سبز اندیشان امروز

تحلیل یافته

2-3-2) پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-4) جمعبندی فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-3) جامعه و نمونهی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-4) ابزار و روش جمعآوری دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-5) روش سنجش روایی چک لیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-6) قابلیت پایایی چک لیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-7) تحلیل آماری دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-2) توصیف متغیرهای کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-2-2) قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-2-3) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
4-2-4)جنسیت پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2-6)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور………………………………………………………………………………………………………………….82
4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

                                                    .