تحلیل های آمار استنباطی

تحلیل های آمار استنباطی

1-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-1-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
3-4-قلمرو تحقیق: محقق گستره مربوط به قلمروی تحقیق حاضر را در سه بخش زیر دنبال نموده است:
3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق: قلمرومکانی تحقیق حاضر مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
می باشد.
3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرومکانی تحقیق حاضربین سال های1391-1381، می باشدکه دادههای مربوط به تحقیق از طریق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج می شود.
3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان، می باشد.
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی واستنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده ها ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش فراوانی و درصد در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است.
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج وطبقه بندی وجداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است آغاز شود این مرحله خود شامل دو شیوه تحلیل کیفی وتحلیل کمی است(حافظ نیا ،1385،231).
استفاده از روش های آماری (کمی) با توجه به نوع و روش تحقیق وهدف محقق متفاوت است و از
روش های ساده و اولیه آماری تا روش های پیچیده را شامل می شود. استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد (همان منبع ،236 ).
آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی ونسبت های توزیع نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز، اندازه های پراکندگی ونظایر آن تشکیل می دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یادر واقع
ویژگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می شود (حافظ نیا،1385،242).
در پژوهش اخیر در جهت محاسبه و برآورد پارامترها مانند میانگین، درصد، فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی و مشابه آن از روش های متداول آمار توصیفی استفاده می شود.
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. به عبارتی محقق بر مبنای ارزش های حاصله در نمونه به آزمون فرضیه متوسل می شودو تکنیک های آماری موردنیاز ازطریق آماراستنباطی تامین می شود. در واقع از دو طریق به تحلیل داده ها می پردازد:

Share