رشته حقوق

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

دانلود پایان نامه

عبارت است از مجموع پول سرمایه گذاری شده دریک پرتفوی می باشد.
از این رو سرمایه گذاران می‌توانند از طریق تنوع بخشیدن به اوراق بهادار خود به گونه‌ای که بین انواع اوراق بهادار انتخاب شده یک همبستگی ناقص وجود داشته باشد می‌تواند به بازده برابر با سایر پرتفوی های اوراق بهادار و ریسکی کمتر نسبت به سایر پرتفوی های اوراق بهادار دست پیدا نمایند (هندریکسون و ون بردا،1992). تنوع بخشی زمانی موثر است که پرتفوی انتخابی ترکیبی از اوراق بهاداری باشد که با یکدیگر کوواریانس منفی یا صفر داشته باشد.
مفروضات تئوری پرتفوی
تئوری پرتفوی در رابطه با تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان بر پایه مفروضات زیر بنا شده است.
بر تصمیم گیری سرمایه گذاران، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تأثیر دارند.
سرمایه گذاران ریسک گریزند و از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می‌کنند که انحراف معیار کوچک‌تری داشته باشد. (اصل ریسک گریزی افراد).
سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری خود با ریسک مشخصی هستند. به بیان دیگر برای سطح معینی از ریسک، بازده بیشتری را ترجیح می‌دهند. (اصل سیری ناپذیری افراد).
همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی نسبت به بازده مورد انتظار، واریانس کوواریانس دارائی‌های ریسکی دارند. به بیان دیگر بازده اوراق بهادار دارای پراکندگی نرمال است.
سه فرض ابتدایی تئوری پرتفوی موید نقش نظریه‌های تصمیم گیری بخردانه و مطلوبیت مورد انتظار در تصمیم گیری سرمایه گذاران می‌باشد و فرض چهارم تئوری پرتفوی موید این مهم است که می‌توان بازده پرتفوی را بر اساس میانگین توزیع بازده اوراق بهادار و ریسک پرتفوی را به کمک واریانس بازده اوراق بهادار محاسبه نمود چرا که سرمایه گذاران در چندین دسته از اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌کنند و به همین دلیل ریسک و بازده مجموعه اوراق بهادار برای آنان دارای اهمیت می‌باشد و نه ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار (هندریکسون و ون بردا،1992).
(کالبرگ و زیمبا ،۱۹۸۳) نشان دادند سبد اوراق بهاداری که از لحاظ درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران، یکسان است، دارای ساختار یکسانی نیز می‌باشند. از این رو می‌توان تجزیه و تحلیل میانگین واریانس را منطبق با توابع مطلوبیت مقعر سرمایه گذاران دانست.( هانچ و لیوی ،1969) نشان دادند که مدل میانگین واریانس به لحاظ کارایی یک مدل معتبر بوده و این اعتبار کارایی، تنها در زمانی برای تابع مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذاران صادق است که تابع توزیع احتمالات نرخ بازده از ویژگی توزیع نرمال برخوردار باشد.
9-2-2-2- مدل‌های رفتاری در بازار سرمایه
در اوایل قرن بیستم صاحب‌نظران بازارهای اوراق بهادار، بر این باور بودند که مطالعه تاریخی قیمت‌های اوراق بهادار حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده می‌باشد، لذا آن‌ها معتقد بودند با بدست آوردن روند قیمت‌ها، الگوی تغییرات قیمت در آینده شناخته خواهد شد. اما از دهه ۱۹۳۰ مطالعاتی در باب تصادفی بودن رفتار قیمت سهام که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت، آغاز شد. نتایج این مطالعات یک جریان فکری و نظری قوی را وارد مباحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری نمود (سینایی،1373). برای اولین بار برنشتین اظهار داشت که نمی‌توان رفتار آینده قیمت را پیش‌گویی کرد. مدتی بعد رابرتز با استفاده از جدول اعداد تصادفی، تغییرات قیمت‌ها را برای مدت ۵۲ هفته بررسی نمود. وی نتیجه گرفت که رفتار سری زمانی قیمت‌ها مشابه اعداد تصادفی است (رابرتز ،۱۹۵۹). نتیجه این تحقیق موجب شد تا محققین دیگری با استفاده از مدل بازی منصفانه (جوانمردانه) ، مدل ساب مارتینگال و مدل گشت تصادفی به بررسی رفتارهای قیمت سهام بپردازند.
1-9-2-2-2- مدل بازی منصفانه (جوانمردانه)
طبق این الگو با فرض در دسترس بودن اطلاعات، بازده مورد انتظار اوراق بهادار تابعی از ریسک آن‌ها می‌باشد (فاما،1965). در این شرایط سرمایه گذار نمی‌تواند به بازده بیشتری از بازده انتظاری عادی دست یابد. (اسکات و همکاران ، 2008).
فرضیه بازده مورد انتظار را می‌توان به صورت زیر شرح داد.
که در این معادله :
قیمت اوراق بهادار j در زمان t
قیمت اوراق بهادار j در زمان t+1
علامتی جهت نشان دادن فرض دسترسی کامل به مجموعه اطلاعاتی که بر قیمت در زمانt تاثیر می گذارد
نرخ بازده اوراق بهادار طی دوره t+1
نشان دهنده تصادفی بودن متغیرهاست.
معادله بیانگر این مطلب است که دسترس به اطلاعات بر روی بازده مورد انتظار تعادلی تأثیر گذاشته و در شکل گیری قیمت در زمانt نیز نقش دارد. از طرف دیگر قیمت اوراق بهادار j در زمانt+1 تابعی از قیمت اوراق بهادار در زمانt و بازده مورد انتظار آن طی دوره t+1 می‌باشد. (نمازی و شوشتریان،1377).

مطلب مشابه :  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید