پژوهش دانشگاهی – تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

شناخت، تبیین و مفصلبندی ارزشها و اصولشان، درک چگونگی تناسب اینها با حرفه، خدمات و سازمان بهداشت و درمان که جزیی از آن هستند، و تطبیق تفاوتهایی که بوجود آمده است؛
شناسایی نقاط قوت و محدودیتهایشان، و تاثیر رفتارشان بر دیگران؛
شناسایی هیجانات و تعصباتشان و درک اینکه چگونه اینها میتوانند تعصبات و رفتارشان را تحت تاثیر قرار دهند؛ و
دستیابی، ارزشگذاری و فعالیت در بازخورد از منابع متنوع (Clark and Armit, 2008: 40).
در بررسی دیگر، شایستگیهای رهبری در پنج حوزه شناسایی شده است که عبارتند از: (۱) صفات شخصی؛ (۲) مهارتهای میان فردی؛ (۳) تمرکز بر نتایج؛ (۴) رهبری سازمانی؛ و (۵) شایستگیهای تخصصی.
صفات شخصی
اخلاقیات: اعتماد؛ امانت و درستی؛ صمیمیت؛ درستکاری؛ انصاف با همه؛ اخلاق کاری قوی با خود و دیگران؛ درک مباحث جنسیتی؛ نشاندادن بصیرت.
تمرکز بر هدایت نفس: هدایت نفس یادگیرنده؛ به پیش بردن برنامهها؛ توانایی سازماندهی کردن زمان و تعهدات.
احترام: مودب بودن با همه؛ بدستآوردن همه افراد.
مهارتهای میانفردی
مهارتهای ارتباطی: تعریف روشن انتظارات؛ داشتن مهارتهای کلامی و نوشتاری خوب؛ بوضوح نشاندادن اینکه چطور شغل هر فردی به چشمانداز سازمان کمک میکند؛ ارتباطات با همه بخشها و سطوح؛ داشتن چشمانداز برای خود و ارتباط با آن؛ کمک به دیگران در یافتن پاسخها؛ حفظ سیاستهای باز؛ تسهیل ارتباطات دوجانبه.
مهارت شنیداری: بطور فعال گوشدادن؛ داشتن زمان برای همه افراد؛ داشتن ساختاری برای سئوالات و اطلاعات.
مهارتهای نرم- کار کردن با دیگران: بیان اندیشههای مثبت؛ بردبار و صبور بودن نسبت به دیگران؛ قابلیت نزدیک شدن به دیگران؛ مهربان و غمخوار بودن، منعطف بودن؛ درگیر کردن کارکنان؛ وظیفهشناس بودن؛ منتقد نبودن؛ حامی و پشتیبان بودن.
تمرکز بر نتایج
تفکیکپذیری مسائل: جستجو برای تفکیکپذیری خلاق و متناسب با مسائل؛ حمایت از کارکنان؛ اجازه دادن به کارکنان که مسائلشان را خود حل کنند؛ حل کردن تعارضات و حرکت به سمت موقعیتهای پیش رو؛ رسیدگی کردن به خطاها و تخلفات از اعتماد؛ نشان دادن تحمل و شکیبایی؛ پذیرش اشتباهات و به دیگران اجازه دهیم که از اشتباهات شان درس بگیرند؛ جستجو برای بهترین شیوه در یک موقعیت؛ بطور موثر به نتایج خاتمه دادن.
پاسخگو و مسئول: مسئولیتپذیری در برابر فعالیتهایمان؛ پاسخ دادن به دیگران برای تصمیماتمان.
رویاگرایی و ابتکار: نشان دادن چشمانداز؛ درک و تسهیم کردن چشمانداز و اهداف سازمان، و متعهد شدن به دستیابی به آنها؛ درک تمایلات جاری و آمادگی آنها برای آینده؛ تفکر خلاق؛ پذیرش تغییر، کمک به دیگران در رسیدگی کردن به تغییرات و نشاندادن تواناییها بمنظور پیشرفت در یک محیط متغیر؛ آوردن عقاید جدید در درون سازمان و تشویق کارکنان به متفاوت بودن؛ بطور استراتژیک اندیشیدن، نگریستن به بهبود کارآیی و اثربخشی سازمان.
رهبری سازمانی
درک تصویر اصلی: حمایت از برنامه استراتژیک بلندمدت سازمان؛ درک روابط جامعه، مشتریان و ذینفعان با سازمان؛ نشاندادن درکی از نقشها و مسئولیتهای دیگران و ارتباط آن با تیم؛ درک عملیات و اهداف همه بخشهای سازمان؛ به عنوان رهبر، توانایی در دستیابی به دیگر رهبران؛ درک اینکه چگونه تصمیمات بر دیگر بخشها تاثیر میگذارند.
اطمینان و شجاعت: نشان دادن مهارتهای رهبری حتی در موقعیتهای متفاوت؛ گرفتن تصمیمات دشوار؛ پذیرش تغییر؛ درک سیاستهای درونی و بیرونی و بکارگیری آنها؛ مشاوره دادن به بهترین متخصیصن؛ تفویض کردن و پاسخ دادن برای کمک زمانیکه مورد نیاز است؛ پذیرش تفاوتها در افراد و مهارتها؛ راحتی پیرامون کارکنان با دانش/ مهارتهای بسیار/ متفاوت؛ نشان دادن اطمینان در مهارتهای خود و مهارتهای دیگران؛ هدایت از طریق نمونهها و بواسطه رفتارمان، با نمونه نشان دادن ارزشهای سازمان.
مرشدیت و توسعه دیگران: شناختن نقاط قوت در دیگران و تشویق به توسعه؛ گوش دادن و دادن بازخورد؛ ارزشگذاری به عقاید و نظرات دیگران؛ نشان دادن تمایلات شخصی در کارکنان؛ تشویق کارکنان به تحصیل و رشد، شناخت فضیلتهایشان؛ تشویق کارکنان به پیگیری کردن اهداف و مقاصد سازمان؛ انعطاف در کار خود و کار دیگران؛ توانمندساختن کارکنان در همه سطوح؛ تشویق توسعه رهبران آینده؛ برانگیختن کارکنان؛ تشویق کارکنان به ریسک کردن و به دیگران اجازه دهند که اشتباه کنند؛ قادر ساختن کارکنان به مدیریت خود و مسئولیت داشتن در مقابل کار خود؛ انجام دادن کارهای چالشی و مهیج؛ نشان دادن مباهات و سربلندی در کارکنان و پاداشهای عملکرد؛ کمک به توسعه اهداف و مقاصد برای هر یک از پستها؛ تشویق کردن استقلال و عدم وابستگی؛ فعالیت کردن به عنوان مرشد.
توسعه تیم: برانگیختن و توانمندساختن تیم بمنظور دستیابی به اهداف سازمان؛ کار کردن با دیگران بطوریکه متضاد با داشتن افرادی است که برای آنها کار میکنند؛ خوب کار کردن با دیگران بمنظور ایجاد هماهنگی در تیم؛ ایجاد چشمانداز برای تیم و کمک به آنها در حمایت از آن؛ شناخت و درک کارکنان و تجلیل از موفقیتها؛ نشان دادن یکدلی و حمایت از کارکنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی؛ نشان دادن ارزش برای کارکنان.
به اشتراکگذاری دانش: ایجاد فرهنگ اطلاعاتی و به اشتراکگذاری دانش؛ ایجاد فرصتهای یک به یک در به اشتراکگذاری اطلاعات.
شایستگیهای تخصصی
شایسته بودن به لحاظ تخصص: نشان دادن مهارتهای مدیریت خوب و پذیرش اطلاعات مدیریت و رهبری گذشته؛ ارائه یک تصویر کلی به دیگران؛ پذیرش فناوری و همزمان با تغییرات حرکت کردن؛ درک مقررات دولتی (Comey, 2004: 47-52).
در بررسی دیگر، شایستگیهای رهبری شناسایی شدهاند که همتراز با الزامات محیط کسب وکار آینده هستند. عبارتند از:
اعتبار: اعتبار حالتی از متعهد بودن به درستی اینکه شما چه کسی هستید میباشد. رهبران قابل اعتماد خودشان و دیگران را بدرستی و با دقت میبینند و همیشه مسئول احساسات و رفتارشان هستند. رهبران قابل اعتماد با خود و دیگران راستگو و صادق هستند، آنها سطح بالایی از تواضع را نشان میدهند و صحت و درستی نقطه اتکای مقاصد و تعهداتشان است.
چابکی: چابکی رهبر توانایی در منعطف بودن، پاسخگو بودن، وفقپذیری و نشان دادن ابتکار در طی زمانهای عدم اطمینان و متغیر است. رهبران چابک حرکت ابدی را از طریق خواندن واقعیتهای جدید یک موقعیت و تغییر سریع توجهات، دیدگاه و رفتارشان که متناسب با محیط متغیر است مدیریت میکنند.
جهندگی یا حالت ارتجاعی (بهبود): جهندگی توانایی غلبه بر موقعیتهای منفی یا بهبود سریع در نتیجه تغییر ناپایدار است. رهبران بهبود از گذشتن نسبت به مشکلات پرهیز میکنند، خیلی خوب بر بحرانها غلبه میکنند و سطوح بالای انرژی را تحت فشار ثابت حفظ و تقویت میکنند. .
دوراندیشی: دوراندیشی توانایی در ایجاد و حفظ کیفیت بالا در نگرش رو به جلو و پیشبینی ظهور فرصتها و تهدیدات، از طریق پویش مداوم اکو سیستم کسب وکار برای توسعهها و تمایلات جدید است. رهبران متمرکز بر آینده بر نتایج بلندمدت و داشتن سطح بالایی از چشمانداز پیرامونی و حس تیزهوشی متمرکزاند.
تسلط بر نفس: تسلط بر نفس هوشیاری یکپارچگی ذهن، بدن و روان است که همافزایی شخصی را پرورش میدهد و بهینهسازی میکند. آن مستلزم آگاهی و تسلط بر احساسات، کنترل تفکرات، بازتاب تفکرات، تمرکز همیشگی بر رشد خود و توانمندسازی و توسعه دیگران است.
بومیسازی: بومیسازی در اصل توانایی کار کردن بطور موثر هم در محیط محلی و هم در محیط جهانی است. آن محلی فکر کردن، جهانی عمل کردن و بالعکس است. آن مستلزم درک و توجه عمیق برای هردو محتوای فوری و گسترده از تصمیمات و فعالیتها، توازن تقاضاهای متناقض و رقابتی، و تمرکز همیشگی بر یکپارچگی نیازهای کسبوکار، اجتماعی و محیطی است.
بینش: بصیرت و بینش توانایی در بهرهبرداری کردن از ظرفیت دانش فطریمان (از قبیل منابع درونی و دانش ضمنی) بمنظور دستیابی به دانش بدون تفسیر منطقی است. بینش مستلزم سطح بالایی از حساسیت طبیعی و توانایی در به حالت تعویق در آوردن قضاوت است.
حضور: حضور قابلیت چند وجهی است که رهبران را به شیفته شدن در توجه به دیگران قادر میسازد و بطور کامل متمرکز بر لحظات است. حضور مستلزم پرورش توجه، آگاهی و مشاهده متمرکز است.
قدرت خلاقیت: رهبری خلاق توانایی در نگریستن به موقعیتها از دیدگاههای متعدد است و از رهیافتها و راهحلهای منحصر بفرد به مساله نشات میگیرد. رهبران خلاق یک چشمانداز نادر و سرزنده دارند، که به درک آنها از جهان در شیوههای جدید و جذاب کمک میکند. آنها خلاقیت و تصویرسازی را تشویق و القاء میکنند (O’Brien and Robertson, 2009: 373-6).
کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا، چارچوب شایستگی را معرفی کردند که این چارچوب به عنوان مبنایی برای اعتبار، ارزیابی، بازرسیها، آموزش، توسعه مداوم استانداردهای حرفهای، و برنامههای آموزشی بکار گرفته شده است. شش نقش- حرفهای، تسهیلکننده، هماهنگکننده، مدیر، حامی بهداشت و محقق- با شایستگیهای مرتبط بمنظور فراهم آوردن نقش مرکزی “متخصص پزشکی” ترکیب میشوند.
هیئت اتحادیه ملی مشاوره در انجمن پزشکان دانمارکی، نیز نوعی مدل رهبری را توسعه دادند که پنج شایستگی اصلی رهبری را در بر میگرفت: (۱) رهبری شخصی؛ (۲) رهبری در محتوای سیاسی؛ (۳) رهبری کیفیت؛ (۴) رهبری تغییر؛ و (۵) رهبری حرفهایها. آن همچنین هشت نقش را برای مشاوران به عنوان یک رهبری حرفهای (که مشابه نقشهای پزشکان کانادایی بود) برشمرد: (۱) متخصص پزشکی؛ (۲) حرفهای؛ (۳) رهبر/ مدیر؛ (۴) تحصیلات دانشگاهی؛ (۵) همکاری؛ (۶) ارتباط؛ (۷) ارتقای سلامت؛ و (۸) مشاور.
چارچوبهای شایستگی همچنین در کانادا و آمریکا توسعه یافتهاند که در همه حرفههای بهداشت سلامت بکار گرفته شدهاند. انجمن رهبران سلامت آمریکایی بریتانیایی چارچوب قابلیتهای رهبری در حوزه بهداشت برای رهبران ارشد اجرایی را توسعه دادند، و مرکز ملی رهبری مراقبت بهداشتی در آمریکا مدل شایستگی رهبری بهداشت را توسعه دادند. هدف هریک از این چارچوبها تعریف رفتارها، مهارتهای کلیدی، قابلیتها و شایستگیهای دانشی/ فنی رهبران شایسته میباشد.
در آمریکا، بررسی که توسط مککننا (۲۰۰۴) بر روی توسعه شایستگیهای رهبری پزشکان صورت گرفت، نه شایستگی بسیار مهم را برای رهبران پزشک شناسایی کردند که عبارتند از: (۱) مهارتهای ارتباطی و میان فردی؛ (۲) اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی؛ (۳) یادگیری پیوسته و بهبود؛ (۴) توانایی در ایجاد ائتلافات و حمایت از تغییر؛ (۵) برتری در حوزه پزشکی؛ (۶) توانایی در انتقال چشمانداز روشن؛ (۷) تصمیمگیری و حل مسئله مبتنی بر سیستم؛ (۸) توانایی در بیان نیازهای ذینفعان متعدد؛ و (۹) فراست مالی و مدیریت منابع.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.