تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره

برای احتساب میانگینِ مجموعه ای از اعداد فازی کافی است مولفه های نظیر به نظیر این اعداد جمع و میانگین آن ها محاسبه شود. خروجی عملیات میانگین بر روی اعداد فازی- بسته به نوع اعداد فازی جمع شده- یک بردار خواهد بود. توجه شود که شرط تجمیع و میانگین گیری روی این اعداد هم نوع بودن آن هاست.
در تحقیق حاضر از ضرب و میانگین گیری فازی استفاده شده است. معادله 6 نمایش دهنده رابطه میانگین گیری اعداد فازی اظهار شده توسط چندین خبره است. این اعداد ممکن است برگرفته از اظهار نظرهای مختلف افراد خبره پیرامون یک موضوع باشد و یا این که ارزیابی قضاوتی سازمان در خصوص یک گزینه از چندین شاخص باشد. این بخش از تصمیم گیری ها موسوم به تصمیم گیری های چند معیاره است معادله 6 نحوه محاسبه j امین مولفه بردار میانگین را نشان می دهد. این محاسبه مبتنی بر فرآیند تجمیع و میانگین گیری مطابق با نظرات n نفر تصمیم ساز خبره است. با توجه به این که حوزه بحث ما در این جا اعداد فازی مثلثی هستند؛ حداکثر مقداری که j می تواند اختیار کند برابر 3 می باشد.

در ادامه با توجه به فرم محاسبات تحقیق حاضر؛ به ارائه چهار تعریف در حوزه مجوعه های فازی بسنده می کنیم. فرض کنید و دو مجموعه فازی باشند. برای این دو مجموعه خواهیم داشت:
ارتفاع مجموعه A: بزرگترین درجه عضویت متعلق به اعضاء مجموعه را ارتفاع آن مجموعه می نامند. در صورتی که این ارتفاع برابر با 1 باشد، مجموعه فازی، نرمال هم هست.
– برش: مجموعه ی فازی را در نظر بگیرید. – برش عبارت از مجموعه ای قطعی است که شامل تمام عناصری x ای است که درجه عضویتشان بزرگتر یا مساوی مقدار معین است. این مجموعه را با نمایش می دهند.
(7)
در صورتی که علامت مساوی از نامعادله فوق حذف شود، – برش را قوی و در غیر این صورت آن را برش ضعیف می نامیم.
اجتماع فازی: درجه عضویت هر عنصر x در اجتماع دو مجموعه ی فازی و عبارت است از:
(8)
اشتراک فازی: درجه عضویت هر عنصر x در اشتراک دو مجموعه ی فازی و عبارت است از:

اجتماع فازی از نظر منطقی معادل با عملگر OR و اشتراک فازی معادل با عملگر AND است.
با توجه به جایگاهی که اعداد فازی در ارزیابی های فازی دارند، نیاز به تعریف و تخصیص این اعداد برای واژگان قضاوتی خود داریم. این واژگان را اصطلاحا «متغیرهای زبانی » و فرآیند تخصیص اعداد فازی به واژگان زبانی را «فازی سازی » می نامند. در تحقیقات فازی بویژه در حوزه تصمیم گیری های چند نفره معمولا از متغیرهای زبانی خود-ساخته استفاده می شود. بعنوان نمونه در مطالعه خن و هوانگ (1992)، از اعداد فازی زیر جهت ارزیابی ها استفاده شده است. این متغیرها دارای 5-مقیاس زیر هستند و همگی نرمال محسوب می شوند.
Very Low (VL) = (0.00, 0.00, 0.25)
Low (L) = (0.00, 0.25, 0.50)
Medium (M) = (0.25, 0.50, 0.75)
High (H) = (0.50, 0.75, 1.00)

Share