تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت …

همچنین برخی از مدیران به امر «پژوهش و تحقیق» در شرکت اشاره کردهاند:
“مدیریت به امر پژوهش و تحقیق توجه زیادی داره” (۱۸/۶). “توجه به تحقیق و پژوهش محور بودن (۲۴/۸). توجه به قدرت تالیف و ترجمه (۵/۱۱). “
۴-۳: تعیین شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروری در شرکت پالایش گاز پارسیان
دومین سوال اصلی تحقیق است که در فصل اول به آن اشاره شد:
شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروری کدامند؟
۴-۳-۱: مقولهها و مفاهیم بدست آمده بنظور شناسایی شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروری عبارتند از:
شایستگی مبیّن دانش، مهارت و تواناییهای لازم برای انجام رفتار مطلوب است. رهبران برای اینکه نقشهای متفاوت خود را به خوبی ایفا کنند، به قابلیتها و شایستگیهای متعدد نیاز دارند. در این بررسی، محقق با انجام ۱۴ مصاحبه به ۵۴ کد در مورد شایستگیهای مورد نیاز برنامه جانشینپروری دست یافت که آنها را در سه مقوله دانش، مهارتها و قابلیتها طبقهبندی نموده است. در ادامه به شرح این مفاهیم پرداخته میشود.
جدول ۷-۴) دستههای مفهومی برای شناسایی شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای برنامه جانشین پروری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مطلب دیگر :
بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران- قسمت ...
مقوله مربوط به دانش انتقال دانش {۲/۲۶}{۵/۱۲}{۱۰/۱۱}{۱۳/۱۹}{۱۴/۸}{۱۴/۳۶}{۱۴/۳۷}{۱۴/۳۸}
برنامه آموزشی مدون {۳/۱۵}{۵/۷}{۱۱/۳}{۱۳/۱۸}{۱۳/۲۰}{۶/۱۷}{۶/۲۱}{۱۴/۲۸}
تربیت جانشین {۱/۳۰}{۳/۱۶}{۶/۲۲}{۵/۱۱}{۵/۱۳}{۲/۲۴}{۱/۳۶}{۱۴/۹}{۲/۳۴}
مقوله مربوط به مهارتها ارزیابی عملکرد {۲/۲۷}{۶/۱۹}{۶/۲۰}{۶/۲۸}{۹/۲۳}{۹/۲۴}{۱۱/۴}{۱۱/۸}
ثبات مدیریتی {۶/۳۱}{۶/۳۲}{۶/۳۳}{۶/۳۴}{۶/۳۵}{۴/۱۴}{۳/۱۲} {۹/۱۴}{۶/۳۶}{۶/۳۷} {۴/۵}{۸/۱۴}
تعهد کاری {۲/۲۵}{۲/۳۳}{۲/۳۶}{۲/۳۵}{۹/۱۲}{۱۱/۱۰}
مقوله مربوط به قابلیتها مدیریت تغییر