تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

قاچاق کردن (مصدر) متاعی را پنهانی وارد کشورکردن و نپرداختن عوارض گمرکی آن. (معین،1373، ص2607). در فرهنگ لغت دهخدا به معنی، برده، ربوده، پنهانی عمل کردن و گریزان، آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوع الورود یا ممنوع المعامله. (دهخدا؛1377،ص17264)
1-8-5-1- معنای اصطلاحی ونظری قاچاق؛ معنای این کلمه در حالت اسم مصدر عبارت است از انجام دادن کاری بر خلاف قانون. معنای این کلمه در حالت اسم آلت عبارت است از متاع یا کالای که ورود آن به کشور یا معامله آن ممنوع باشد. به ترتیب، در لغت و افکار عمومی مردم ، قاچاق به عمل خلاف مقررات حاکم بر جامعه اطلاق می شود و بدین صورت نشان دهنده تنوع مصادیق و گستردگی دامنه آن است.(سیف ،1387ص10)
قاچاق؛ در اصطلاح گمرکی به عنوان تقلب گمرکی و نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نامیده شده است. (سایت گمرک).
1-8-5-2- معنای حقوقی و نظری قاچاق ؛ در ترمینولوژی حقوقی(نوشته محمدجعفر جعفری لنگرودی) قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر؛ خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد(قاچاق داخلی)،خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج از کشور (قاچاق خارجی)باشد، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدویتی باشد که قانوناً مقرر کرده است؛ چه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصار باشد یا نباشد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص52تا54)
1-8-5-3-تعریف عملیاتی قاچاق؛ ورود و خروج کالا که به شکل مخفیانه از مرزهای کشور صورت می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص53)
1-8-6)کالا
در فرهنگ معین به معنای؛ متاع، مال التجاره، لباس، اسباب خانه،کاله هم گفته شده است. (معین ،1381، ص2858) در فرهنگ لغت علامه دهخدا به معنی؛ کالای، رخت و رخوت، (برهان)، اسباب، اسباب خانه، اثاث البیت(غیاث)، سامان و اثاثه، اثاث. (دهخدا،1377،ص18069)
1-8-6-1-تعریف نظری کالاعبارت است از؛ هرچیزی که قابلیت مصرف و مبادله داشته باشد را کالا می نامند. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص58)
1-8-6-2- تعریف عملیاتی قاچاق کالا؛ وارد کردن و صادر کردن هر گونه کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری و یا انجام هر گونه اقدامی در این ارتباط، قاچاق کالا محسوب می شود.(واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص57)
1-8-7) قانون
درلغت نامه فارسی فرهنگ دهخدا قانون به معنای. (معرب ، اِ) اصل.(برهان ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست لیکن در عربی مستعمل است (برهان ) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ). امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود چون گفته نحویان ! فاعل مرفوع است و مفعول منصوب و مضاف الیه مجرور. (ترجمه تعریفات ). قاعده . (برهان ). رجوع به قاعده شود. رسم . (برهان ). ناموس. دستور. (برهان ). (ناظم الاطباء). یاسا. حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. (ناظم الاطباء). (دهخدا ،1377،ص17395 ج11)
در فرهنگ فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.
1-8-7-1- تعریف نظری قانون؛ درحقوق اساسی قانون به دستورکلی ( وگاهی جزئی) که بوسیله مرجع صالح انشاء شده و بوسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیت دار برسد.
– در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که بوسیله قانونگذار مقرر می شود. (جعفری لنگرودى ، 1377ص 517)
1-8-7-2- تعریف عملیاتی قانون؛ در این تحقیق منظور از قانون مجموعه قوانین و مقرراتی که بوسیله قانونگذاردر ارتباط با پدیده قاچاق و مبارزه با آن وضع شده است. اعم قانون امور گمرکی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز وغیره .
1-8-8) منابع انسانی :
در لغت منابع (اسم) جمع منبع وانسانی (صفت) منسوب به انسان :عالم انسانی آمده است.(معین ،1381،ص379ج1). در فرهنگ لغت دهخدا منسوب به انسان، قوه یا نفس انسانی. (دهخدا ،1377، ص3549 ،ج3) .
1-8-8-1- تعریف نظری مدیریت منابع انسانی: منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. و یا مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. (سعادت ،1390، ص1)
1-8-8-2- تعریف عملیاتی منابع انسانی؛ تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان پلیس با تراوشات ذهنی و فکری مشغول مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران هستند.
1-8-9) تجهیزات : درفرهنگ لغت معین(مصدراسم) جمع تجهیز1- بسیج ها 2- سازها، ساز و برگها. (معین،1381،ص1033) در فرهنگ لغت دهخدا به معنی؛ ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار وکار زار(دهخدا، 1377، ص6465) .
1-8-9-1- تعریف عملیاتی تجهیزات؛ دراین تحقیق منظور ازتجهیزات؛ کلیه وسایل و ابزار پلیس اعم از نرم افزاری و سخت افزاری که در امر مبارزه با قاچاق کالا نقش اساسی را دارد. که با استفاده از 13سئوال به صورت پرسشنامه (سئوالات 10 الی 23 ) مورد سنجش قرار می گیرد .

Share