تعلیم و تربیت عمومی

تعلیم و تربیت عمومی

گزارشدهی به صورت متعادل: ارزیابی باید به گونهای کامل باشد و نقاط ضعف و قوت را نشان دهد که بر نقاط قوت تأکید شود و مسائل پیگیری شوند.
مسئولیت مالی: تخصیص و هزینهی منابع ارزیابی باید به نحو مطلوبی دستورالعملهای پاسخگویی و دیگر روشهای مدبرانه و مسئولیت اخلاقی را مشخص سازد.
2-2-21-4) استانداردهای دقت
استانداردهای دقت برای حصول اطمینان از این موضوع هستند که ارزیابی به صورت فنی، اطلاعات کافی را در خصوص جنبههای موضوع مورد مطالعهی آشکار میسازد به نحوی که ارزشمندی و شایستگی آن را تعیین میکند. این استانداردها عبارتند از:
تعیین موضوع: موضوع ارزیابی (برنامه، پروژه، مواد) باید به نحو کافی مورد بررسی قرار گیرد، به نحوی که اشکال موضوع مورد بررسی در ارزیابی به روشنی تعیین شوند.
تحلیل محتوا: محتوایی که برنامه، پروژه و مواد در آن هستند باید به اندازهی کافی بررسی شوند، به گونهای که تأثیرات احتمالی آنها بر موضوع قابل تشخیص باشند.
توصیف اهداف و دستورالعملها: اهداف و دستورالعملهای ارزیابی به اندازهی کافی نظارت و توصیف شوند، به نحوی که قابل تشخیص و بررسی باشند.
منابع اطلاعاتی قابل دفاع: منابع اطلاعاتی باید به طور جامع توصیف شوند، به گونهای که کفایت اطلاعات قابل بررسی باشند.
اندازهگیری معتبر: دستورالعملها و وسایل جمعآوری اطلاعات باید انتخاب یا تهیه شوند، آنگاه به صورتی اجرا گردند که اطمینان حاصل شود تفسیر آنها قابل استفاده میباشند.
اندازهگیری باثبات: دستورالعملها و وسایل جمعآوری اطلاعات باید انتخاب یا تهیه شوند، آنگاه به صورتی اجرا شوند که اطمینان حاصل شود اطلاعات کسب شده به اندازهی کافی برای استفادهی موردنظر دارای ثبات هستند.
کنترل منظم دادهها: دادههایی که در ارزیابی جمعآوری، دادهپردازی و گزارش شدهاند باید مورد بررسی و تصحیح قرار گیرند، به گونهای که نتایج ارزیابی از نارسایی محفوظ بماند.
تحلیل اطلاعات کمی: اطلاعات کمی ارزیابی باید به نحو مناسب و منظمی تحلیل گردند تا اطمینان حاصل شود که تفاسیر قابل دفاع میباشند.
تحلیل اطلاعات کیفی: اطلاعات کیفی ارزیابی باید به گونهی شایسته و منظمی مورد تحلیل قرار گیرند تا اطمینان حاصل گردد که تفاسیر قابل دفاع می باشند.
نتایج توصیه شده: نتایج محقق شده در ارزیابی باید به طور صریح توجیه شوند، به گونهای که مخاطبان بتوانند آنها را بررسی نمایند.
گزارشدهی به صورت عینی: دستورالعملهای ارزیابی باید برای حمایت از نتایج و گزارشهای ارزیابی در مقابل اختلال ناشی از احساسات و اعمال نظرهای شخصی هر گروه در ارزیابی، پایههای مستحکمی فراهم آورد. البته انتظار نمیرود که هر ارزیابی بتواند همهی معیارها را تأمین نماید، بلکه نیاز است که میزان توافق میان ارزیابان راجع به اهمیت نسبی معیارهای مختلف تعیین گردد (برینکرهوف، 1999).
2-2-22) پایاننامههای کارشناسی ارشد و نحوهی ارزشیابی آنها
نقد و ارزشیابی معقول و منطقی از هر نوشته به ویژه از نوع تحقیقی آن بسیار ارزنده است. زیرا از این وادی هم نویسنده و تهیهکنندهی مطلب اصلی (گزارش تحقیقی) با برملا شدن نقاط ضعف و قوت کارش نفع میبرد و هم منتقد و تحلیلگر از طریق پی بردن به ماهیت ریزهکاریهای تحقیق و دشواریهای آن و نیز روشهایی که در تأمین این ریزهکاریها و یا مقابله با دشواریها ضرورت دارد، بینش و آگاهی مییابد. اما متأسفانه به علت عدم توجه به چهارچوب و محوری مناسب برای نقد وارزیابی، در بیشتر موارد ارزشیابیها از مقالات و نوشتههای تحقیقی از خط سلامت قلم خارج میگردد که این امر هم نویسنده و محقق را دلسرد و آزرده میکند و هم خواننده را سردرگم میسازد (نادری و سیف نراقی، 1391).
2-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینهی تربیتبدنی و ورزش (موانع و راهکارها)
تحقیق و پژوهش در جامعهی امروزی ضرورتی اجتنابناپذیر است که برای تغییر و تحول در نظامهای مختلف جهان به غیر از این روش نمیتوان به هدف رسید. تحول در تمام جنبههای مختلف مدیریت و به خصوص مدیریت تربیتبدنی قطعاً در گرو تحقیق و پژوهش در جنبههای مختلف آن است. اما کمبود مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در امر تربیتبدنی و ورزش به منظور تأمین نیازهای تحقیقاتی در این بخش و منطبق نبودن فعالیتهای ورزشی با مبانی علمی و پژوهشی و پیشرفتهای پژوهشی دنیا، امکان تحقیق برای محققان را محدود میکند. در برنامهی اول توسعهی اقتصادی و اجتماعی، تربیتبدنی و ورزش چنین تعریف شده است: «تربیتبدنی بخشی از تعلیم و تربیت عمومی است که از طریق فعالیتهای حرکتی مناسب زمینهساز رشد و پرورش و شکوفایی استعدادهای فرد میگردد». بنابراین وظیفهی متخصصان تربیتبدنی و ورزش ایجاب میکند تا مبادرت به تعریف موضوعات تحقیقی و پژوهشی کاربردی نمایند تا شاید بتوان با انجام اینگونه تحقیقات، مشکل و مسائلی از تربیتبدنی و ورزش کشور را رفع کرد(نوربخش، 1382).
البته نباید انکار کرد که در اجرای اهداف تحقیق و پژوهشی موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که به طور خلاصه و فهرستوار عبارتند از:
وجود مراکز متعدد و موازی در امر تربیتبدنی و ورزش کشور
تغییرات پیدرپی در مدیریتهای مختلف تربیتبدنی در کشور

Share