سبز اندیشان امروز

تحولات تاریخی

ویژگیهای دسترسیها
دسترسی به خارج شهر: در این دوره از طریق چهار محور که با یکدیگر در محدوده استخوانبندی اصلی تلاقی کرده اند، با خارج شهر دسترسی برقرار میشود. ارتباطات داخلی شهر نیز به صورت سلسله مراتب و از همین دو محور اصلی صورت میگیرد و اکثر معابر به میدان کهنه ختم میشوند.
دسترسی بین عناصر اصلی استخوانبندی شهر: دسترسی بین عناصر استخوانبندی اصلی شهر از طریق میدان کهنه و نیز توسط راسته بازار با یکدیگر امکان پذیر بوده است.
دسترسی به خارج شهر: میدان کهنه همچنان به عنوان مرکز دسترسی مطرح بوده و لذا محورهای عمده ارتباطی بین شهری آن دوره را از محیط خارجی شهر به سوی خود جذب نموده بود. از طریق چهار دروازه اصلی شهر، مستقیماً به مجموعه استخوانبندی اصلی شهر دسترسی وجود داشته است.
عناصر اصلی استخوانبندی شهر: دسترسی بین عناصر، از دو طریق اصلی صورت میگرفته است. یکی از این طرق عبور از راسته بازار و دیگری از طریق فضای باز میدان کهنه است.
دسترسی به خارج شهر: شبکه دسترسیهای خارج از شهر و نواحی مختلف شهر به استخوانبندی اصلی، تکمیل و تقویت میشود.

دسترسی بین عناصر اصلی استخوانبندی شهر: شبکه دسترسی پیشین به بخشهای مختلف شهر و خارج از آن نیز در این دوره در همان جهات قبلی توسعه یافت. مهمترین راسته ارتباطی بین عناصر و بخشهای مختلف همچنان محور ارتباطی شمالی – جنوبی شهر بوده است.
– در حال حاضر وجود شبکهای از خیابانها با الگویی کم و بیش شطرنجی که با اتصال خود در حواشی شهر به صورت کمربندی در میآیند، از تمام نقاط شهر و از خارج شهر از طریق همان محورهای ارتباطی اصلی و قدیمی با منطقه، میتوان به محدوده مرکزی شهر و استخوانبندی اصلی آن راه یافت.
– با احداث خیابانهای جدید، دسترسی بین عناصر اصلی استخوانبندی شهر، تعدد یافته است. به این امر باید قرارگیری عناصر در کنار شبکه را نیز افزود .
استخوان بندی در
آینه تصویر
ماخذ : نگارنده با برداشت از منابع، 1392.
2-2- استخوان بندی اصلی شهر شیراز
شیراز در جلگه بستهای استقرار یافته که از چهار طرف توسط کوههای مرتفعی احاطه و نطفهی اولیه شهر در نقطه قعر این جلگه کاسه مانند شکل گرفته است. شاید از این روست که شکل اولیه شهر دایره مانند است و عناصر شهر نیز در مرکز دایره قرار گرفته است. شیب زمین از چهار طرف جلگه وجود دارد اما شیب اصلی از شمال غربی به جنوب شرقی و جهت آب نیز از شیب عمومی پیروی کرده و از غرب به شرق است.
طبیعت شهر، گسترهای است وسیع، که از شمال غرب به جنوب شرق در بین ارتفاعات قرار گرفته است. عناصر طبیعی اصلی که در شکلگیری سازمان فضایی شهر نقش عمدهای دارند، عبارتند از: وجود ارتفاعات در بخش شمالی و جنوبی، مجاورت با دریاچه مهارلو در شرق، رودخانه خشک در امتداد غربی- شرقی شهر (مهندسین مشاور پارهاس و همکاران، 1381: 103).
( نقشه شماره 2-1 ) بستر طبیعی شهر شیراز
منبع : نگارنده، 1392
وضعیت ساختاری شهر شیراز برآیند شرایط طبیعی نظام استقرار جمعیت و فعالیت و تحولات تاریخی آن فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی و سرانجام نظام حرکت است. تشخیص و تحلیل ساختاری مستلزم تعیین مؤلفههای ساختاری و تبیین آن بر اساس دستاوردهای حاصل از خوانش متن (Context) شهر است.
( تصویر شماره 2-4 ) عوامل موثر در ساختار فضایی شیراز
منبع : نگارنده، 1392
استخوانبندی شهر شیراز:
در جدول زیر استخوانبندی شهر در دوره های زمانی مختلف به نمایش گذاشته شده است :
( جدول شماره 2-4 ) ویژگیهای استخوانبندی شهر شیراز در دورههای تاریخی
معیارها / دوره تاریخی
دوره اتابکان

                                                    .