تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی

این تحقیق رابطه صندوق‏های بازنشستگی و بازارهای سرمایه را مورد بررسی قرار می‏دهد. با توجه به این که در ایرانتامین مالی مزایای بازنشستگی از منابع عمومیتامینمی‏شود و این روند در افق زمانی بلندمدت باعث تشدید کسری بودجه دولتی، افزایش نقدینگی، و تورم می‏گردد، این تحقیق یعنیتامین مالی حائز اهمیت است.
2-2-1-9- چالش‏های پیش‏روی صندوق بازنشستگی کشوری و راهبردهای برون‏رفت از آن
ایراندخت عطاریان(1390) در پژوهشی با عنوان ” چالش‏های پیش‏روی صندوق بازنشستگی کشوریو راهبردهای برون‏رفت از آن” که به سفارش سازمان بازنشستگی کشوری انجام داده است، نشان می‏دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‏های جدی از نظر وضعیت منابع و مصارف مواجه است. بر همین اساس استقرار نظام جامعتامین اجتماعی چند لایه پشنهاد می‏کند تا وابستگی صندوق بازنشستگی به بودجه عمومی کاهش یابد.
جنبه برجسته‏ی این تحقیق مطالعه چالش‏های بازنشستگی است که در افق زمانی بلندمدت تاثیرات روندها و نسبت‏های شرایط صندوق کشوری ترسیم می‏شود. همچنین بر اساس قوت‏ها و شرایط درونی صندوق‏کشوری برای برون‏رفت از چالش‏ها و بحران پیشنهاداتی مطرح می‏شود.
2-2-2- پیشینه خارجی
2-2-2-1- تحلیل گفتمان انتقادی خط مشی‏های چند فرهنگی مرتبط با آموزش و اجرای آنها در کشور کره جنوبی
یون سون لی)2013 ) پژوهشی تحت عنوان بررسی تحلیل گفتمان انتقادی خط مشی‏های چند فرهنگی مرتبط با آموزشو اجرای آنها در کشور کرهبرای دریافتدکتری آموزش در دانشگاه کلمبیا انجام داد. در اواخردهه نودکره جنوبی به دلیل پدیده ازدواج- مهاجر، و کارگر- مهاجر با چالش تنوع جمعیتی و به تبع آن گفتمان‏های چند فرهنگی آموزش مواجه گردید.بر این اساس وزیر آموزش در اواخر دهه 2000 خط مشی‏های چند فرهنگی مرتبط با آموزش را مطرح کرد، که در آن گفتمان‏ها در تطابق با آداب و رسوم و زبان کره بر تنوع زمینه‏های زبانی تأکید داشته اند. این روند به اینمساله منجر می‏شود کهنهادهای ملی چگونه یک ایدئولوژی چند فرهنگی را تولید کنند. اهداف ملی خط مشی‏های چند فرهنگی در حوزه آموزش برای کودکان چیست؟ در این فضایمساله خیز، موضوع شکاف بین خط مشی‏های چند فرهنگیو اجرای آنها مطرح شد . در حقیقت مقامات محلی کدام ایدئولوژی آموزشی را بازتولید، انتقال، و حفظ کرده اند؟ معلمان آنها را چگونه تفسیر می‏کنند؟
این پژوهش خط مشی‏های آموزشی کودکانمرتبط باایدئولوژی آموزش چند فرهنگیرا با خوانش انتقادی بررسی، و فضای بالقوه بین ایدئولوژی و اجرا راشناسایی کرده است.
2-2-2-2- تحلیل گفتمان مباحثه عمومی مرتبط با نوآوری ایمان پایه دولت امریکا در سال 2001
اسکات (2010 )پژوهشی تحت عنوان تحلیل گفتمان مباحثه عمومی مرتبط با نوآوری ایمان-پایه دولت امریکا در سال 2001، برای دریافتفوق لیسانس از دانشگاه ایالتی جورجیا در سال 2010 انجام داد.
مبلغی که مردم امریکا برای امور خیریه در سال 2009 اعطا کردند فراتر از تولید ناخالص ملی 140 کشور بود. این مبالغبهامید ریشه کنی و یا فروکش کردن آسیب‏های اجتماعیمثل فقر، خشونت داخلی، مواد مخدر، و بیکاری مزمن بهسازمان‏های خیریه اعطا گردید. در ژانویه 2001، جورج بوش برنامه‏ای موسوم به نوآوری اجتماعی و ایمان پایه را مطرح کرد. این تحقیق گفتمان مباحثه عمومی مرتبط با مقررات و ساختارهای دولت که از طریق برنامه ایمان پایه شکل گرفت، را مورد تحلیل قرار می‏دهد. در این مطالعه برای بررسیو توصیفزبان، فهم ساختارهای رتوریک، تاکتیک‏ها و راهبردها‏ی بکار رفته در مباحثه عمومی مربوط به نوآوری اجتماعی و ایمان پایهبین کنگره، قوه مجریه، و سایر مشارکت‏کنندگان از ابزارهای تحلیل گفتمان ون دایک و جی استفاده شده است.
2-2-2-3- گفتمان سیاستی و مسیر شکل دهنده به سیاست عمومی: مقایسه اصلاحات بازنشستگی در یونان و ایتالیا
ساروهاس(2011 ) مقاله‏ای تحت عنوان گفتمان سیاستی و مسیر شکل دهنده به سیاست عمومی:مقایسه اصلاحات بازنشستگی در یونان و ایتالیانگاشت. سئوالی کهدر ابتدا مطرح می‏شود عبارتست از این که در موفقیت آمیز بودن اصلاحات سیاستی کدام عوامل نقش دارند، و گفتمان در این فرایند چه نقشی را بازی می‏کند؟
در این تحقیق، مطالعه تطبیقی یونان وایتالیا مورد استفاده قرار گرفته شده است. بر اساس یافته‏ها، علت شکست اصلاحات بازنشستگی دریونان گفتمان سیاستی موسوم به گفتمان “مذاکره ارزان” است کهبا محدود کردن گزینه‏ها مسیر اصلاحات را به شکست منجر کرد. این گفتمان دریونان گفتمان محدود‏سازی اطلاعات عمومی، سرشتمساله خیزی، و چرخه‏های بسته تصمیم گیری بهمراه داشت، در حالیدر مقابل در ایتالیا این کارآفرینان سیاستی بودند اصلاحات بازنشستگی بوجود آوردند گفتمانی که درآناشتراک گذاری اطلاعات رایج شد، و اردوگاه‏های ایجاد اجماع و توافق برای اصلاحات پیش رو فراگیر دشد و در نهایت اصلاحات بازنشستگی به موفقیت نائل گردید.
2-2-2-4- انتقال دانش و مدیریت تحقیقات سلامتی در کانادا: یک تحلیل گفتمان انتقادی
الیس (2014 ) پژوهشی تحت عنوان انتقال دانش و اداره تحقیقات سلامتی در کشور کانادا: یک تحلیل گفتمان انتقادی، برای دریافتدکتریعلوم توانبخشی و سلامت از دانشگاه وست آنتاریو کاناداانجام داد. بر اساس این تحقیق، انتقال دانش در اداره تحقیقات سلامتی کشور کانادا به گفتمان غالب تبدیل شده است، بنابراین در بستر این گفتمان نقش‏ها و مسئولیت‏های جدید برای پژوهش‏گران و تصمیم‏گیران برساخته می‏شود. در این تحقیق گفتمان انتقال دانش رایج در نهادهای سلامت و همچنینتامین کنندکان مالی تحقیقات سلامتی، به طور انتقادی بررسی شده است. بر اساس یافته‏های این تحقیق، گفتمان انتقال دانش از طریق سه منطق برساخته شده است که عبارتست از: شکاف بین خلق دانش و کاربرد آن در مراقبت‏های سلامتی، مسئولیتهای مراقبتی و مالی برای سرمایه‏گذاری‏ها در بخش تحقیقات سلامت، و انتظارات رونق اقتصادی و در لبه رقابتی بین المللی بودن است . با توجه به این سه منطق، تحقیقات سلامت در کانادامساله خیز می‏شود. بر این اساس گفتمان انتقال دانش به مثابه گفتمان فراگیر، و عمل گرا برساخته می‏شود، و در سازگاری با سه منطقفوق، مسیر خاصی را برای تحقیقات سلامتی شکل می‏دهد. یک تحقیق سلامتی آرمانی عبارتست از نوآورانه بودن، در سطح کلاس جهانی بودن، و برگردانده اقتصادی سرمایه‏گذاری‏های ناشی از مالیات‏ها، است. در این گفتمان، هویتی که برای پژوهش‏گران سلامتی برساخت می‏شود عبارتست از این که نیروهایی که بین کارآفرینان تحقیقاتی مبادله می‏‏شوند، بیرون از قلمرو تخصصی خود در همکاری‏های چند بخشی و متقاطع شرکت می‏کنند، و به منظور پاسخ گویی به نیازهای کاربران، تحقیقات خود را سازگار، و اشاعه می‏دهند.
2-2-2-5-تحلیل گفتمان انتقادی سواددر دوره 1990-2000 و 2003 -2012 در سازمان ملل متحد
لوریتسن(2006 ) پژوهشی تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادی سواد در دهه‏ها‏ی بین 1990-2000 و 2003 – 2012 برای دریافت دکتری از دانشگاه کورنل انجام داد. این پژوهش برساخت سواد و آموزش سواد را بر اساس اسناد سیاستی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‏دهد. بر اساس این تحقیق در رابطه با خط مشی‏های سواد دو جریان عمده گفتمانی وجود داشته اند. جریان اول گفتمانی عبارتست از این که سواد را به مثابه مفهومی برساخت می‏کند که این مفهوم به نوعی بازنمایی تاثیر و فراگیری مطالعات نوین در باره سواد است، که مجموعه‏ای از تحقیقاتی هستند که بر تکثرگرایی، زمینه‏ای بودن، ایدئولوژیک بودن تأکید دارند، در واقع ماهیت سواد به مثابه پرکتیس اجتماعی است. جریان دوم تاثیر گذار، فشار گفتمان نئولیبرالیسم است، کانون و تمرکز گفتمان نئولیبرال بر اجتماعی کردن و جامعه پذیری جهانی‏سازی اقتصادی است. در قلمرو درون گفتمانی، گفتمان نئولیبرالیسم بر آن جنبه‏های ازبر ساخت ایدئولوژی سواد تأکید می‏کند، که دستورکارهای سیاستی خاص سرانجام بهغایت نئولیبرالیست بینجامد. درراستای تبیین روابط گفتمانی سیاست‏های تاثیرگذار، این تحقیق، کلیت در حال ظهوری را نیز مطرح کرده است که در آن سواد با مدل‏های فرهنگی- اجتماعی پیوند خورده،بطور گفتانیتولید می‏شود.
2-2-2-6- بازنشستگی مرحله‏‏ای
مؤسسه واتسون وات(2000) تحقیقی تحت عنوان ” بازنشستگی مرحله‏ای” در کشور آمریکا انجام داده است. این تحقیق بازنشستگی مرحله‏ای را مورد مطالعه قرار می‏دهد. بر اساس یافته‏های این تحقیقپس از بازنشست کردن افراد، 25 درصد از بازنشستگان به یک شغل انتقالی روی می‏آورند، برخی به سمت خوداشتغالی روی می‏آورند، نیمی از مشاغل انتقالی به مشاغل با حقوق و دستمزد، و حدود 75 درصد از بازنشستگان در آمریکا اشتغال به کار دارند. مطابق این تحقیق عواملی مانند مسن شدن جمعیت نیروی کار، و کوچک شدن جمعیت کاری جوان، بکارگیری بازنشستگی مرحله‏ای را ضرورت می‏بخشد. همچنین علاوه بر تغییر نیروی کار در امریکا، الزامات امنیت مالی، تمایل به فعال ماندن، و افزایش امید به زندگی از جمله عوامل اصلی توجه به بازنشستگی مرحله‏ای است.
جنبه برجسته این تحقیق موضوع بازنشستگی مرحله‏ای است. در این تحقیق ابتدا اوضاع افراد سال‏مند پس از بازنشستگی توصیف شده است، عوامل و محدودیت‏های بازنشستگی مرحله‏ای بیان شده است، در نهایت برخی برنامه برای بازنشستگی مرحله‏ای پیشنهاد شده است.
2-2-2-7-آینده‏ بازنشستگی
سارا هارپر(2005) تحقیقی تحت عنوان ” آینده‏ی بازنشستگی”به سفارش شرکت بیمه‏ی و همکاری موسسه سال‏منداندانشگاه آکسفورد در مورد آینده بازنشستگی انجام داده‏ است. بر اساس یافته‏های این تحقیق، سال‏مندان در سنین 60 تا 70 سالگی برای جامعه، خانواده، و مراکز کسب‏وکار اهمیت زیادی از بهره‏وری دارند. بدون حضور آن‏هاجامعه ومراکز کسب و کار نمی‏توانند به شکوفایی برسند. در این سنین سلامتی و تندرستی و شادابی آن‏هاهم رضایت‏بخش است. اما بعد از سن 80 سالگی مشکلات سلامتی سال‏مندان زیاد می‏شود. مطابق این تحقیق افراد بالای 60 سال با کار داوطلبانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی کمک می‏کنند. بیش از 50 درصد سال‏مندان حداقل نصف روز در هفته را کار داوطلبانه می‏کنند. کار داوطلبانه سال‏مندان در ایالات متحده آمریکا و انگلستان 23 میلیارد دلار ارزش مالی به همراه دارد. آن‏هابا تلاش زیاد و پرداخت مالیات به جامعه و اقتصاد کشور کمک می‏کنند. همچنین بسیاری از سال‏مندان به جای این که از سوی جوان‏ترها حمایت شوند، آن‏هاکوچک‏ترها و خانواده را مورد حمایت قرار می‏دهند. در جوامع اقتصادهای در حال گذار، هم تعداد زیادی از افراد سال‏مند در بخش‏های اقتصادی به صورت غیر رسمی به فعالیت مشغول هستند.
متدولوژی و روش‏شناسی این تحقیق، قابل توجه است. در این تحقق بیست و یک هزار نفر در گروه سنی 40 تا 79 سالگی در بیست و یک کشور(کره جنوبی، فیلیپین، روسیه، آلمان، آمریکا، عربستان سعودی، بریتانیا، آفریقای جنوبی، چین، فرانسه، ترکیه، هند، دانمارک، برزیل، مکزیک، سنگاپور، تایوان، هنگ‏کنگ، مالزی، و ژاپن) در سراسر جهان مورد مصاحبه قرار گفتند. این مصاحبه یکی از گسترده‏ترین مصاحبه‏های بین المللی در زمینه بازنشستگی است.
2-2-2-8-صندوق‏های ضمانت مزایای بازنشستگی

Share