تغییر نگرش ها

تغییر نگرش ها

ناهماهنگی تربیتی و ارزشی خانواده های پدری و مادری / سخت گیری بیش از حد پدر
آزاد گذاشتن بیش از حد فرزندان و بها دادن به انتخاب های آن ها
شرایط میانجی فردی
نادیده انگاشتن خواسته های فرد در دوران کودکی /دانشجو بودن در شهر دیگر/ ازدواج
زمینه رشد فردیت در دو مقوله .. قرار می گیرد
تمایل به استقلال در تصمیم گیری های روزمره و عدم دخالت خانواده و بستگان نزدیک .
تمایل به انتخاب های متعدد در سبک زندگی بدون توجه به ارزش و فرهنگ خانوادگی و بومی و مذهبی
پیامد ها
بازاندیشی : باز اندیشی در مدیریت بدن ،باز اندیشی در الگوی خرید،باز اندیشی الگوی گذران اوقات فراغت ،بازاندیشی در مصرف فرهنگی ،باز اندیشی در پوشش و آرایش ،بازاندیشی در مورد ازدواج
استراتژی ها
-پنهان کاری ومحافظه کارانه عمل کردن
-سازگاری باشرایط موجود و به تعویق انداختن خواسته ها تا فراهم شدن شرایط آن ها
-مقاومت در برابر دیگران برای رسیدن به خواسته های خود
با توجه به آن چه که گفته شد ، در مجموع با در نظر گرفتن شرایط علی ، شرایط میانجی ، زمینه ، پیامد های رشد فردیت و استراتژی های زنان برای رسیدن به خواسته ها و تصمیمات خود می توان گفت زمانی که بالا رفتن تحصیلات ، کسب درآمد از راه اشتغال و دسترسی فرد به منابع اطلاع رسانی فراملی از جمله ماهواره و اینترنت افزایش یابد ؛ و این عوامل با شرایط میانجی خانوادگی چون ناهماهنگی تربیتی و ارزشی خانواده های پدری و مادری ،سخت گیری بیش از حد پدر ، وشرایط فردی چون: نادیده انگاشتن خواسته های فرد در دوران کودکی ،تغییر شرایط زندگی فرد (دانشجو بودن در شهر دیگر،ازدواج) همراه شود ؛ باید انتظار تغییر نگرش هایی در فرد را داشت که بارزترین آن ها ،تمایل به استقلال در تصمیم گیری های روزمره و عدم دخالت خانواده و بستگان نزدیک وتمایل به انتخاب های متعدد در سبک زندگی بدون توجه به ارزش و فرهنگ خانوادگی و بومی و مذهبی است که این خصایص نشان دهنده رشد فردیت در افراد است . نتیجه این وضعیت، بازاندیشی فرد در بیشتر ابعاد سبک زندگی خود اعم ازبازاندیشی در مدیریت بدن ،بازاندیشی در الگوی خرید ،بازاندیشی در الگوی گذران اوقات فراغت ، بازاندیشی در مصرف فرهنگی ، بازاندیشی در پوشش و آرایش و بازاندیشی در مورد ازدواج است و زنان برای رسیدن به خواسته های خود و عملی کردن تصمیمات شخصی خود به راهکارهایی چون : پنهان کاری و محافظه کارانه عمل کردن ،سازگاری با شرایط موجود بابه تعویق انداختن خواسته ها تا فراهم شدن شرایط آن و مقاومت در برابر دیگران برای رسیدن به خواسته های خود متوسل می شوند .
بر این اساس مدل نظری در شکل 4-1 ارائه می شود .
شرایط میانجی فردی
شرایط میانجی خانوادگی

-افزایش تحصیلات .
– استقلال مالی .
استفاده از رسانه های فراملی ( ماهواره و اینترنت )

Share