ترکیب نمونه

ترکیب نمونه

برای بدست آوردن مقادیر از مشاهده 154 طیف جدید در این تلسکوپ و ترکیب نتایج بدست آمده با 141 رصد دیگر در رصد خانه ی کک در هاوایی استفاده شده است. در این رابطه مقدار ثابت ساختار ریز با انتقال به سرخ و مقدار کنونی ثابت ساختار ریز است. نتیجه ی این پژوهش ها و نمونه های دیگر که توسط وب و همکارانش انجام شده است، شواهدی برای کوچکتر بودن α در ابر های جذبی کوازارها ارائه شده است.
پس از ترکیب نمونه ها، یک تغییر آشکار در α در نواحی و جهت های مختلف مشخص شده است.که به خوبی با یک مدل دو قطبی زاویه ای که در جهت مشخص قرار دارد سازگار می باشد. حدود این تغییرات برابر است با مجموعه ی داده های تلسکوپ کک در هاوایی و نمونه های VLT در شیلی سازگاری قابل توجهی را نشان می دهد که به شرح زیر است:
الف) جهت دوقطبی ها با نمونه های کک و نمونه های VLTبطور جداگانه سازگار است.
ب)جهت دوقطبی های برازش شده با و با ترکیب نمونه های تلسکوپ کک وVLT سازگار است.
پ)در منطقه ی استوا جایی که تعداد قابل توجهی سیستم های جذبی برای هر دو نمونه کک و VLT شرکت دارند هیچ مدرکی که نشان دهنده ی ناسازگاری بین نمونه های تلسکوپ کک در هاوایی و تلسکوپ خیلی بزرگ در شیلی باشد وجود ندارد.
ت)تجزیه و تحلیل اثرهای سیستمی که به تازگی انجام شده است قادر به تشخیص هرگونه اثرات تک سیستمی که در حد تغییرات α باشد نیست.
4-4 حدود تغییرات ثابت ساختار ریز با پتانسیل گرانشی در طیف کوتوله های سفید
میدان های نرده ای نور می توانند به طور طبیعی در بسیاری از مدل های کیهانشناسی مدرن و نظریه های انرژی بالا در فیزیک ظاهر شوند. در مدل استاندار برخی پارامتر ها از قبیل ثابت های جفت شدگی بنیادی و جرم توده ها تغییر می کنند. مانند بار گرانشی که صرفاً در اطراف اجسام خیلی سنگین مانند کوتوله های سفید ایجاد می شود.
برای اجسامی مانند ستارگان و سیارات که خیلی نسبیتی نیستند جرم کل و بار نرده ای با تعداد نوکلئون های موجود در جسم متناسب است. نمونه های مختلف جفت شدگی بین میدان
نرده ای و دیگر میدان ها می تواند باعث افزایش یا کاهش قدرت جفت شدگی نرده ای در اطراف اجسام سنگین شود. برای تغییرات کوچک تغییر میدان نرده ای در فاصله ی از چنین جسمی به جرم پتانسل گرانشی متناسب است با:
اگر ضریب تناسب را بگیریم برای تغییرات ثابت ساختار ریز داریم:

این تغییرات می توانند در نظریه هایی شبیه دیده شوند. تعمیم این نظریه در نزدیکی یک جسم سنگین که به تعادل بین انرژی های الکتریکی و مغناطیسی وابسته می شود، ثابت ساختار ریز می تواند افزایش یا کاهش یابد. بیشترین حساسیت ها در شرایط فصلی روی از اندازه گیری دو باند ساعتی روی یک دوره در سال است. حساسیتی حدود سه درصد که به دلیل بیضوی بودن مدار زمین به دور خورشد در پتانسیل گرانشی برابر به علت تغییرات سینوسی تاج های خورشیدی ایجاد می شود. هر ساعت تغییرات ثابت ساختار ریز حساسیت متفاوتی دارد که می تواند اندازه گیری شود که به کمک آن می توان را با توجه به دقت بالای ساعت های اتمی با وجود تغییرات نسبی کوچک در پتانسیل گرانشی زمین تعیین کرد.
در این کار از شفافیت بالای محیط سرشار از هیدروژن کوتوله ی سفید G191-B2B )) که توسط طیف نگار تصویری تلسکوپ فضایی هابل استفاده شده است. این خط جذبی شامل چند صد طیف جذبی شناخته شده مانند گذارهای آهن-4 و نیکل-4 است. این یون های آهن و نیکل در جو کوتوله ی سفید قرار دارند و جزء ساختارهای تشکیل دهنده ی آن هستند. در اینجا جرم کوتوله سفید برابر51/0 جرم خورشید و شعاع آن 022/. شعاع خور شید است. پتانسیل گرانشی برای یون ها در اتمسفر این کوتوله ی سفید نسبت به محل آزمایش برابر است.
برای بدست آوردن هر نوع وابستگی روی تغییرات ثابت ساختار ریز ابتدا بایستی ضریب حساسیت را برای هر خط به صورت زیر را محاسبه شود.

در این رابطه که برابر کسر کوچکی از تغییرات است. خط فرکانسی که در طیف کوتوله های سفید قرار دارد از مرتبه ی سوم انتقال به سرخ مقادیر هستند به دلیل جمع انتقال به سرخ گرانشی و دوپلری و هر پتاسیلی دیگری که تغییر در آزمایشگاهی را ایجاد کند.

رابطه ی بین طول موج های آزمایشگاهی و طول موج هایی که در نزدیکی کوتوله های سفید قرار دارند به صورت زیر است:

در این رابطه حساسیت نسبی جابجایی فرکانسی نسبت به تغییرات ثابت ساختار ریز که در شکل4-2 نشان داده شده است . در این نمودار تغییرات بر حسب رسم شده است. برای خط های طییفی هر دو نمونه (دایره های آّبی ) و (مربع های قرمز) رسم شده است. برای هر دو مورد و با محاسبات دیراک – فوک در پتانسیل (یعنی میدان خود سازگار تمام الکترون ها) که شامل ظرفیت پیکر بندی به طوریکه برای، و برای، است . در این روش مانند پیمانه دیراک-فوک پوسته ی توسط تعدادی از الکترونهای لایه ی ظرفیت پر شده است. این طیف شامل هزار چند صدخط جذبی عمدتا درناحیه ی قرار دارند. از 106 گذار اصلی شناخته شده در تلسکوپ فضایی هابل 96 تا از آنها وجود دارد که طول موج های آزمایشگاهی خوبی دارند. با تخمین عدم قطعیت حدود چهار هزارم انگستروم در محاسبات خطا برای هر . از شکل یک می توانیم بدست آوریم. داه های آزمایشگاهی با عدم قطیتی حدود یک میلی انگستروم مبنایی برای مقایسه داده های تلسکوپ فضایی هابل هستند. در مجموع 32 گذار از 44 طیف شناخته شده در تلسکوپ فضایی هابل، مورده استفاده قرار گرفته است. از محاسبه ی شیب خط برای در شکل یک بدست می آید. میانگین وزنی برای آهن-4 و نیکل-4 برابر می باشد. با مقایسه حدود تغییرات ثابت ساختار ریز در نزدیکی کوتوله های سفید و در طیف جذبی کوازارها متوجه می شویم که است.
شکل 4-2 نمودار بر حسب برای آهن-4 (دایره های آبی) و برای نیکل-4 مربع های قرمز رسم شده است. شیب خط قرمز برای آهن-4 برابر و برای نیکل-4 برابر است.
پیوست الف

Share