رشته حقوق

تحلیل گفتمان انتقادی

دانلود پایان نامه

2-2- پیشینه تحقیق
پیش از ورود به مباحث نظری لازم است اشاره کنیم کهدر باره تحلیل گفتمان خط مشی‏های بازنشستگی و ترسیم آینده‏های بدیل بر اساس عدم قطعیت‏های گفتمانی پژوهش‏های چندانی انجام نگرفته است،در این بخش تلاش می‏شود پژوهش‏هایی که در باره متغیرهای کلیدی این تحقیق یعنی تحلیل گفتمان موضوعات عمومی، و بازنشستگی توسط پژوهش‏گران داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفتهشدهاست، آورده شود. به همین دلیل نگاهی اجمالی به محورهای کلیدی وایده‏های اصلی در پژوهش‏های انجام شده می‏اندازیم.
2-2-1- پیشینه داخلی
2-2-1-1- بررسی گفتمان‏های عدالت اجتماعی در دولت‏های پس از انقلاب اسلامی
رضا صفری شالی(1392) پژوهشی تحت عنوان «بررسی گفتمان‏های عدالت اجتماعی در دولت‏های پس از انقلاب اسلامی» برای دریافت دکتری رفاه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام داد. پژوهش مذکور سعی داشته تا به درک نشانه‏های اصلی و مفصل‏بندیهای خاص هر گفتمان بپردازد. تتبع نظری موضوع نشان می‏دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نه نسخه دست چپی‏ها (یعنی برابری در فرصتها و برابرسازی نتایج) و نه نسخه دست راستی‏ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‏ها) نسخه کاملی است؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است. به لحاظ روش‏شناسی این پژوهش از نوع کیفی و روش اجرای پژوهش به شیوه تحلیل گفتمان می‏باشد. با توجه به تحلیل فضای گفتمانی حاکم بر هر دولت، شکل تبلور آن از گفتار (سخنرانیهای روسای دولت) تا سیاست‏های اجتماعی (برنامه‏ها و لوایح) مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل سخنرانی روسای دولت، لوایح اصلی هر دولت و لوایح برنامه‏های توسعه پنج ساله می‏شود.نتایج یافته‏ها حاکی از آن است که در “گفتمان دفاع مقدس” تأکید بر سیاست عدالت توزیعی تجسد نموده است. اما “گفتمان سازندگی”، مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی در تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه نمود. “گفتمان اصلاحات” توسعه سیاسی را عاملی زمینه‏ای جهت تحقق عدالت اجتماعی می‏دانست و در نهایت در”گفتمان اصول‏گرای عدالت محور” دال شناور عدالت اجتماعی، در نشانه‏های مرکزی” توزیع فرصت‎ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد مناطق کشور” تثبیت معنایی یافت؛ چنین رویکردی موجب شد تا طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‏ها و…) در این دولت اجرا گردد. نتیجه پژوهش نشان می‏دهد که دال عدالت در بین دولت‏مردان جمهوری اسلامی کم و بیش مورد توجه بوده و در مفصل‏بندی گفتمان عدالت چهار دولت، نشانه مرکزی آن در قالب فقرزدایی نمود داشته است. اما عدالت اجتماعی به عنوان یک گفتمان جامع و در قالب یک نظریه ترکیبی و همچنین به عنوان یک پروسه (فرایند در حال تحول و تکوین) در نظر گرفته نشده است، بلکه در هر دولت به عنوان یک پروژه تعریف شده و در ضمن استراتژیهای پرداختن به گفتمان عدالت، برنامه محور نبوده، بلکه عمدتاً قائم به هر دولت بوده است؛ از این رو شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی و نگرش گاهاً سطحی و تکسویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و… فرو کاسته که هر چند موارد مذکور در برخی زمینه‏ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر موثر بوده‏اند؛ ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام قد عدالت با توجه به مولفه‏های اصلی «شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع» و «استحقاق و شایستگی» (به عنوان امور پیشینی) و «نظام حمایتی و بازتوزیعی»‏ (به عنوان امور پسینی) را نداشته‏اند.
2-2-1-2- تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران
خالقی(1392 ) پژوهشی تحت عنوان تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران برای دریافت دکتری مدیریت دولتی در دانشگاه تهران به انجام رساند. این تحقیق در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این پرسش را مطرح می‏کند که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می‏شود و با جنبه‏های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟
روش‏شناسی این پژوهش بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف همسو با سازه‏باوری اجتماعی است که بر فاصله گرفتن از واقعیت‏ها و برگرفتن رویکرد انتقادی تأکید دارد. بر اساس یافته‏های این تحقیق، حکومت الکترونیکی یکسره فنی است و جنبه‏های سیاسی آن کنار نهاده می‏شود. بر اساس این نگرش اخلاقی، سیاست به فن فرو می‏کاهد. در واقع اخلاق موضوعی فنی تلقی می‏شود و جنبه‏های سیاسی حکمرانی کمرنگ می‏شود. این پدیدهاز دیدگاه سرمایه‏داری نوین قابل تبیین است. تمایز دولت‏ها از بین می‏رود و همه به الگویی جهانی نزدیک می‏شوند، سیاست و اداره با هم یکی می‏شود و شهروندان به مشتریان و هویت‏های اقتصادی فرو می‏کاهند.
2-2-1-3- دولت و سیاست سلامت درایران
قاراخانی(1391 ) پژوهشی تحت عنوان دولت و سیاست سلامت در ایران به انجام رساند. مطابق این پژوهش، سیاست سلامت از ابعاد سیاست اجتماعی است و می‏تواند تحت تاثیرجهت‏گیری و رویکردهای دولت‏ها قرار گیرد. بنابراین پرسش اساسی این تحقیق این است که تاثیر رویکردهای دولت‏ها بر سیاست سلامتدر ایران چگونه بوده است؟
محقق برای پاسخ به این سئوال از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل واریانس استفاده می‏کند. به این منظور به مطالعه سیاست سلامت در دو بعد درون داد قانونی و هزینه سلامت دولت‏های چهارگانه طی سال‏های 1360 تا 1388 پرداخته می‏شود.در این تحقیق مطابق مقایسه سیاست‏های اساسی نظام سلامت بر اساس درون‏داد قانون وهزینه سلامت تاثیر رویکرد دولتبرسیاست سلامتمشاهده نشده است.
2-2-1-4-تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق‏های بازنشستگی ایران
مصطفی روغنی‏زاده(1384) تحقیقی تحت عنوان ” تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق‏های بازنشستگی ایران و طراحی سیستم بهینه برای صندوق‏های یاد شده” به سفارش سازمان بازنشستگی کشوری انجام گرفت. بر اساس یافته‏های این تحقیق، صندوق‏های بازنشستگی در ایران، وارد مرحله‏ای از حیات خود شده‏اند که در آن نسبت تعداد شاغل به تعداد بازنشسته (از عوامل کلیدی ثبات و پایداری صندوق‏‏ها) سیر کاهنده پیدا کرده و این روند ادامه می‏یابد. مطابق این تحقیق یکی از علل مهم ورود صندوق‏ها به بحران، زمان سررسید بازنشستگی است. به این معنی که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مشترکین صندوق‏ها بازنشسته می‏شوند. علت دیگر بالا رفتن حقوق و دستمزد است که نسبت حقوق بازنشسته به شاغل بالا می‏رود و برای صندوق‏هابحران مالی ایجاد می‏شود.
نکته برجسته در این تحقیق متدولوژی آن است. این تحقیق در چهار فاز انجام شده است در فاز اول وضعیت موجود صندوق‏های بازنشستگی کشور ترسیم شده است. در فاز دوم هر صندوق از نظر عوامل درونی تحلیل می‏شود، و آینده صندوق پیش‏بینی می‏شود، در فاز سوم چگونگی بهسازی مورد مطالعه قرار می‏گیرد. در فاز آخر سیستم بیمه ذخیره‏ایرا پیشنهاد و چگونگی استقرار آن مطرح می‏شود. از برجستگی‏های این تحقیق بکارگیری آکچوائری برای پیش‏بینی، پوشش قابل توجهی قلمرو آن یعنی همه صندوق‏های موجود در کشور را مورد مطالعه قرار داده است.
2-2-1-5-آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران بر صندوق‏های بازنشستگی
مرتضی شکوری(1388) در تحقیقی با عنوان “آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران بر صندوق بازنشستگی کشوری” که به سفارش سازمان بازنشستگی کشوری انجام گرفته است، نشان داده است که سال‏مند شدن جمعیت موجب وضعیت بحرانی صندوق کشوری از نظر توازان دریافتی و پرداختی‏ها شده است. در انتها به منظور پیش‏گیری از تشدید بحران و برون‏رفت از این بحران دو استراتژی توصیه می‏کند استراتژی اول: اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی، افزایش تعداد سال‏های خدمت، افزایش درصد کسور بازنشستگی وغیره، و دوم: اصلاحات سیستم یعنی جایگرین کردن سیستم چند لایه(هم حمایتی و هم مشارکتی)به جای سیستم تک لایه حمایتی.
این تحقیق نقش تغییر ساختار جمعیتی را در بروز بحران بازنشستگی نشان می‏دهد، و همچنین بر ضرورتآینده‏پژوهی جمعیتی و آماده‏سازی کشور برای ورود به دوره‏‏ی میان‏سالی جمعیت تأکیدمی‏ورزد.مساله و دغدغه این تحقیق نیز پایداری صندوق‏ بازنشستگی است، در نتیجه پیشنهاداتی را برای بهبود اوضاع صندوق بازنشستگی مطرح می‏سازد.
2-2-1-6- مدیریت ریسک درتامین اجتماعی
مریم عابدین خان(1388) در پژوهشی با عنوان ” مدیریت ریسک درتامین اجتماعی” که به سفارش سازمان بازنشستگی کشوری انجام گرفته است، نشان داد که مدیریت ریسک باید به یک مدیر ارشد اجرایی که با مدیرعامل و هیئت حاکمه ارتباط مستقیم داشته باشد محول شود.ارزیابی و مدیریت ریسک باید در راس مدیریت استراتژیک سازمان قرار گیرد. هر سازمان روش خاص ارزیابی، نظارت و مدیریت ریسک خود را تقویت کند اما باید روش‏ها رسمی و قانون‏مند باشند. بر اساس قانون خلاصه‏ای از ارزیابی ریسک و گزارشی از اقدامات مدیریت ریسک برای عموم افشاء گردد.
این تحقیق موضوع مدیریت ریسک را در مقوله‏یتامین اجتماعی و بازنشستگی مورد بررسی قرار می‏دهد. با توجه به این کهمساله اصلی این تحقیق بحث ریسک در طرح‏هایتامین اجتماعی است، بنابراین پیشنهاداتی در چهارچوب ارزیابی آکچوائری مطرح می‏شود.
1-2-1-7-شاخص اندازه گیری تورم برای بازنشستگان
مجتبی قاسمی(1387) در پژوهشی با عنوان ” مروری بر شاخص‏های اندازه‏گیری تورم و پیشنهاد ساخت شاخص اندازه‏گیری تورم برای بازنشستگان” انجام گرفته است، نشان داد که برای ساختن شاخص تورم، باید بر اساس اطلاعات مختص هر گروه مثل اوزان برای آن گروه خاص از بازنشستگان شاخص تورمی ساخت. این تحقیق نشان می‏دهد که شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی که ملاک محاسبه بانک مرکزی برای نرخ تورم است، این شاخص کاستی‏های دارد، این کاستی‏ها باعث می‏شود تا نرخ تورم برآوردی به سمت بالا تورش داشته باشد. این تورش به سمت بالا، دارای اثرات قابل توجهی بر کسری بودجه دولتی دارد، بر همین اساس پیشنهاد می‏شود این شاخص با راهکارهایی مثل بازبینی سبد با فواصل زمانی کمتر، بهبود روش‏های نمونه‏‏گیری، و استفاده از شاخص ایده‏ال فیشر به جای لاسپیرز اصلاح گردد.
این تحقیق ایده ساخت شاخص اندازه‏گیری مجزای تورم را برای گروه سال‏مندان(بازنشستگان) مطرح می‏سازد. اهمیت این تحقیق در این است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، میزان حقوق مستمری‏بگیران باید حداقل برابر با نرخ تورم افزایش یابد، بنابراین اندازه‏گیری صحیح تورم برای گروه بازنشستگان ضرورت دارد.
2-2-1-8-نقش سیستم‏های مستمری در بازارهای مالی و توسعه اقتصادی
مجتبی قاسمی(1388) در تحقیقی با عنوان “بازارهای مالی و توسعه اقتصادی، نگاهی به نقش سیستم‏های مستمری بر بازارهای مالی و توسعه اقتصادی” که به سفارش سازمان بازنشستگی کشوری انجام گرفته است، نشان داده است که صندوق‏های بازنشستگی می‏توانند به عنوان منبعی پایدار برایتامین مالی پروژه‏ سرمایه‏گذار تلقی شوند و صندوق‏هامی‏توانند بر حجم بازار سرمایه و کارایی آنها تاثیر بسزایی داشته باشند. بر اساس این تحقیق، برای بهبود بازار سرمایه در ایران، در کوتاه مدت منطقی کردن پرداخت‏های مستمری، و دربلندمدت، اصلاح سیستم کنونی و گذار به سیستم اندوخته‏گذاری را پیشنهاد می‏کند.

مطلب مشابه :  توافق اراده ها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید