تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها

3-2-1- معاونت حقوقی و مجلس

پاسخگویی به موقع و مستدل و گویا به مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تهیه و ارائه گزارشات لازم به مقام عالی وزارت.

تسریع و تسهیل در تهیه و انعکاس به موقع سوالات و تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مکاتبات کمیسیون اصل 90 از طریق تعاملات لازم با سازمان‌های تابعه.

اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با وظایف وزارتخانه و سازمان‌های تابع و ایجاد تمهیدات لازم به منظور حضور مدیران و کارشناسان ذیربط حسب ضرورت در کمیسیون‌ها و مجلس شورای اسلامی و دولت.

ارتباط موثر و سازنده با مراجع ذیصلاح در قوه مجریه بویژه کمیسیون‌های تخصصی دولت‌ به منظور اخذ مدارک و مستندات و اطلاعات مورد لزوم به منظور انعکاس نقطه نظرات کارشناسی پیشنهادات مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی به هیات دولت و کمیسیون‌های تخصصی مربوط تشریک مساعی سازمان‌ها و واحدهای ذیربط.

بررسی و تائید مفاد پیش نویس آن دسته از دستورات اداری و بخشنامه‌های اجرائی مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات مورد عمل وزارتخانه ریال قبل از صدور به منظور تائید از حیث انطباق و عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات (موارد حقوقی، قضائی و …)

ایجاد ارتقاء ارتباط دو سویه و تعاملات فی مابین وزارتخانه و مراجع قانونگذاری قضائی و اجرائی کشور.

مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح قانونی در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح

راهبری فعالیتهای مربوط به ارائه پیشنهاد در خصوص تغییر یا اصلاح موارد قانونی جهت تائید و تصویب طی مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح

انجام فعالیتهای حقوقی و قضائی وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی قانونی وزارتخانه.

هماهنگی و تعامل پویا با قوه قضائیه در زمینه تکوین و تشکیل دادگاههای تخصصی رفاه و تامین اجتماعی به منظور اطمینان از تحقق اهداف قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

مشارکت در فعالیتهای مربوط به اصلاح اساسنامه‌های سازمانها و صندوقهای فعال در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی.

کسب نقطه نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس و سایر مراجع در مورد طرحها و لوایح مربوط به وزارتخانه به منظور تجزیه و تحلیل موارد مزبور و ایجاد آمادگی لازم جهت پاسخگویی و دفاع از طرحها و لوایح به اقتضاء مصالح وزارتخانه.

مشارکت در تهیه گزارشات لازم جهت اجرا در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال شورای عالی کار شورای عالی پول و اعتبار شورای عالی خدمات درمانی، شورای عالی سلامت، شورای عالی خانواده در هماهنگی و تعامل پویا با معاونتهای دیگر حسب موضوع.

ارتباط و تعامل موثر و به هنگام با سایر معاونت‌ها، دفاتر و مدیریتهای حوزه مستقیم وزارت و نیز سازمانها و صندوقهای تابعه وزارتخانه به منظور نیل به هماهنگی بخشی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قلمرو و نظام رفاه و تامین اجتماعی.

نظارت عالی بر حسن اجرای امور در حوزه‌ معاونت به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله.

هدایت مدیران تابعه به منظور اجرای صحیح برنامه‌ها نظارت کنترل به منظور ایجاد توازن بین مسئولیت‌ مدیران با اختیارات تفویضی.

انجام سایر وظایفی که از سوی وزیر در چارچوب قوانین و مقررات ارجاع می‌گردد.

 

3-2-2- معاونت هماهنگی و نظارت

معاونت هماهنگی و نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی تحت نظارت عالی وزیر فعال است این معاونت مسئولیت راهبری کلان در امر انسجام، انتظام و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و سیاستها در جهت هماهنگی با صندوقها و سازمانهای وابسته به وزارتخانه را عهده‌دار می‌باشد.

 

 

 

3-2-3- معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی

معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه و تامین اجتماعی تحت نظارت عالی وزیر رفاه و تامین اجتماعی می‌باشد و مسئولیت راهبری کلان در امر طراحی سیاستهای رفاه اجتماعی و نیز سازماندهی و هدفمند نمودن یارانه‌ها را عهده‌دار می‌باشد.

شرح وظایف

برنامه‌ریزی به منظور برگزاری جلسات وزیر طبق برنامه زمان بندی و طرح موضوعات حسب اولویت تعیین شده تهیه و تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط.

انجام فعالیت‌های مربوط به بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعی از سوی وزیر با معاونتها و تهیه گزارش همراه با مدارک و اطلاعات لازم جهت استحضار وزیر.

انجام فعالیت‌های مربوط به بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعی از سوی وزیر با معاونتها و تهیه گزارش همراه با مدارک و اطلاعات لازم جهت استحضار وزیر.

انجام فعالیتهای مربوط به تنظیم برنامه‌های ملاقات، بازدید، مسافرتها و دریافت پیامهای (تلفنی پستی و دورنگار) مقامات و مراجع سازمانی و فراسازمان و ارائه موارد مذکور با رعایت اولویت  از لحاظ اهمیت و حساسیت موضوعی و زمانی حسب مورد.

انجام فعالیتهای مربوط به حسن انجام امور بایگانی دفتر وزیر از حیث نحوه نگهداری مدارک و مستندات با لحاظ اهمیت، حساسیت و سطوح دسترسی و استفاده از اطلاعات، وفق مقررات و دستورالعمل‌های صادره.

جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی، تلخیص و جمع‌بندی موارد پیشنهادی به منظور ارائه بهینه مطلب به وزیر جهت اتخاذ تصمیم.

تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به وزیر.

انجام فعالیتهای مربوط به رسیدگی به شکایات واصله و انجام بازرسیها حسب شکایات و موارد ارجاعی و علت‌یابی و ارائه گزارش.

حسب دستورات صادره‌های مربوط به بررسی و پیگیری نتایج گزارشات مربوط به بازرسی انجام فعالیت‌ ذیربط شاکیان از طریق واحدهای پیگیری امور مربوط به حل و فصل اعتراضات و خواسته‌ها.

3-2-4- معاونت توسعه مدیریت

شرح وظایف

راهبری فعالیت‌ مربوط به تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی وزارتخانه در چارچوب برنامه‌های مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.

راهبری فعالیت‌های مربوط به تهیه و تنظیم مبادله بودجه جاری وزارتخانه.

حضور فعال در مراجع رسیدگی به بودجه و دفاع از بودجه پیشنهادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی (حسب مورد و موضوع)

راهبری فعالیت‌های مربوط به تخصیص اعتبار، ترمیم بودجه و پیگیری موارد.

راهبری نظارت کلان پیاده‌سازی و اجرای طرحهای تشکیلاتی و نظامهای مدیریت منابع انسانی، ارزشیابی و ارزیابی کارکنان در کلیه سطوح با رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، تجزیه و تحلیل عملکرد سیستمهای حوزه اداری امور پشتیبانی رفاهی، تجهیزات و منابع فیزیکی.

مسئولیت حسن اجرای سیستم‌ها و روبه‌ها در اعمال روشهای محاسباتی و انجام امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، کنترل عوامل هزینه‌سازی و تحلیل منابع مالی و ایجاد تقویت نظام کنترل داخلی مالی و اداری وزارتخانه در چارچوب مقررات دولت.

راهبری و برنامه‌ریزی کلان جهت توسعه و آموزش منابع انسانی تخصصی در سطوح مدیریت و کارشناسی برای شکل‌دهی سازمان ساختار متناسب وزارتخانه در راستای جهت‌گیریها و سیاستهای آموزشی نیازسنجی، امکان‌سنجی وطراحی دوره‌های مورد نیاز و امور مربوط به تجهیز نیروی انسانی کارآمد و مجرب به منظور تدریس دوره‌های آموزشی با رعایت ضوابط مربوطه.

ساماندهی فعالیتهای مدیریتی مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه و بهبود و بازسازی نیازمندیهای ساختاری و مدیریتی در عرصه خدمات اجتماعی.

نظارت عالی بر روند اجرای فرآیندهای، کاهش بوروکراسی و تسریع در ارائه خدمات وراتخانه

تلاش در جهت ارتقاء شرایط کار با بالابردن مهارت، توسعه کمی و کیفی اطلاعات، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام ارائه خدمت در وزارتخانه از طریق مکانیزمهای مورد لزوم.

راهبری در تکوین و تکمیل پایگاه اطلاعات نیروی انسانی به منظور کاربرد موثر اطلاعات مزبور در امور مربوط به جذب و جایگزینی انتصاب شغل و انتقالات و تامین نیروی انسانی.

نظارت عالی بر اجرای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های مصوب دولت و بررسی بازخوردهای ناشی از اجرای آن به مراجع ذیصلاح.

تعیین منابع انسانی مورد نیاز به منظور اخذ مجوزات استخدامی و تعیین عناوین برنامه‌های عمومی، خدمات پشتیبانی، طراحی نظامات مدیریت منابع و مشارکت در تعیین و تخصیص فضاهای مورد نیاز و تدوین رویه‌ها و آئین‌نامه‌های ذیربط.

هدایت و رهبری امور استانداردسازی امکانات و تجهیزات در اختیار و کنترل کیفی امور.

همکاری موثر با هیات مرکزی گزینش و هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداری و سایر واحدهای ذیمدخل.

 

3-2-5- دفتر فناوری اطلاعات شرح وظایف دفتر وظیفه اصلی

هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای اتوماسیون در وزارتخانه در چهارچوب مصوبات.

راهبری فعالیت‌هاینظارتی بر ساخت سیستم‌های مکانیزه و تلفیق اطلاعات ارسالی از واحدها و ارائه گزارشات تلفیقی.

انجام فعالیتهای مربوط به طراحی، جمع‌ژآوآوببآوری، ارزیابی صحت، طبقه‌بندی، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت سطوح مختلف اعم از بخش بیمه‌ای، اقتصادی و درمانی، حمایتی، امدادی و سایر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و حذف آیتم‌های تکراری.

انجام فعالیت‌های مربوط به شناسایی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از طریق نیازسنجی با ادارات کل و دفاتر وزارتخانه به منظور تهیه و تدوین شاخص‌های مورد نیاز در حوزه رفاه و تامین اجتماعی.

بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و مقایسه آن با شاخص‌های کشوری به منظور تحلیل اثرات مقابل نظام تامین اجتماعی در متغیرهای مزبور.

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و تهیه گزارش‌های تحلیلی (تطبیقی، افقی، عددی، متوازن، نظارتی و …) به طور مستمر و حسب نیاز و ارائه آن مدیریت ذیربط حسب مورد.

مطالعه و بررسی مستمر و جمع‌آوری بهنگام عناصر اطلاعاتی و آماری منطبق با قوانین، مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری.

تهیه و تنظیم سالنامه آماری حوزه رفاه و تامین اجتماعی با لحاظ آمارهای کشوری اعم از جمعیتی درمانی، سرمایه‌گذاری و ارائه آن جهت سطوح مختلف.

طراحی زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله پایگاه اطلاعات یکپبارچه و جامع رفاه و تامین اجتماعی با مددگیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گیری از تجربیات نوین جهانی.

تهیه و تنظیم فرهنگنامه‌ آماری در حوزه تامین اجتماعی به منظور آشناسازی کارکنان با مفاهیم و واژه‌های کاربردی فعالیت‌های واحدهای تابعه حوزه رفاه و تامین اجتماعی و با تشریک مساعی واحدهای ذیربط حسب مورد.

هماهنگی با واحدها در خصوص نیازهای نرم‌افزاری و توصیه اولویت‌ها، تائید فنی گزارش شناخت و ارجاع جهت تهیه برنامه‌های نرم‌افزاری.

دریافت آخرین نسخه نرم‌افزارها و مستندات مربوطه آنها و تشکیل و نگهداری آرشیو نرم‌افزارها و مستندات و نظارت مستمر بر تعمیم آن در کلیه واحدهای بهره بردار.

تبیین نیازها و پیشنهاد راهکارهای مورد لزوم جهت تحقق اهداف مکانیزه.

بکارگیری سیستم‌های پیشرفته مدیریت اعم از خبره تصمیم‌گیر KNOWLAG BASE نیاز و در هماهنگی با سیستم اصلی MIS.

فراهم آوردن نرم‌افزارها و امکانات شبکه‌ای جهت راهبری و کنترل از راه دور.

تهیه و تدوین استانداردهای لازم برای بکارگیری و بروز نمودن تجهیزات.

همکاری با واحدها جهت تعریف سطوح دسترسی کاربران به اطلاعات سیستم‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن.

تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به تبادل اطلاعات بین واحدها

تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب  و ارائه آن ه مقام مافوق.

 

3-2-6- اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل

شرح وظایف

 • انجام فعالیت‌های مربوط به بررسی، مطالعه و همکاری با واحدها جهت برقراری سیستم‌های ارتباطی موثر جهت تنویر و ارتقاء سطح آگاهی اقشار جامعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی با توجه به سیاستها و اهداف وزارتخانه.
 • انجام فعالیتهای مزبور به فراهم آوردن زمینه انتشار مطبوعات اختصاصی وزارتخانه، خبرنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، جزوات و پوسترهای تبلیغی و راهنمایی جهت تنویر افکار عمومی از فعالیتها، خدمات و وظایف وزارتخانه.
 • انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع‌رسانی به موقع در حوزه و مسائل رفاه و تامین اجتماعی (ایجاد صندوق جدید، ارتقاء، خدمات و …) و هرگونه تغییرات اصلاحی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی
 • همکاری در جلسات و شوراها، مجامع مرتبط با حوزه و دریافت نظرات و پیشنهادات و تنظیم مطالب جهت درج در نشریات داخلی.
 • همکاری در کنفرانسهای داخلی و خارجی و جلسات به منظور ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه و روابط عمومی‌های سایر ارگانها.
 • انجام فعالیتهای مربوط به نظرسنجی و افکارسنجی مخاطبان در حوزه ر فاه و تامین اجتماعی به منظور ارزیابی نظرات آنان با بهره‌گیری در حل مسایل و مشکلات برنامه‌های وزارت.
 • انجام فعالیتهای مربوط به همکاری لازم در بررسی و ترجمه مقالات و متون تحقیقی و علمی کارشناسان و تخصیص وزارت در زمینه مسائل رفاه و تامین اجتماعی جهت درج در نشریات منتشره از سوی سازمانهای خارجی و اتحادیه‌های بین‌المللی ذیربط.
 • برقراری و گسترش همکاری و روابط با سازمانها، موسسات و مجامع و چگونگی عضویت در آنها.
 • بررسی انجام فعالیت‌های مربوط به تدوین قراردادها، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌ها با سایر کشورها در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات و گزارشات لازم.
 • تبادل اطلاعات و تجارب با سازمانهای بین‌المللی به منظور مطالعه تطبیقی و ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط.

 

3-2-7- حراست شرح وظایف وظیفه اصلی

 • کسب و پرورش اطلاعات و اخبار محیط اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر اخبار محیط.
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به وزیر.
 • ارائه خدمات آموزشی و توجیه مدیران و کارکنان در ابعاد حفاظتی اطلاعاتی.
 • پیش‌بینی و پیشگیری از تحریکات ضد امنیتی در محیط‌های تحت پوشش.
 • تعیین مشاغل حساس محیط‌های تحت پوشش با هماهنگی وزارت اطلاعات.
 • شناسایی تخلفات عمده و مکانیزه انجام آن طبق مقررات و هماهنگی ارگانهای ذیربط.
 • شناسایی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی.
 • بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت انتصاب و تصدی افراد در مشاغل حساس و یا اعزام به خارج از کشور.
 • راهبری و هدایت واحدهای حراست صندوقها، موسسات و نهادهای تحت پوشش وزارتخانه‌ به منظور اتخاذ وحدت رویه و هماهنگی‌های لازم شرح وظایف.

 

 

3-3-8- دفتر برنامه‌ریزی امور حمایتی و امدادی

شرح وظایف

 • طراحی برنامه‌های آموزشی و حمایتی در جهت تقلیل تقاضا برای اعتیاد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
 • ساماندهی پدیده بچه‌های کار و خیابان در شهرهای بزرگ به منظور رفع این معضل اجتماعی.
 • طراحی برنامه‌های مربوط به تامین خدمات حمایتی آحاد جامعه در قبال بروز یا تشدید آسیبهای اجتماعی در گروه‌های هدف.
 • طراحی لایه‌های نورهای حمایتی، امور امداد بازسازی.
 • سیاستگذاری به منظور آماده‌سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذیربط در ارائه خدمات امدادی و آسیب‌‌دیدگان حوادث مترقبه.
 • برنامه‌ریزی به منظور گسترش بیمه انبیه در مقابل حوادث و بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی از حوادث مزبور و هماهنگی با حوزه‌های ذیمدخل با توجه به وضعیت مناطق و حوزه تحت پوشش آنها.

 

3-3-9- معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی

شرح وظایف

 • معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تحت نظارت عالی وزیر رفاه مسئولیت طراحی تدوین و تلفیق برنامه‌ها و سیاستگذاری و نیز تدوین برنامه استراتژیک در قلمرو و تامین اجتماعی را عهده‌دار می‌باشد.

 

 

3-3-10- دفتر هماهنگی مجامع اسلامی

شرح وظایف

 • انجام فعالیتهای مربوط به برگزاری امور مجامع و شوراهای سازمانها و صندوقهای تحت پوشش وزارتخانه (مسئولیت دبیرخانه‌ای آن از بابت تنظیم جلسات، تهیه صورتحساب، دعوتنامه‌ها و …)
 • انجام فعالیتهای مربوط به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوق‌های تحت پوشش و بررسی بازده سرمایه‌گذاری انجام شده و تطبیق آن با سیستمها و برنامه‌های مصوب.
 • برگزاری مجامع و شوراها با منظور پاسخگویی صندوق‌ها، سازمانها و نهادهای تحت پوشش وزارتخانه به مسائل و مشکلات مطروحه ناشی از گزارشات دفاتر ذیربط در امور بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی و امور حمایتی و امدادی از باب موفقیت یا عدم موفقیت در برنامه‌ها (از نظر مدیریت، منابع، نیروی انسانی و …) و طرحهای جدید تعمیم و توسعه بیمه.
 • ارائه موارد مقرر در مجامع و شوراهای مربوط به صندوقها، سازمانها، نهادهای تحت پوشش به دفاتر و ادارات کل ذیربط و نظارت به منظور پیگیری و اطمینان از ایفای به تعهدات و اجرای موارد مقرر در مجامع و شوراهای مزبور.
 • تشریک مساعی با دفاتر حوزه معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اداره کل حقوقی و امور مجلس از باب اصلاح مفاد اساسنامه و آئین‌نامه حسب قانون.
 • ارتباط مستمر و پویا با سازمانها، نهادها و صندوق‌های تحت پوشش وزارتخانه از باب اخذ آخرین مصوبات و تصمیمات مدیریتی حوزه مربوطه و ارائه آن به ادارات کل و دفاتر ذیربط وزارتخانه حسب نیاز (به مورد و موضوع)
 • طراحی فرمتهای اطلاعاتی مدیریتی مورد نیاز در مجامع و شورا با توجه به ماهیت هر حوزه به منظور حفظ وحدت رویه و تسریع در استخراج اطلاعات در روند کار.
 • کسب آگاهی از اهداف و سیاستها و خط مشی‌های کلی وزارت‌خانه.

3-3-11- دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

شرح وظایف

 • ارتباط و هماهنگی لازم با دفاتر وزارتخانه حسب مورد و موضوع
 • انجام سایر وظائفی که در حدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع می‌گردد.

 

3-3-12- دبیرخانه تخلفات اداری و گزینش

شرح وظایف

 • اداره امور اجرائی هیئت و دبیرخانه طبق دستورالعملهای خیات عالی گزینش.
 • تهیه و تدوین پیش نویس مصوبات و دستورالعملها و تنظیم و تنظیم صورتجلسات هیات ابلاغ مصوبات و تصمیمات متخده و پیگیری مکاتبات و اجرای مصوبات هیات مرکزی و هیات عالی گزارش.
 • تائیدیه به منظور صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل گزینش به واحد اداری.
 • همکاری و هماهنگی با واحد اداری در انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی به منظور دستیابی به روشهای مطلوب در مراحل مصاحبه. آزمون استخدامی تحقیق و ارزیابی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه کارمندیابی و استخدام.

 

                                                    .