تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی

مبحث دوم: بازسازی و احیای تالاب های تخریب شده، بر اساس موازین بین المللی
در فصل ابتدایی پژوهش به عوامل تهدید کننده تالاب ها اشاره گردید. عوامل گفته شده در مواردی که از آن ها جلوگیری لازم صورت نگیرد منجر به تخریب و ویرانی این قلمرو آبی می گردد. به دنبال تخریب و اختلال مناطق تالابی، بحث احیا و بازسازی آن مطرح می گردد. دلیل بازسازی و احیای این قلمرو آبی را باید در اهمیت و ضرورت وجودی تالاب ها برای محیط زیست دانست. در واقع هر چند این قلمرو آبی به دلیل استفاده نادرست و غیر عاقلانه از بین رفته یا رو به ویرانی هستند بایستی در جهت احیا و بازسازی آن اقدام کرد.
در گفتار پیش رو سعی گردیده ابزارهای حقوقی و قانونی را در چارچوب حقوق بین الملل به منظور احیا و بازسازی تالاب های تخریب شده در نتیجه تغییرات طبیعی و یا فعالیت های انسانی قابل اجراست را مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهیم داد. البته بیش از پرداختن به چارچوب بین المللی بازسازی و احیای تالاب ها اشاره ای مختصر به مفهوم و ضرورت طرح های مذکور می گردد.
______________________________
1 four Dublin Principles
2 Secretariat of the Convention on Biological Diversity and the Ramsar Convention on Wetlands, op.cit, pp.29-30.
گفتار اول: مفهوم شناسی و اهداف طرح های بازسازی و احیای تالاب ها
بر اساس گزارش ارزیابی هزاره، تالاب ها ارائه دهنده خدمات و کاکرد هایی متعدد برای محیط زیست جهانی هستند. در مواجهه با آسیب ها و تهدیدات وارده به منابع آبی، کاهش تنوع زیستی و تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی اهمیت تالاب ها بیش از بیش دانسته شده است. در مقطع کنونی، تلاش های بین المللی متعددی در جهت احیا و بازسازی مناطق تالابی آسیب دیده صورت گرفته است. (zak&other,2012,1)
ضرورت و اهمیت موجود باعث گردید که بازسازی و احیای تالاب ها به سرعت به عنوان یک فناوری مطرح گردد، آن هم از مقطع زمانی که اقداماتی در جهت حمایت و حفاظت از تالاب ها از اوایل 1971 آغاز شده است. به منظور برآورده کردن درخواست های احیا و بازسازی مناطق تالابی، شرکت های مشاوره ای و نهاد های دولتی در جهت بازسازی و احیای تالاب ها سیاست های را اتخاذ کرده و اقداماتی را به کار گرفته اند.
تعاریف متعددی در ارتباط با احیا و بازسازی مناطق تالابی وجود دارد. با این وجود ارائه تعریف واضح و دقیق از این مقوله و رفع ابهام مهم و ضروری است. در این راستا باید گفت بازسازی یک تالاب به معنای بازگرداندن تالاب آسیب دیده یا تغییر یافته به موجب فعالیت های انسانی به وضعیت سابق است. بازسازی یک تالاب ممکن است شامل «دوباره ایجاد کردن» تالاب باشد و یا ممکن است دربردارنده اقدامات «احیا کننده» گردد، که در واقع برگرداندن تالاب به وضعیت سابق است. تالاب ها ممکن است از بین رفته یا از لحاظ آب شناسی تغییر یابند، لذا بازسازی تالاب ها در اینجا به معنای ایجاد مجدد وضعیت آب شناسی مطلوب به منظور فراهم کردن اجتماعات گیاهی سابق است. (mitsch,2007,378)
باید اذعان داشت که بر اساس اصول و دستور العمل های کنوانسیون رامسر اصطلاح «بازسازی و احیای» تالاب ها در مفهومی گسترده استفاده گردیده است، زیرا هم شامل پروژه های می گردد که وضعیت نامساعد تالابی را به وضعیت سابق بر می گرداند و هم شامل طرح های گردیده که کارکرد های تالابی را بدون اینکه وضعیت تالاب را به پیش از وضعیت اختلال اعاده کند ارتقا می دهد. 1
______________________________
1 Resolution VIII. I6 (2002) of the Ramsar Convention
باید تاکید کرد که بازسازی و احیای تالاب ها همیشه دارای تاثیر نیست. در واقع، اگرچه بازسازی و احیای انواع تالاب ها امکان پذیر است، اما اقدامات بازسازی ممکن است در رسیدن به اهداف با شکست مواجه گردد. لذا بازسازی اکوسیستمی در طرح های مذکور بر اساس آزمون و خطا است. درک و آگاهی رو به رشد از کارکردها و تنوع زیستی تالاب ها و اینکه این امور چگونه به احیای موفق تالاب ها وابسته است، به منظور جلوگیری از اقدامات پرهزینه با نتایج غیر قابل پیش بینی لازم و ضروری است.
گفتار دوم: اصول و تکنیک های اولیه احیا و بازسازی تالاب ها
اصول و تکنیک های بازسازی و احیا بر مبنای تجربیات حاصله از پروژه های که در سابق اجرا گردیده قرار دارند، که نکات کلیدی مفیدی را به منظور بکارگیری در پروژه های بازسازی و احیا پیشنهاد می دهند. این اصول و تکنیک ها ایده های بنیادینی را که اساس و بنیان پروژه های موفق را تشکیل می دهد و باید در سیاست های ملی تالاب ادغام گردد ارائه می نماید. 1
شناخت و آگاهی واضح و دقیق اصول و تکنیک های بازسازی و احیا نقش اساسی در موفقیت پروژه های بازسازی و احیا دارد. طرح های دقیق و سنجیده احتمال اثرات جانبی نامطلوب را کاهش می دهد. به عنوان نمونه طرح های دقیق و عملی به پروژه های بازسازی و احیا در جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون افزایش تعداد پشه و حشرات، سیلاب های نا خواسته و یا نمکین شدن آب های شیرین کمک می کند. علاوه بر آن طرح های بازسازی موفقیت آمیز می تواند در ایجاد انگیزه برای استمرار مشارکت ذینفعان در اجرای طرح و همچنین توسعه طرح ها و برنامه های اضافی به منظور بازسازی و احیا دارای تاثیر باشد.
اصول و تکنیک های بازسازی و احیا مرحله به مرحله فرایند شناسایی، توسعه و اجرای پروژه بازسازی و احیا را شکل می دهند. البته باید اذعان داشت که اصول و تکنیک های مذکور راجع به یک سایت تالابی، هر چند ممکن است در وضعیت ها و سایت های تالابی متعددی قابلیت اجرا داشته باشد اما معمولا ً از یک ویژگی منحصر به فرد بودن برخوردار بوده و خاص همان سایت تالابی می باشند و در واقع این تکنیک ها به صورت جهانی قابل اجرا نبوده و دارای تاثیر گذاری در سایت های مختلف نمی باشند.
______________________________
1 برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:
Ramsar`s Guidelines for developing and implementing National Wetland Policies (Resolution VII.6).

Share