سبز اندیشان امروز

تقسیمات سیاسی استان گلستان

7
نشانه های شهری و جنبه های نمادین
– دستهبندی فضاهای شهری با ارزش در شهر و تحلیل کیفی ویژگیهای عناصر آنها
– شناخت الگوی کلی استخوانبندی شهر و بررسی ویژگیهای با ارزش ادارکی و هویتی در حد فاصل فضاهای آنها
– بررسی موقعیت عناصر و تأثیر بر محیط آنها
– بررسی شناخت مردم از عناصر نشانهای تأثیر گذار بر روابط اجتماعی و ادراک آنها
– تفکیک نشانه های شهری براساس نوع عملکرد، ویژگی کالبدی و حوزه دید آنها
منبع : نگارنده، 1393
فصل سوم
پیش درآمد مورد پژوهی و روش شناسی پژوهش
مقدمه
این بخش از مطالعات به بررسی وضع موجود شهر اختصاص دارد. این بررسی در قسمت اول نگرشی صرفاً توصیفی دارد. در فصل آتی بر اساس دیدگاه و هدف پژوهش به صورت شناخت تحلیلی – توصیفی به بررسی استخوانبندی شهر پرداخته می شود. در این مرحله از بررسی نگاهی گذرا به امکانات، تنگناها و وضعیت موجود استخوانبندی شهر می شود.
برای شناخت استخوانبندی شهر ، بررسیها در چند مبحث اصلی که به شناخت قابلیتهای ساماندهی کمک می نماید صورت پذیرفته است. در ابتدا به شناخت موقعیت قرارگیری شهر در بستر جغرافیایی به طور اجمالی پرداخته میشود. سپس برای آشنایی کلی با استخوانبندی شهر، بررسی سیر تحولات و توسعه آن به عنوان مهمترین گام ضروری از شناخت، صورت می پذیرد. در این مرحله تغییرات پدید آمده در ساخت و بافت شهر در مراحل مختلف بر اساس دورههای تاریخی و حکومتی تفکیک شده، مورد بررسی قرار میگیرد. در این قسمت سعی گردیده ضمن آشنایی با ویژگیهای کالبدی، ساختار کالبدی، بافت شهری، مشخصات رفت و آمد و دسترسیهای آن و همچنین عناصر کالبدی و فعالیتی آن دوران بررسی شود.
بعد از بررسیهای کلی، برای شناخت دقیق استخوانبندی اصلی، شهر از زوایای گوناگون کالبدی، عملکردی و فعالیتها، آمد و شد و دسترسیها و نیز نشانه شناسی شهری بررسی میشوند.
در گام بعدی طرحهای فرادست موجود مربوط به شهر گرگان بررسی خواهند شد. در نهایت فرآیند شناخت استخوانبندی شهر گرگان با توجه به چارچوب نظری دست یافته شده، تبیین میگردد.
نگاهی اجمالی به موقعیت شهرستان و شهر گرگان
شهرستان گرگان یکی از شهرستان‌های استان گلستان می باشدکه شهر گرگان مرکز این شهرستان است ( نقشه شماره 3-1). مساحت این شهرستان در حدود 2/615 کیلومتر مربع ( 91/7 درصد از مساحت استان و به عبارتی رتبه چهارم از نظر وسعت در بین شهرستانهای استان) و جمعیت آن در سال 1390، برابر با 523147 نفر بوده‌است. شهرستان گرگان از شمال به شهرستان آق قلا، از غرب به شهرستان کردکوی و بندر ترکمن، از شرق به علی آباد کتول و از جنوب به ارتفاعات شاهکوه و استان سمنان محدود است ( وبگاه استانداری استان گلستان).
با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارتفاع زمین، آب و هوای این شهرستان متنوع است. در قلل مرتفع آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی و در قسمت کوهپایه ها و قسمت های مرکزی آب و هوای معتدل و مرطوب وجود دارد. آثار منقول و غیر منقول متعلق به دوران پیش از تاریخ که از نقاط مختلف این شهرستان از جمله تورنگ تپه و شاه تپه و… به دست آمده نشانگر حضور دیرینه انسان ها و تمدن در این منطقه است که تا هزاره ششم پیش از میلاد قدمت دارد ( سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح ، 1389).
( نقشه شماره 3-1 ) تقسیمات سیاسی استان گلستان
منبع: واحد GIS استانداری گلستان، 1392
3-2-1- تاریخچه استراباد( شهرستان گرگان کنونی )
سابقه تمدن و شهرنشینی در دشت گرگان به شش هزار سال پیش میرسد که به این ترتیب باید آن را یک تمدن قبل از آریاییها نام نهاد. در دوران بعد از آریاییها هر چند اقوام متفاوتی در این منطقه ساکن بودند، اما از نظر سوق الجیشی، سرحد بودن آن در مقابل قبایل شمالی و آسیای مرکزی همواره مورد توجه حکومتهای وقت بوده است. تاریخچه دیوار گرگان این حکایت را به خوبی تصدیق مینماید ( وبگاه استانداری استان گلستان).
از مهمترین اماکن تفریحی و آثار باستانی این شهرستان میتوان پارک جنگلی ناهارخوران، النگ دره، قرق، آبشار و چشمه آب گرم زیارت، بافت تاریخی گرگان، کاخ آقامحمدخان قاجار، بناهای قدیمی شهر گرگان از جمله خانه کبیر و تقوی، مدرسه عمادیه، مسجد جامع گرگان، بقعه امام زادهها ( نور، نه تن، عبدالله و … ) دهکده توریستی زیارت، تورنگ تپه و کاروانسراهای قزلق، دیمه لو و رباط سفید اشاره نمود.
از حیث تقسیمات سیاسی این شهرستان شامل 2 بخش مرکزی ( به مرکزیت شهر گرگان) و بخش بهاران میباشد. ( سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح ، 1389)
( نقشه شماره 3-2 ) نقشه تقسیمات سیاسی گرگان
منبع: واحد GIS استانداری گلستان، 1392

                                                    .