تفسیر نتایج

تفسیر نتایج

شکل(4-2)، دیفراکتوگرام XRD نانوزئولیت NaX به همراه اندیس‌های میلر هر پیک
علاوه بر این طبق نتایج به دست آمده از تفسیر آنالیز XRD، اندازه‌ی متوسط سایز ذرات نانوزئولیت سنتز شده نیز بر اساس معادله‌ی دبای-شرر (رابطه‌ی (4-1) ) و با استفاده از نرم‌افزار X’pert به صورت میانگین 69/19 نانومتر برآورد شد.
(4-1) :
که در آن B اندازه‌ی ذرات، K عدد ثابت برابر با 9/0، λ طول‌موج اعمالی بر حسب نانومتر و L عرض پیک در نیمه بیشینه (FWHM) برحسب رادیان و θ زاویه مربوط به رأس پیک می‌باشد. همچنین درجه‌ی کریستالیته‌ی ذرات کاتالیست را می‌توان از طریق تکنیک WAXS و به کمک نرم‌‌افزار Curve expert اندازه‌گیری نمود. طبق این روش درجه‌ی کریستالیته با اندازه‌ی مساحت سطح زیر نمودار پیک‌های کریستالی و نیز پیک‌های آمورف مرتبط است و در صورتی که دیفراکتوگرام XRD از کاتالیست موردنظر به دست آمده باشد، در این صورت می‌توان میزان کریستالیته را طبق الگوی WAXS و رابطه‌ی C/(C+A) به دست آورد، که در این رابطه C مساحت زیر پیک‌های کریستالی و A مساحت زیر پیک‌های آمورف می‌باشد.
میزان کریستالیته‌‌ی ذرات نانوزئولیت NaX با این روش به کمک نرم‌‌افزار Curve expert، 25/32٪ محاسبه گردید.
4-1-2-ب. تفسیر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) :
به منظور شناسایی و بررسی مورفولوژی سطح نانوذرات زئولیت NaX سنتز شده و مطالعه و بررسی شکل و سطح آن و نیز مشاهده‌ی نمونه با بزرگ‌نمایی و قدرت تفکیک بالا از آنالیز SEM استفاده شد. SEM روشی است که برای نشان دادن سطح و مشخصات فیزیکی کاتالیست مانند شکل حفره‌ها و خلل و فرج مناسب است ]49و58[. مبنای عملکرد این میکروسکوپ، برهمکنش پرتوی الکترونی با ماده است و پرتوهای ساطع شده از این برهمکنش می‌‌تواند جهت بررسی‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق تصاویر SEM گرفته شده از نانوزئولیت NaX در شکل (4-3)، نشان داده شده است. با توجه به این که عمق میدان بالا، حد تفکیک و بزرگ‌نمایی زیاد از مزایای دستگاه SEM محسوب می‌شود. در اینجا نیز در تصویر SEM مشاهده می‌گردد ذرات نانوزئولیت به صورت مجزا، کروی شکل و به صورت خوشه‌ای کنار هم قرار گرفته‌‌اند. علاوه بر این همانطور که مشاهده می‌‌گردد اندازه‌ی سایز ذرات نیز به صورت میانگین حدود 35 نانومتر اندازه‌گیری شده است.

شکل (4-3)، تصویر SEM نانوذرات زئولیت فوجاسیت NaX با بزرگ‌نمایی (nm)500
4-1-2-ج. تفسیر تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) :
TEMابزاری ویژه در مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد محسوب می‌شود، از این رو به منظور مطالعات و مشاهدات مستقیم ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بالا و بزرگ‌نمایی خیلی زیاد تا اندازه‌ی اتمی ذرات نانوزئولیت NaX سنتز شده، از TEM استفاده شد. در این تحقیق تصاویر TEM گرفته شده از نانوزئولیت NaX در شکل (4-4)، نشان داده شده است. همان‌گونه که در تصویر نیز مشاهده می‌گردد، ذرات نانوزئولیت سنتزی تا حدود زیادی به صورت ذرات سه‌بعدی مکعبی شکل، متبلور شده‌‌اند و اندازه‌‌ی سایز ذرات نیز درحدود 100 نانومتر اندازه‌گیری شده است.
100 nm
100 nm
شکل (4-4)، تصویر TEM نانوذرات زئولیت فوجاسیت NaX
4-2. تفسیر و تجزیه، تحلیل نتایج آنالیزهای مشخصه‌یابی نانوفوتوکاتالیست‌های سنتز شده :
همانطور که در فصل قبل نیز شرح داده شد، در این تحقیق به منظور گوگردزدایی مشتقات نفتی، 30 نانوفوتوکاتالیست گوناگون با درصدهای مختلف و روش‌‌های سنتز متفاوت طراحی و ساخته شدند که در جدول (3-3)، فهرستی از آنها آورده شده است. به دلیل تعداد زیاد کاتالیست‌‌های ساخته‌ شده، آنالیزهای مشخصه‌یابی صرفاً در مورد برخی از آنها و بیشتر در مورد فوتوکاتالیست‌‌هایی که راندمان تخریب مناسبی در فرآیند گوگردزدایی داشتند، انجام شده است. در این بخش تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای فوتوکاتالیست‌های مذکور آورده خواهد شد.
4-2-1. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای فوتوکاتالیست Pcat(1) :

Share