رشته حقوق

تحلیل گفتمان انتقادی

دانلود پایان نامه

هر چیزی که وجود دارد، قابل مطالعه است و البته در سالهای آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به نظر می آید که عملاً همه چیز مطالعه می شود. با وجود این صرفاً برخی چیزها به صورت نظام هایی سازمان دهی و در قالب بخش ها و کنفرانس ها نهادینه می شوند. همچنین شکل مطالعات هم کاملا به وسیله اُبژه مطالعه تعیین نمی شود، تاریخ مطالعات فیلم همچون دیگر نظام ها این موضوع را روشن می سازد که شکل های مختلفی برای تعیین این موضوع وجود دارد که هنگام «مطالعه» هرچیز، به چه می پردازید و چگونه به آن می پردازید. تمام عوامل از جمله اتفاق تعیین می کنند که چرا چیزی ارزش «مطالعه» می یابد و چه شکلی به خود می گیرد اما صرف نظر از این موضوع اطمینان نسبت به مهم بودن اُبژه مطالعه اهمیت دارد، پس مختصات چنین اهمیتی است که شکل های متغییر مطالعه را مشخص می سازد.
در مطالعه فیلم بخصوص فیلم هایی که در این پژوهش انتخاب شده اند نیز به اهمیت فیلمها هم از نظر ساخت و هم از لحاظ تأثیرات اجتماعی که داشته اند (و یا اتی که پذیرفته اند) و افتخاراتی که دریافت کرده اند توجه شده و براساس آن اُبژه مطالعه انتخاب شده است.
در گفتمان شکلی و زیبا شناختی، اهمیت فیلم ناشی از ارزش های هنری آن است. بدین حیث برای گفتمان مذکور جشنواره کن مورد توجه قرار گرفته و فیلم طعم گیلاس به عنوان تنها نماینده فیلم ایرانی دریافت کننده برترین جایزه این جشنواره یعنی نخل طلایی جهت بررسی انتخاب شده است. چرا که به عقیده پژوهشگر با تحلیل این فیلم می توان نیم نگاهی به گفتمان فیلم های هنری در سطح جهان – یا لااقل فیلمهای هنری ایرانی منتخب جشنواره های هنری- داشت.
از سوی دیگر گفتمان حاکم بر جشنواره های مطرح جهان که بیشتر گفتمان اقتصادی و سیاسی حاکم بر آنها، در جهت بخشی به اهداف این جشنواره ها و در نتیجه در انتخاب فیلم ها به نوعی موثر بوده است مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین آنها مراسم اسکار و فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان تنها فیلم دریافت کننده جایزه اسکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
«در گفتمان های فیلم به منزله هنر، استدلال یا فرض می شود که فیلم ذاتاً ارزش مطالعه دارد. اگر این گفتمان ها به گفتمان های گسترده تر هنر، زیبایی شناسی یا گاهی اروتیسم تکیه داشته باشد، صرفاً به دلیل آن است که فیلم به خودی خود هنر است و از جنبه هنری ارزش دارد. آنچه خارج از هنر فیلم قرار می گیرد، هیچ جذابیتی ندارد. از طرف دیگر استدلالهای اجتماعی – ایدئولوژیک به خودی خود چنین جذابیتی را ایجاد می کنند (هیل و چرج گیبسن،20:1388).»
4-1 شیوه تحلیل
تحلیل های کیفی چند روشی هستند. به کار گیری روش های چندگانه تلاش اطمینان بخشی است برای شکل گیری فهمی عمیق از پدیده های مورد مطالعه و راهبردی برای افزایش دقت، وسعت دید، پیچیدگی و غنا و عمق مطالعه. با توجه به رویکردهای مطرح شده در رابطه با تگفا، سه سطح برای این نوع گفتمان به عنوان یک روش تحقیق کیفی قابل تشخیص میباشد: 1. سطح توصیف: در این سطح متن بر اساس مشخصههای زبان شناختی اعم از آواشناسی، واج شناسی، نحو، ساخت واژه و معنی شناسی و تا حدودی کاربرد شناسی مورد توصیف و تحلیل واقع می شود.
2. سطح تفسیر: به تفسیر متن برمبنای آن چه که در سطح توصیف بیان شده با در نظر گرفتن بافت موقعیت و مفاهیم و راهبردهای کاربردشناسی و عوامل بینامتنی می پردازد.
نشانهشناسی
متن
رمزگان بارت

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

تحلیل گفتمان انتقادی وندایک
3. سطح تبیین: به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود در آن زبان برای تولید متن در ارتباط با عوامل جامعه شناختی، تاریخی، گفتمان، ایدئولوژی و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی-اجتماعی می پردازد.
الگوی تحلیلی این تحقیق نیز در سه سطح عمل می کند:
1. در سطح توصیف، براساس مشخصه های سینمایی
اعم از نما، سکانس، صدا، لباس و گریم بازیگران، طرز
رفتار و بیان، دیالوگها و.. به توصیف فیلم پرداخته
میشود. نمودار 4-1 تحلیل گفتمان چند روشی پژوهش
2. در سطح تفسیر، از نشانه شناسی با اتکا بر رمزگان بارت استفاده شده است.
3. در سطح تبیین نیز از تحلیل گفتمان انتقادی روش وندایک جهت تحلیل فرامتنی فیلمها به کار گرفته می شود.
در این تحلیل نیز به پیروی از بارت، واحد تحلیل همان لکسیس در نظر گرفته شده که گاهی یک نما، گاهی یک صحنه و حتی گاهی مؤلفه های بسیار فرعی مانند نحوه نورپردازی یا دیالوگ های متن خواهد بود؛ به عبارت دیگر، هر جزئی که دارای معنی بوده – هر چند کوچک – به عنوان واحدی معنادار مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید