تقسیمات و طبقات تصمیم گیری

تقسیمات و طبقات تصمیم گیری

تصمیم گیری، قابلیت طبقه بندی به اشکال دیگری را نیز دارد و مهمترین طبقه بندی ها عبارتند از:

1) ابعاد خرد در مقابل کلان تصمیم گیری.

2) ابعاد زمانی تأثیر گذار بر تصمیم گیری کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت.

3) ابعاد اتکای تصمیم گیری بر مجاری اطلاعات.

4) تصمیم گیری های موازی.

5)تصمیم گیری در شرایط تعارض ( عبیری،1387،61).

در حالت اول، تصمیم گیری در ابعاد خرد رفتار فرد را در بازار یا جامعه مورد مطالعه قرار می دهد. این در حالی است که در ابعاد کلان رفتار وی متأثر از ساختار سیاسی- اقتصادی جامعه است. برای مثال الگوی تصمیم گیری برای خرید کالاها در شرایط تورمی، در مقابل الگوی تصمیم گیری برای حفظ دارایی ها در شرایط رکود و نوسانات نرخ بهره.

در حالت دوم، تصمیم گیری در رویارویی با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، چشم انداز متفاوتی از برنامه های اجتماعی را در مقابل تصمیم گیری فرد قرار می دهد. برای مثال، الگوی مسکن  مدت دار در مقابل تصمیم گیری افراد برای هدایت سرمایه ها. مسلماً کیفیت این تصمیم گیری در کوتاه مدت مغایر با دراز مدت خواهد بود.

در حالت سوم، جریان اطلاعات شیوه تصمیم گیری را تغییر داد. تصمیم گیری از یک حالت کاملاً روشن و شفاف (تعیین کننده) به یک حالت غیر شفاف و نامطمئن (عدم اطمینان) در نوسان می باشد. الگوی های تصمیم گیری برای کسانی که در مقابل بنگاه های اقتصادی مسئول می باشند حساس است و دریافت اطلاعات نقش کلیدی در تصمیم گیری دارد. برای مثال، تصمیم گیری برای استخدام و یا جذب       سرمایه های انسانی، در مقابل استخدام و به کار گیری نیروی کار غیر ماهر.

در حالت چهارم، تصمیم گیری موازی رفتارها و پدیده های مشابه را هدف قرار می دهند. برای مثالی در این مورد الگوی تصمیم گیری مهاجرت یا تعداد مشاغل را می توان نام برد. این تصمیم گیری ها بر مبنای رفتارهای موازی پایه گذاری می شوند. از آنجا که رفتارهای مشابه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی زیاد دیده می شوند، الگوی تصمیم گیری در طیف معینی از تغییر در نوسان است و این دامنه تغییر قابل قبول است.

حالت پنجم، تصمیم گیری هایی را شامل می شود که در حالت تعارض یا موازی با افراد مقابل پایه گذاری می شوند. تصمیم گیری ها با قدرت پیش بینی نتایج و حالات روحی و روانی افراد تغییر می کنند. تصمیم به ازدواج یا طلاق نمونه ای از این نوع تصمیم گیری است.

تمامی الگوهای تصمیم گیری فوق الذکر مبانی ریاضی خود را در چارچوب یک سیستم تعریف شده یا الگوهای احتمالات شناسایی نموده و امروز در دانشگاه ها تدریس می شوند.

این تصمیم گیری ها می توانند رفتار فرد، گروه و یا سازمان را هدف قرار دهند و بدیهی است که در شرایط جامعه باز نتایجی متفاوت با جامعه بسته خواهند داشت. وجود رقابت سالم یا مخرب، حوزه تصمیم گیری را از یک کانال تصمیم گیری اقتصادی به یک کانال تصمیم گیری اجتماعی و یا برعکس تبدیل می کند. پیش بینی شرایط تصمیم گیری، با مسائل مرتبط با زمان و مکان در نوسان می باشد و لازم است که ابعاد زمان و مکان را در بستر تصمیم گیری از یاد نبریم. ویژگی های شخصیتی (سالم یا نا سالم) در جامعه (سالم یا بیمار) نیز جهت رفتارها و انتخاب الگوهای تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهند و نباید نسبت به این متغییرها کم توجه کرد.

                                                    .