تعریف بانکداری الکترونیک

تعریف بانکداری الکترونیک

تعریف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلفی می باشد و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارائه نمود.آنچه که درتمامی سطوح می توان مشاهده نمود، استفاده از سیستم های نرم افزار رایانه ای می باشد. هر چقدر به سمت سطوح بالاتر یعنی بانکداری الکترونیکی کامل حرکت نماییم،عملیات دستی کمتر، سیستم های رایانه ای متمرکزتر،شبکه قابل دسترسی گسترده تر، محدودیت زمانی و مکانی کمتر ودر نهایت امنیت اطّلاعات بانکی بیشتر خواهد بود.بنابراین بطور کلی گسترش برنامه های رایانه ای تحت شبکه نه تنها موجب کاهش هزینه های هر واکنش گردیده است بلکه بطور قابل ملاحظه ای موجب افزایش سرعت خدمات نیز گردیده است.بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطّلاعات مبتنی بر فرایندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانکهاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند.بانکداری الکترونیک را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده های از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند تعریف کرد(کهزادی ،1380،صص23-22)

بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری انفورمانیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در نظام بانکداری معرفی نمود.دو مفهوم اساسی تشکیل دهنده بانکداری الکترونیک، پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع است.خدمات بانکداری الکترونیک، کانال های مختلف بانکداری موجودرا با هم تلفیق و نظام های جزیره ای را یکپارچه می سازدودر نتیجه، مدیریت اطّلاعات ومدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتری،صرفه جویی در هزینه ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه دارد(حسینی مقدم،1383،ص14)

بنابر تعریف کمیته باسل بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم و از طریق کانال های الکترونیکی اطلاق می شود.این محصولات و خدمات می تواند شامل صورتحساب، وام، مدیریت سپردهها، پرداخت های الکترونیکی وایجاد محصولات و خدمات پرداخت الکترونیکی همانند پول الکترونیکی باشند Bastecommittee,1998,p3).)

در یک تعریف کلی از بانکداری الکترونیکCenteral bank  چنین بیان نموده است که بانکداری الکترونیک عبارت است از:

«ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه ای عمومی قابل دسترس (اینترنت یا اینترانت) که از امنیت بالایی برخوردار باشد(Centeral bank ,2002,p,3).

از طرف دیگر می توان گفت که یک بانک الکترونیکی مؤسسه ای است که فاقد هرگونه شعبه فیزیکی می باشدودرواقع بانکی است که نیاز به امور کاغذی ندارد، محدود به مناطق جغرافیایی خاص نیست و بیست و چهار ساعته به مشتریان سرویس می دهد.در حقیقت نوع خاصی از بانک است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (مانند اینترنت) استفاده می کند. در این نوع بانک تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز کردن پول تأیید امضاء مشاهده موجودی و دیگر عملیات بانکی بصورت الکترونیکی انجام می شود. مهمترین نوع بانکداری الکترونیکی بانکداری اینترنتی است، که گاه این دو با هم مترادف فرض می شوند.(Copenhagen Stock Exchange,2001,p,117)

Share