تعالیم اسلام

تعالیم اسلام

بررسی: این افسانه نمونه‌های فراوانی همانند عبدالله بن سبا و … دارد.
7. وات آیهی « » را شاهد بر این می‌گیرد که پیامبر(ص) فردی معمولی مانند دیگر انسان‌ها بود و نمی‌توان ویژگی خاصی برای او قائل شد.
بررسی: ادامهی آیه، « » به نکته‌ای تصریح می‌کند که لازمهی آن متفاوت بودن پیامبر (ص) با دیگر انسان‌ها در برخی صفات است، یعنی اگرچه پیامبر(ص) در برخی امور مانند دیگر انسان‌هاست، ولی از آن جهت که رسول الهی و واسطهی وحی است، باید معصوم باشد.
نتیجه:
از مجموع مطالب مطرحشده نتایج زیر به دست میآید:
1. «افسانهی غرانیق یا داستان آیات شیطانی» یکی از داستانهای جعلی و برساخته برای درهمکوبیدن شخصیت والای پیامبر(ص) و تضعیف موقعیت کتاب آسمانی «قرآن کریم» است که توسط برخی معاندان و مخالفان اسلام طرحریزی شده و به وسیلهی برخی مورخان و مفسران ناآگاه به تدریج در بین آثار تفسیری و حدیثی گنجانده شده است.
2. دلایل فراوان قرآنی، روایی، عقلی و تاریخی وجود دارد که نشان میدهد این افسانه یک داستان جعلی و برساخته است و صحت و اعتباری ندارد.
3. این داستان دستاویزی برای مستشرقان و معاندان قرار گرفته است تا با بزرگنمایی و شاخ و برگ دادن به آن، اذهان مردم را دربارهی کتاب الهی و نیز عصمت پیامبر(ص) تغییر دهند. از جمله این تلاشهای مذموم، کتاب «آیات شیطانی» نوشتهی سلمان رشدی مرتد میباشد.
5-3. حقیقت جهاد در سیرهی نبوی
می‌توان با نظری کلی به اصول تعالیم اسلام و نیز شیوهی پیامبر(ص) و پیشوایان اسلام گفت که اسلام دین صلح و آرامش است، نه جنگ و نبرد. عده‌ای از مستشرقان پیشرفت سریع اسلام را در قرون اولیه پیدایش حرکت اسلامی، مرهون جنگ و قدرت نظامی دانسته‌اند و برخی دیگر فتح سراسر شبه‌جزیرهی عربستان در مدتی کوتاه به دست پیامبر(ص) را در اثر قدرت شمشیر اسلام دانسته‌اند. اما نگاهی دقیق به تاریخ تمدن و مسیر پیشرفت سرزمین‌های اسلامی و روند توسعه فتوحات مسلمین بر ما مشخص می‌سازد که آنچه مایهی پیشرفت اسلام بوده و هست، عدالت‌خواهی، صلح‌طلبی، انطباق با عقلانیت، تطابق با فطرت، زیبایی‌دوستی و نگاه رحیمانهی اسلام به مردم است. ما در سیرهی پیامبر(ص) و پیشوایان اسلام به دفعات به جنگ و نبرد و مبارزهی مسلحانه برمی‌خوریم؛ ولی از سوی دیگر درمی‌یابیم که هدف این نبردها گسترش اسلام و تحمیل دین با شمشیر نبوده، بلکه مقصود برداشتن موانع اسلام آوردنِ مردم بوده است؛ یعنی مبارزه و سرکوب حاکمان جور و حذف مروجان اوهام و خرافات در جامعه.
حاکمان جور از آنجا که بیداری و آگاهی مردم و عدالت‌خواهی و حق‌طلبی آنان را مایهی سقوط و انحطاط دستگاه خلافت می‌دانند، دست در دست کاهنان و روحانیون و کشیشان مسیحی کوشیده‌اند تا در برابر ترویج اسلام سدی از تهمت، تزویر و ظلم و ستم بسازند و هدف از جهاد نیز حذف این موانع است؛ چرا که معرفی و قرار دادن اسلام در معرض قضاوت و انتخاب مردم در گرو حذف و سرکوب این موانع، و حذف این موانع در گرو جهاد و مبارزه با حاکمان جور است.
مکتب قرآن در برابر شکنجه و تفتیش عقاید قرون وسطی که توسط کلیسا اداره می‌شد، به مقتضای « » منادی آزادی انسان در انتخاب عقیده است و لذا نیازی به شمشیر و مبارزه برای تحمیل دین به مردمان ندارد. به عنوان سندی دیگر برای رد مدعای آنان که پیشرفت اسلام را مرهون جنگ می‌دانند آمار مسلمانان و کفار کشتهشده در جنگ‌های زمان پیامبر(ص) را طبق منابع مختلف تاریخی ذکر می‌کنیم تا برخی از غرضورزان کشتگان جنگ‌های پیامبر(ص) را هزاران نفر نشمارند.
نام جنگها
تاریخ الخمیس
سیرهی ابن هشام
تاریخ یعقوبی
طبقات
بحار الانوار
تاریخ طبری
بدر
84
84
86
84
84
84

Share