند. نتایج آزمایش‌ها نشان داده است که تفاوت‌های مهمی که در حافظه کلامی میان کودکان و بزرگسالان یا میان جوانان و سالمندان وجود دارد در حافظه عملی دیده نشده است(فراهانی و همکاران، 1388).
مدل چند انباره‌ای به عنوان نظریه‌ای که ساختار حافظه را مورد مطالعه قرار داده است، از ساختارها و فرایند‌های دخیل در حافظه تبیین نظام داری ارائه می‌دهد. تمایز مفهومی بین سه نوع انباره حافظه(انباره حسی، انباره کوتاه مدت و انباره بلند مدت) که تفاوت‌های کیفی با هم دارند از ویژگی‌های مهم این مدل است. انباره‌های حافظه در موارد زیر با هم تفاوت دارند(آیزنک و کین، 2004):
طول مدت زمان نگهداری
ظرفیت اندوزش و ذخیره سازی
سازوکار‌های فراموشی
اثرات آسیب‌های مغزی واحد بر این حافظه‌ها
در عین حال مسایلی وجود دارد که نظریه‌های ساختاری و به خصوص رویکرد انباره‌ای قادر به پاسخ گویی آن نیست. در پاسخ به این مسایل بررسی حافظه از دیدگاه فرایندی مورد نظر بوده و دانشمندان فرایند‌های تشکیل دهنده حافظه را مورد بررسی دقیق تری قرار داده اند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
2-12-5-3 فرایند حافظه
کریک و لوکهارت ازتقسیم بندی حافظه به ساختارهای گوناگون انتقاد کرده اند. آنها تقسیم بندی معروف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت را به دلیل تفاوت در ظرفیت، نحوه‌ی کدگذاری و میزان فراموشی نپذیرفته و معتقدند که محدودیت‌های ظرفیتی برای هر دو نوع حافظه کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد و رمزگذاری فیزکی و معنایی برای هر دو نوع حافظه ممکن است وجود داشته باشد. فراموشی نیز به نوع رمزگذاری و مواد یادگیری بستگی دارد و بنابراین نوع حافظه تعیین کننده میزان فراموشی نیست. آنان در مردود شمردن تقسیم بندی نظام‌های حافظه به مدارکی از مطالعات نوروسایکولوژی حافظه نیز استناد کردند، از جمله بیمارانی که حافظه کوتاه مدت آنان آسیب دیده، ولی حافظه بلندمدت سالمی دارند(کریک و لاکهارت (1972). نمودار 8 مراحل سه گانه فرایند حافظه و پیوستگی آنها را نشان می‌دهد.

شکل 6 :نمودار فرایند‌های سه گانه حافظه (منبع: فراهانی، 1388)
بر اساس تعریف فرایندی حافظه، که بیشتر صاحبنظران (بدلی، 1990و براون و کریک، 2000) بر آن توافق دارند، حافظه عبارتست از فرایندی که به سازو کار پویای مرتبط با ذخیره سازی، نگهداری و بازیابی اطلاعات تجارب گذشته اشاره دارد. بر این اساس در فرایند حافظه سه مرحله وجود دارد:
رمز گردانی :شامل دریافت، پردازش و ادغام اطلاعات دریافتی
اندوزش و یا یادسپاری :شامل ثبت پایدار اطلاعات رمزگردانی شده
بازیابی :شامل فراخوانی و یادآوری اطلاعات اندوخته شده

Share