سبز اندیشان امروز

ترمینولوژی حقوق

[13] الامامی الخوانسارى، محمد،الحاشیه الثانیه على المکاسب، تحقیق: السید علی الصالحی، چاپ اول، بی نا، بی تا، تک جلدی
[14] الانصاری”الف”مرتضی، فرائد الاصول،تحقیق: عبدالله النورانی،ج2،بی چا،قم،مؤسسه النشر الاسلامی،بی تا،(دوره 2جلدی)
[15] الانصاری”ب”،مرتضی،المکاسب، چاپ چهارم، قم،ناشر:مؤسسه مطبوعات دینی، ،چاپ غدیر، رحلی، پاییز1370
[16] الایروانى، على بن عبد الحسین نجفى، حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج2، چاپ اول، تهران، ناشر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ، 1406ق، (دوره2جلدی)
[17] باطنی، سید محمد، بررسی فقهی وحقوقی تأثیر تورم در باز پرداخت دیون”تورم و خسارت تأخیر تأدیه”،بی جا،انتشارات ساجد، ، چاپ سوره، پاییز 1377
[18] بانک مرکزی ایران- مدیریت نظارت و امور بانکها،قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العملهای اجرائی.
[19] البجنوردی،السید محمد حسن،القواعد الفقهیه ،تحقیق: محمد حسین الدرایتی – مهدی المهریزی، ج2و3و5، الطبعه الاولى، قم ،الناشر: نشر الهادی، مطبعه الهادی ، 1419 ه‍ ق – 1377ق.
[20] البحرانی ، یوسف ، الحدائق الناضره، تحقیق:محمد تقی الایروانی، قم، نشر جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه/بی تا.
[21] البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم،کتاب الصحیح ، الطبعه الاولی، بی جا،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1421ق- 2000م
[22] البعلی ، عبدالحمید حمود، فقه المرابحه فی التطبیق الاقتصادی المعاصر،بی جا، مکتبه السلام العالمیه،بی تا
[23] ابن ادریس الحلی،محمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،ج1و2، قم،مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، مطبعه مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.(دوره3جلدی).
[24] بن انس،مالک ، الموطأ، تصحیح وتخریج:محمد فؤاد عبدالباقی، بی چا، القاهره ،دار إحیاء الکتب العربیه، 1370ق-1951م
[25] بن بابویه،(شیخ صدوق)،”الف”محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه ، طهران ، دار الکتب الاسلامیه، الطبعه الخامسه، بهمن 1361ش
[26] بن بابویه(شیخ صدوق)”ب”/ علم الهدی،محمد/ السید مرتضی، المقنع، الهدایه، الانتصار(الجوامع الفقهیه)، تهران، نشر جهان 1300، بی تا
[27] بن زهره الحلبی،حمزه بن علی،تحقیق:ابراهیم البهادری، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،الطبعه الاولی، قم،نشرمؤسسه الامام الصادق(ع)، 1417ق-1375ش.
[28] بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن،توضیح المسائل مراجع(مطابق با فتاوای 13نفر از مراجع معظم تقلید،ج2، چاپ چهاردهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1386ش،
[29] بهمن پور، حمید، عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا( طرح تحقیقی) ، چاپ اول، تهران، نشر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی، زمستان1373ش
[30] البیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، اعداد: یوسف المرعشلی، ج6، بی چا، بیروت، دارالمعرفه، بی تا
[31] الترمذی، محمد بن عیسی بن سوره، الجامع الصحیح، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، ج3، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا
[32] الجبعی العاملی”الف”،الشهید زین الدین-الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،ج1و2، الطبعه السابعه، قم، انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی، رحلی،1372ش
[33] الجبعی العاملی”ب”، زین الدین بن علی،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، ج3و4و5، الطبعه الاولی،قم،نشر مؤسسه المعارف الاسلامیه،1413ق، (دوره 15جلدی)
[34] جدی الهیتی، د.عبدالرزاق رحیم ،المصارف الاسلامیه بین النظریه و التطبیق ، الطبعه الأولی ،عمان ،دار اسامه للنشر و التوزیع، 1998م
[35] جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، چاپ احمدی،1372ش
[36] الجلف،احمد،المنهج المحاسبی لعملیات المرابحه(سلسله دراسات فی الاقتصاد الاسلامی)، الطبعه الاولی، بی جا، ناشر:المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1996م
[37] جمشیدی، سعید، کتاب تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی ایران(نحوه بررسی تسهیلات اعطائی) ، چاپ اول، بی جا، ناشر:اداره آموزش بانک تجارت، چاپ شرکت چاپ تجارت، زمستان 73
[38] الجواهری”الف”،حسن ،بحوث فی الفقه المعاصر، ج2، چاپ اول، بیروت، دار الذخائر، بی تا

                                                    .