تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی

۵-2-2-1 تفاوت دو فیلم 187
5-2-2-2 مشترکات دو فیلم 190
۵-2-3 پاسخ به سؤالات فرعی و اثبات فرضیهها 192
۵-۲-3-1 تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار ‌193
۵-2-3-2 دلایل استقبال مخاطبان داخلی و خارجی ‌195
5-3 سخن پایانی 198
۵-4 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده ‌۱۹۳
پیوستها ‌201
منابع پژوهش ‌208
چکیده انگلیسی 214
فهرست جدولها و نمودارها
3-1 جدول 203
3-2 جدول ‌204
4-1 شکل 205
4-2 نمودار ‌206
4-4 شکل 207
چکیده:
سینما به عنوان هنر هفتم، بخشی از نظام ارتباطات محسوب می شود که همواره بر تولید و تحلیل معانی، نشانه ها و نمادهای هنری و فرهنگی دلالت می کند. سینمای غالب جهان به صورت کلی تحت تأثیر دو جریان قرار دارد: اروپا و آمریکا. نمود بارز تقابل این دو جریان مهم را می توان از منظر تقابل جشنوارۀ فیلم کن نمایندۀ سینما به مثابه هنر و اسکار نمایندۀ سینما به مثابه صنعت/ تجارت بررسی کرد. گفتمان سینمایی” واقعیت” را بازتولید می کند. به دلیل اینکه این گفتمان ها همزمان هم محصول واقعیت هستند، هم سازنده ی آن، ایدئولوژی را هم بازتاب می دهند، و هم آن را تقویت می کنند، و از این نظر بازتابنده ی مناسبات قدرت هستند. هدف اصلی: شناخت مؤلفه های هنری و فرهنگی مؤثر در موفقیت فیلمهای ایرانی در جشنواره های معتبر جهانی از جمله کن و اسکار می باشد، تا از این طریق گفتمان جشنوارههای کن و اسکار بررسی شود. برای نیل به این هدف، از تلفیق دو رو یکرد نشانهشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. در این پژوهش در سطح نشانهشناسی که برای دستیابی به وجوه هنری و زیباشناختی فیلمها بکار گرفته شده، از الگوی رمزگان بارت کمک گرفته شده است. همچنین برای وجوه گفتمانی، تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک که نشان می دهد چگونه ایدئولوژیها، متون و گفتار روزانۀ ما را تحت تأثیر قرار میدهد، ارائه گردیده است. در هر دو روش هدف نهایی دست یابی به دلالت های سازنده معانی هستند همان دلالت هایی که در ایجاد یک گفتمان جهانی توسط یک فیلم نقش دارند. در نهایت با توجه به یافتههای تحلیل فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی به عنوان برگزیدۀ جشنوارۀ کن و فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان برگزیدۀ جشنوارۀ اسکار، به تحلیل گفتمان غالب بر جشنوارههای بزرگ جهان پرداخته شده است. در نتیجه مشخص شد جشنوارۀ کن به وجوه زیبایی شناختی توجه می کند و به مؤلفههای سینمایی توجه کمتری دارد در مقابل جشنواره اسکار به مؤلفههای سینمایی توجه دارد. همچنین هر دو جشنواره دارای گفتمان سیاسی نیز هستند ولی این در مورد جشنواره اسکار نمود ظاهری بیشتری دارد.
کلید واژهها:
گفتمان سینمایی، تحلیل گفتمان انتقادی، مطالعات سینمایی، رمزگان بارت، فیلم، اسکار، کن
1-1 مقدمه
در این فصل کلیاتی که پیش از انجام تحقیق به عنوان زمینه ای برای آغاز کار صورت گرفته، آورده میشود که شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن، هدفهای تحقیق، سوالات یا فرضیههای تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، روش تحقیق، پیشینه پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، است. در خاتمه تعاریفی از مفاهیم و واژههای کلیدی تحقیق ارائه خواهد شد.

Share