تصاویر

تصاویر

I-E ) فوتوکاتالیست Pcat (19) :
فوتوکاتالیست Pcat(19) شامل 8٪ فلز سریم دوپه شده در TiO2 با پیش ماده‌ی TTIP می‌باشد، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(19) به شرح زیر می‌باشد :
مراحل ساخت این فوتوکاتالیست دقیقاً مشابه روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(17) و Pcat(18) بوده که در بخش (I-A)، مراحل ساخت کاملاً توضیح داده شده است، با این تفاوت که در هنگام آماده‌سازی محلول
شماره (2)، باید مقدار 8017/0 گرم از نمک حاوی فلز سریم (Ce(NO3)3.6H2O) افزوده شود و محلول
شماره (2)، بعد از آماده‌سازی یک محلول زرد کم‌رنگ خواهد بود. مابقی مراحل کاملاً مشابه قسمت قبلی می‌باشد و در نهایت فوتوکاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد زردرنگ به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و همچنین آنالیز SEM انجام می‌شود. در شکل‌های (3-22) و
(3-23) به ترتیب نتایج آنالیزهای XRD و SEM برای نمونه Pcat(19) آورده شده است.
شکل (3-22)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(19)
شکل (3-23)، تصویر SEM برای فوتوکاتالیست Pcat(19)
I-F ) فوتوکاتالیست Pcat (20) :
فوتوکاتالیست Pcat(20) شامل 8٪ فلز مس دوپه شده در TiO2 با پیش‌ماده‌ی TTIP می‌باشد، که در دمای محیط با استفاده از روش سل-ژل تهیه شده است، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(20) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار20 سی‌سی از پیش‌ماده‌ی TTIP را با مقادیر استوکیومتری مشخص از اسید استیک گلاسیال مخلوط نموده و سپس به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند. سپس باید یک محلول آبی از سدیم دودسیل سولفات (SDS) به مخلوط بالا اضافه شود.
محلول شماره (2) : مقدار100 سی‌سی از محلول 008/0 مولار سورفکتانت آنیونی SDS در آب مقطر دیونیزه ساخته می‌شود، لازم به ذکر است که ماده سورفکتانت SDS در اینجا نقش کاهش‌دهنده اندازه‌ی ذرات فوتوکاتالیست را دارد.
سپس محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده می‌شود. سپس به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. (محلول 2+1)
جهت دست یافتن به یک غلظت مطلوب از یون‌های Cu2+ به عنوان دوپانت در شبکه میزبان TiO2، مقدار استوکیومتری مشخص از نمک مس نیترات به عنوان پیش‌ماده دوپانت که در‌10 سی‌سی آب مقطر حل شده، مورد نیاز می‌باشد.
محلول شماره (3) : مقدار 3055/1 گرم نمک حاوی فلز مس Cu(NO3)2.3H2O)) با 10 سی‌سی آب مقطر دیونیزه مخلوط و سپس اندکی بدون حرارت هم‌زده می‌شود طوری که هیچ بلور جامدی از مواد اولیه در آن باقی نماند و یک محلول آبی رنگ و کاملاً شفاف به دست آید.
سپس محلول شماره (3) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (2+1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده می‌شود و مخلوط به مدت زمان دو ساعت بدون حرارت شدیداً هم‌زده می‌شود. سپس به وسیله افزودن آمونیاک غلیظ، pH محلول موردنظر در روی 10= pH تنظیم شده و به مدت یک شبانه‌روز در دمای °C60 در داخل حمام آب گرم هم‌زده می‌شود، سپس مخلوط حاصل با سرعت چرخش (rpm)10000به مدت زمان نیم ساعت سانتریفیوژ شده و رسوب باقی‌مانده چندین بار با مخلوط 50 :50 حلال‌های اتانول و آب مقطر شسته می‌شود. کاتالیست شسته شده، به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس چهار ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود، پس از خشک شدن در آون، نمونه جهت تکمیل مرحله کلسیناسیون داخل کوره قرار گرفته و 15 دقیقه در دمای °C150، 30 دقیقه در دمای°C 250، 30 دقیقه در دمای °C350، 30 دقیقه در دمای °C450، چهار ساعت در دمای °C500، 30 دقیقه در دمای °C650 و نیم ساعت نیز در دمای °C750 تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در نهایت نانوذرات (Cu/TiO2) به صورت یک پودر جامد سبز مایل به آبی به دست خواهد آمد.
I-G ) فوتوکاتالیست Pcat (21) :
فوتوکاتالیست Pcat(21) شامل 8٪ فلز نیکل دوپه شده در TiO2 با پیش‌ماده‌ی TTIP می‌باشد، که در دمای محیط با استفاده از روش سل-ژل تهیه شده است، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(21) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 7854/0 گرم از نمک حاوی فلز نیکل (Ni(NO3)2.6H2O) در 10 سی‌سی آب مقطر دیونیزه حل و اندکی بدون حرارت هم‌زده می‌شود، طوری که هیچ بلور جامدی از مواد اولیه در آن باقی نماند و یک محلول سبز رنگ و کاملاً شفاف به دست آید.
محلول شماره (2) : مقدار 90 سی‌سی از حلال 1- پروپانول (C3H8O)
محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره با محلول شماره (1) مخلوط می‌شود و به مدت یک ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود به طوری که یک محلول کاملاً هموژن به دست آید. (محلول 2+1)
محلول شماره (3) : مقدار 10 سی‌سی از پیش‌ماده‌ی TTIP
سپس محلول شماره (3) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (2+1) افزوده می‌شود و مخلوط حاصل به صورت مداوم 5 ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. سپس با سرعت چرخش (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ شده و رسوب باقی‌مانده چندین بار با مخلوط 50 :50 حلال‌های اتانول و آب مقطر شسته می‌شود. کاتالیست شسته شده، به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس چهار ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود، پس از خشک شدن در آون، نمونه جهت تکمیل مرحله کلسیناسیون داخل کوره قرار گرفته و 15 دقیقه در دمای °C150، 30 دقیقه در دمای °C250، یک ساعت در دمای °C350، 2 ساعت در دمای °C450، 30 دقیقه در دمای °C550، 30 دقیقه در دمای °C650 و 30 دقیقه نیز در دمای °C750 تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. سپس کاتالیست کلسینه شده جهت اجتناب از انباشتگی(اگلومره شدن) در هاون ساییده تا پودری با مش بالاتر حاصل شود. در نهایت نانوذرات (Ni/TiO2) به صورت یک پودر جامد زرد مایل به سبز به دست خواهد آمد. شکل (3-24)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش(I) (3-3-3-ه) را نمایش می‌دهد.
شکل (3-24)، تصاویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش(I) (3-3-3-ه)
بخش (II) :

Share