تحلیل و بررسی نتایج

به منظور بررسی سینتیک واکنش تخریب فوتوکاتالیستی در فرآیند گوگردزدایی، چندین داده‌ی غلظت بر حسب زمان مورد نیاز است تا بتوان معادلات مختلف سینتیکی را بررسی نمود. بدین منظور مطالعات سینتیکی با شرایط آزمایش بهینه که در آزمایش شماره (63-ه)، آورده شده صورت می‌پذیرد، با این تفاوت که باید در بازه‌های زمانی مختلف از محلول در حال تخریب نمونه‌گیری انجام شود اما چون در هنگام بررسی سینتیک واکنش بایستی حجم محلول اولیه ثابت بماند، لذا در آزمایش‌های سینتیکی شماره 69 تا 73 نمونه مورد نظر به ترتیب در زمان‌های 50 دقیقه، 100 دقیقه، 150 دقیقه، 200 دقیقه و 250 دقیقه تحت تابش‌دهی قرار می‌گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده در آزمایش‌های توصیف شده، بهترین فوتوکاتالیست در فرآیند گوگردزدایی با توجه به راندمان تخریب گوگرد، فوتوکاتالیست Pcat(29) تعیین می‌شود. از این رو آزمایش‌های سینتیکی شماره 69 تا 73 با فوتوکاتالیست Pcat(29) انجام شد :
آزمایش شماره‌ی (69) : مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(29) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 50 دقیقه تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 28/80٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی (70) : مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(29) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 100 دقیقه تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 57/98٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی (71) : مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(29) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 150 دقیقه تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 59/99٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی (72) : مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(29) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 200 دقیقه تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 98/99٪ به دست آمد.
آزمایش شماره‌ی (73) : مقدار 10 سی‌سی محلول ppmw100 گوگرد از ترکیب DBT در حلال دکان تهیه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتالیست Pcat(29) و 2/0 سی‌سی اکسیدانت آب اکسیژنه 35٪ داخل سل کوارتزی مخلوط و در راکتور فوتوشیمیایی به مدت 250 دقیقه تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجی از راکتور به منظور جداسازی کاتالیست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ و جداسازی گردید، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. طبق نتایج کمی به دست آمده از آنالیز، میزان درصد تبدیل در این آزمایش، برابر با 99/99٪ به دست آمد. تجزیه، تحلیل و بررسی نتایج مربوط به آزمایشات سینتیکی فوق، در فصل بعدی شرح داده خواهند شد.

فصل چهارم
نتایج

در این فصل نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده و پردازش‌‌‌های صورت گرفته روی آنها آورده شده است، به این ترتیب که در ابتدا به بررسی آنالیز‌های تعیین مشخصات کاتالیست‌‌ها پرداخته و در ادامه نیز تفسیر نتایج به دست آمده از تست‌های راکتوری فرآیند گوگردزدایی ارائه می‌گردد.
4-1. سنتز و مشخصه‌یابی نانوزئولیت فوجاسیت NaX :
همانگونه که در فصل گذشته شرح داده شد، در این تحقیق پایه‌ی مورد استفاده جهت ساخت فوتوکاتالیست‌های گوگردزدایی یک پایه زئولیتی از نوع زئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد.
‌نانوزئولیت NaX به روش هیدروترمال سنتز و با استفاده از تکنیک‌های مشخصه‌یابی دستگاهی از جمله XRD، SEM و TEM مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که کریستال‌های نانوزئولیت NaX تشکیل شده است و به عبارتی نتایج XRD کریستالیته‌ی زئولیت سنتز شده و نتایج SEM و TEM نانو بودن این ذرات را تأیید می‌نمایند. به این ترتیب که طبق نتایج مشخصه‌یابی نانوزئولیت سنتز شده، فوجاسیت X بوده و اندازه ذرات زئولیت بین 17تا40 نانومتر با متوسط سایز ذرات 19 نانومتر می‌باشند.
در ادامه تأثیر پارامترهای مختلف نظیر دما و زمان مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای سنتز نانوزئولیت NaX در دمای 60 درجه سانتی‌گراد و به مدت 4 روز و با سرعت چرخش 800 دور در دقیقه به دست آمد. در بخش‌های بعدی، تأثیر پارامترهای گوناگون در سنتز این پایه‌ی زئولیتی و نیز تفسیر نتایج مشخصه‌‌یابی آن آورده خواهند شد.
4-1-1. تأثیر پارامترهای مختلف در سنتز زئولیت NaX :
سایز کریستال‌‌های زئولیت NaX توسط تغییر در شرایط متفاوت سنتز، از جمله دماهای مختلف، شرایط هم‌خوردن و زمان کریستالیزاسیون تغییر می‌کنند که نتایج این بررسی به شرح زیر می‌‌باشد :
جدول (4-1) : شرایط سنتز برای نمونه‌های مختلف نانوزئولیت NaX
نمونه
دما (°C)
زمان(h)
شرایط سنتز
a
60
48

                                                    .