تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

8. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر یا استفاده از اسناد خلاف واقع برای این منظور.
9. بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
10. اظهار خلاف واقع در مورد کمیت وکیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.(بندا11 الحاقی مصوب 23/10/58 است). (سیف،1387،ص11-ص12)
2-3-3-1- تعریف سازمانهای شاکی:
سازمان های هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند. (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری، 1388، ص25)
2-3-3-2- تعریف سازمان کاشف:
سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقی می گردند. (همان ، ص25)
2-3-3-3- تعریف کاشف:
مأمور سازمان کاشف است که رأساً یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد. (همان، ص26)
2-3-3-4- تعریف مأمور انتظامی:
مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا)و ماموران وزرات اطلاعات(درارتباط با کشف ارز قاچاق). (همان، ص26)
2-3-3-5- تعریف عوامل ستادی:
نیروهایی که در تهیه طرح ها ، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی می شوند. (همان، ص26)
2-3-3-6- تعریف صورتجلسه کشف:
صورتجلسه ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می باشد.(همان، ص26).
2-3-3-7- تعریف چتر باز:
چترباز اصطلاحی عام است و به افرادی اطلاق می گردد که به قاچاق سوخت وکالا اقدام می کنند. فعالیت آنان بعد از ورود کالا به داخل کشور انجام می گیرد. (نمک شناس،1383،ص6)
2-3-4- مفاهیم گمرکی
2-3-4-1- تعریف گمرک :
شورای همکاری گمرکی تعریف زیر را برای گمرک ارایه نموده است: گمرک یعنی سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورود و صدور کالا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هر یک از قسمت های سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می شود . (گمرک جمهوری اسلامی ایران،ش149،ص1).
2-3-4-2- قلمرو گمرکی

Share